ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 301 record
  เลขที่หนังสือ
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 77/2566 ลงวันที่ 28 ก
28/02/2566
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (น.ส.อภันสิตางศุ์ ล้ำเลิศจรัสชัย,น.ส.วิชนี ดอกบัว,น.ส.กรวิกา สมานไทย)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 15/2566 ลงวันที่ 12 ม
12/01/2566
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางอริสา อ่วมคง,นางสาวน้ำฝน เครือศรี))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 535/2565 ลวันที่ 13 ธ
16/12/2565
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
04/10/2565
04/10/2565
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 2/2565
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
30/09/2565
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
23/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง โดยวิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที
16/09/2565
คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
07/09/2565
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
05/09/2565
06/09/2565
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
01/09/2565
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น บัญชีของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
01/09/2565
ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
324/2565
17/08/2565
ย้ายข้าราชการ จำนวน 5 ราย (1.นางสาวจินดา มงคลเลิศศิริกุล 2.นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด 3.นางสาวนาตยา เเจ้งอุบล 4.นางสาวกะชามาศ ลีสมโภชน์ 5.นายสกล ไทยวุฒิวงค์)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
293/2565
08/08/2565
เเต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำเเหน่ง (1.นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์ 2.นางจันทราพร คินิมาน)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
292/2565
08/08/2565
เเต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (1.นางสาวจิราภรณ์ เซ่งฟัด 2.นางทัศณีญา เยาว์ดำ)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
309/2565
08/08/2565
มอบหมาย นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ด้วยอีกหน้าที่หนึ่ง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
02/08/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เข้ารับการประเมินบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 299/2565 ลงวันที่ 27
01/08/2565
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 298/2565 ลงวันที่ 26
01/08/2565
คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
01/08/2565
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
12/07/2565
12/07/2565
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (12 กรกฎาคม 2565)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
12/07/2565
12/07/2565
ประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (12 กรกฎาคม 2565)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
263/2565
30/06/2565
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ (1.นางศลิษา 2.นางปาริชาต)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
14/06/2565
16/06/2565
คำสังกรมกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ 237/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 คน ได้แก่ นายอับบาส คำสิงห์, นางสาวพิชามญชุ์ สมานรักษ์, นางสาวอารมย์ ชื่นคล้าย, นางสาวกิ่ง ชาเรืองฤทธิ์ และ นางสาวไปรยา อาสิงสมานันท์)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 236/2565 ลงวันที่ 14
15/06/2565
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (นางสาวโสภา สหุนาลุ,นางสาวพัชนี ตันติสิทธิกร,นางสาวส่องศรี สุวรรณวงษ์,นางทัศนีญา เยาว์ดำ))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
234/2565
13/06/2565
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (1.น.ส.ภคทิตา 2.นายสมบัติ 3.นายปฎิยุทธ)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
23 พ.ค. 2565
24/05/2565
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน 1/2565
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 218/2565 ลงวันที่ 31
01/06/2565
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสาวชนภัทร พ่วงเภตรา , นายพีรพล สอนไข่)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
25/05/2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
26/04/2565
ประกาศ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 135/2565 ลงวันที่ 30
11/04/2565
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสาวนพวรรณ นวลมณี)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินบุคคล
28/03/2565
แบบประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินบุคคล
28/03/2565
แบบประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินบุคคล
28/03/2565
แบบประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ
18/03/2565
ประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ
18/03/2565
ประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อการย้าย โอน เลื่อน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
18/03/2565
ประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อการย้าย โอน เลื่อน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 98/2565 ลงวันที่ 4 มี
08/03/2565
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางปัทมา ปาณิวรรณ) )
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คส.80/2565
18/02/2565
การย้ายข้าราชการ (น.ส.ชลลดา ชนะศรีรัตนกุล)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
02/02/2565
ประกาศ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 ตุลาคม 2564)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
291/2564
09/09/2564
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน เลขานุการกรม
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 413/2564 ลงวันที่ 29
06/01/2565
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวบัณฑิตา พรรณขาม)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งผส. ที่ 405/2564
27/12/2564
แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศพส.บ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
22/11/2564
ประกาศเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 361/2564 ลงวันที่ 19
22/11/2564
คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 362/2564
22/11/2564
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 342/2564 ลงวันที่ 25
27/10/2564
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
13/09/2564
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
13/09/2564
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 296/2564 ลงวันที่ 13
13/09/2564
คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 297/2564 ลงวันที่ 13
13/09/2564
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ,ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ,ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล


แสดงผลหน้าที่