ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 363 record
  เลขที่หนังสือ
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศ
27/12/2566
แนวทางปฏิบัติ "การลงเวลาการปฏิบัติราชการ" และ การปฏิบัติราชการ "รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่" ในกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 153/2567 ลงวันที่ 18
19/04/2567
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (นายธนโชติ นาใจดี)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 135/2567 ลงวันที่ 28
01/04/2567
คำสั่งย้ายข้าราชการ (นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์,นางสาวพิมพ์ชนก อัจฉรียสุนทร)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลงาน
01/04/2567
ผลงานของนางจันทราพร คินิมาน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 132/2567 ลงวันที่ 28
29/03/2567
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางจันทราพร คินิมาน))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 120/2567 ลงวันที่ 14
15/03/2567
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางสาวพิมพ์ชนก อัจฉรียสุนทร))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 119/2567 ลงวันที่ 14
15/03/2567
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 111/2567 ลงวันที่ 12
12/03/2567
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ (นางสาวกัลย์วิตา อินสมพันธุ์,นางสาวนาตยา แจ้งอุบล,นางสาวพัฒนาวดี ธรรมรัตนพฤกษ์,นางสาวพิมพ์ชนก อัจฉรียสุนทร,นายมงคล ยะภักดี)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 108/2567 ลงวันที่ 12
12/03/2567
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์,นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 110/2567 ลงวันที่ 12
12/03/2567
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์,นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 113/2567 ลงวันที่ 12
12/03/2567
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางสาวกัลย์วิตา อินสมพันธุ์,นางสาวนาตยา แจ้งอุบล,นางสาวพัฒนาวดี ธรรมรัตนพฤกษ์,นางสาวพิมพ์ชนก อัจฉรียสุนทร,นายมงคล ยะภักดี))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
06/03/2567
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบการประเมินที่ 1 และรอบการประเมินที่ 2
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 90/2567 ลงวันที่ 28 ก
29/02/2567
คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางสาวสุทธิรัตน์,นางสาวพนิดา ชูแข))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 89/2567 ลงวันที่ 28 ก
29/02/2567
คำสั่งย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท,นางสาวพนิดา ชูแข))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2
16/02/2567
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายชัชพิสิฐ ศรีสวัสดิ์))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 45/2567 ลงวันที่ 8 กุ
09/02/2567
คำสั่งย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (นางสาวอรอุมา อินทฉาย และนายจรัส อังกาบ)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 783
30/01/2567
แจ้งผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครึ่งปีหลัง (เลื่อน 1 ตุลาคม 2566)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ผส.
16/01/2567
ประกาศ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใระดับดีเด่นและดีมาก
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
พม 0202/ว 21542
22/01/2567
คำสั่งมอบอำนาจของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 280
11/01/2567
สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
11/01/2567
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (น.ส.จินดา มงคลเลิศศิริกุล,นางจันทราพร คินิมาน)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
20/12/2566
ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 25
30/11/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง พม. ที่ 2229/2566
29/11/2566
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
450-2566
20/11/2566
การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) จำนวน ๗ ราย
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 434/2566 ลงวันที่ 14
15/11/2566
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 433/2566 ลงวันที่ 14
15/11/2566
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที 384/2566 ลงวันที่ 3 ตุ
05/10/2566
คำสั่งย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 353/2566 ลงวันที่ 11
13/09/2566
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (น.ส.กะชามาศ ลีสมโภชน์,น.ส.สุธิดา สิงหสุต)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ผส.
31/08/2566
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (เลื่อน 1 เมษายน 2566)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลงานและข้อเสนอแนวคิด
05/09/2566
ผลงานและข้อเสนอแนวคิดของนางสาวณัฐพร ทองแท้
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 332/2566 ลงวันที่ 30
01/09/2566
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (น.ส.ณัฐพร ทองแท้)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 293/2566 ลงวันที่ 27
04/08/2566
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (น.ส.วลัย บรรจงภาค)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 307/2566 ลงวันที่ 3 ส
04/08/2566
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (น.ส.สุทธิรัตน์ โทชนบท))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2566
04/08/2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 305/2566 ลงวันที่ 3 ส
04/08/2566
คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (7 ราย)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สุงอายุที่ 306/2566 ลงวันที่ 3 ส
04/08/2566
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (7 ราย)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
18/07/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่่สอบเข้ารับการประะเเมินบุคคลและผลงาน โดยการสัมภาษณ์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
19/06/2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 202/2566 ลงวันที่ 22
22/05/2566
คำสั่งย้ายข้าราชการ (อำนวยการ ระดับต้น)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 203/2566 ลงวันที่ 22
22/05/2566
คำสั่งย้ายข้าราชการ (ระดับชำนาญการพิเศษ)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 205/2566 ลงวันที่ 22
22/05/2566
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางสาวผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา และนางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 207/2566 ลงวันที่ 22
22/05/2566
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 206/2566 ลงวันที่ 22
22/05/2566
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 166/2566 ลงวันที่ 26
01/05/2566
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที
21/04/2566
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 154/2566 ลงวันที่ี่ 2
20/04/2566
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายจรัส อังกาบ)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 153/2566 ลงวันที่ี่ 2
20/04/2566
คำสั่งย้ายข้าราชการ (นายจรัส อังกาบ)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
19/04/2566
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
301/2566
07/04/2566
คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ปลัดกระทรวง)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล


แสดงผลหน้าที่