ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 88 record
 
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31/07/2561
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
24/04/2561
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
สำนักงานเลขานุการกรม
24/04/2561
ประกาศ เรื่อง มาตราการ กรณีการให้ หรือรับของขวัญ ทรีพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
สำนักงานเลขานุการกรม
19/03/2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการเบิกรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
สำนักงานเลขานุการกรม
15/03/2561
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบการโรคศิลปะอื่น
สำนักงานเลขานุการกรม
19/03/2561
การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน
สำนักงานเลขานุการกรม
28/03/2561
การเผยแพร่มาตราฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนืกส์ (E-Book)
สำนักงานเลขานุการกรม
09/03/2561
แผนพัฒนาองค์การ กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 2561
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
21/12/2560
รายงานผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากร ผส.ปี 2560
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
17/11/2560
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
28/09/2560
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
26/06/2560
ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ฉบับที่ 2
สำนักงานเลขานุการกรม
31/03/2560
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)
สำนักงานเลขานุการกรม
16/03/2560
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมกิจการผู้งสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
23/02/2560
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560"
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
27/02/2560
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
28/02/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
24/02/2560
ประกาศ อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
28/11/2561
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการกรม
22/11/2561
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมา
สำนักงานเลขานุการกรม
20/11/2561
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางปราณีฯ ,น.ส.พีรญาฯ ,น.ส.ตะติยาฯ)
สำนักงานเลขานุการกรม
08/11/2561
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
สำนักงานเลขานุการกรม
07/11/2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง และกำหนดวัน เวลาและสถานที่
สำนักงานเลขานุการกรม
07/11/2561
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 4 ราย (นายยอดยิ่งฯ, น.ส.อรอุมาฯ, น.ส.ศิริพรฯ, น.ส.ศรีสัจจาฯ)
สำนักงานเลขานุการกรม
11/10/2561
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 4 ราย
สำนักงานเลขานุการกรม
11/10/2561
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 4 ราย
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
17/10/2561
รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561
สำนักงานเลขานุการกรม
17/10/2561
ข้อตกลงกับธนาคารออมสิน MOU
สำนักงานเลขานุการกรม
17/10/2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
สำนักงานเลขานุการกรม
10/10/2561
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
กลุ่มอำนวยการ
08/10/2561
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ประจำปี 2562
กลุ่มอำนวยการ
28/09/2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561
สำนักงานเลขานุการกรม
28/09/2561
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานเลขานุการกรม
28/09/2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
17/09/2561
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
สำนักงานเลขานุการกรม
11/09/2561
กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมแจ้งหน่วยเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 และการรับเงินปันผล
สำนักงานเลขานุการกรม
28/08/2561
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
22/08/2561
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ส.นบส.)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
15/08/2561
อักษรย่อและเลขประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่มอำนวยการ
06/07/2561
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
กลุ่มอำนวยการ
25/06/2561
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (กรณีช่วยราชการ)
สำนักงานเลขานุการกรม
25/06/2561
ข้าราชารพลเรือนสามัญผุู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมา
สำนักงานเลขานุการกรม
15/06/2561
การคัดเลือกเพื่่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
สำนักงานเลขานุการกรม
09/05/2561
ประกาศเจตจำนงสุจริต ฉบับภาษาอังกฤษ
สำนักงานเลขานุการกรม
09/05/2561
ประกาศเจตจำนงสุจริต ฉบับภาษาไทย
สำนักงานเลขานุการกรม
28/03/2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ
สำนักงานเลขานุการกรม
28/03/2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานเลขานุการกรม
21/02/2561
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
06/02/2561
รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
สำนักงานเลขานุการกรม
12/01/2561
ประกาศกระทรวง พม.เรื่องมาตรการให้ หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล


แสดงผลหน้าที่