ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 376 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
52492 การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 14/06/2561 02:38:54
52491 ขอเรียนเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 ผอ.กอง/หน.กพร./ผอ.ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 08/06/2561 06:51:23
52490 แผนการจัดการความรู้ กอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ กอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ นางสาวจรัญญา นิลเภตรา 07/06/2561 06:16:14
52489 รายงานการประชุม คณะทำงานอำนวยการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศพส. - นางสาววรรณา อรัญกุล 04/06/2561 04:03:29
52488 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 31/05/2561 04:33:33
52487 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Project on Seamless Health and Social Service Provision for Elderly Persons ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 28/05/2561 08:42:51
52486 g b k d - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 21/05/2561 03:24:09
52485 pro f d - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 21/05/2561 03:13:43
52484 ฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครอบครัว สศส. และสคส. นางสาวอริสา พิศโสระ 17/05/2561 06:47:26
52478 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Performance Audit Course ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 09/05/2561 09:43:53
52477 แบบกรอกข้อมูลประวัติข้อมูลบุคคล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล DPIS ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการสังกัดกรมผส. - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 09/05/2561 06:17:56
52476 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 09/05/2561 04:04:41
52475 รายละเอียดการเบิกจ่าย ผอ.กยผ./สคส. - นางสาววรรณา อรัญกุล 08/05/2561 07:32:45
52472 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใน ระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 02/05/2561 03:17:08
52471 แบบฟอร์มแผน KM ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศุนย์ - นางสาววรรณา อรัญกุล 01/05/2561 02:37:25
52470 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้ เครื่องราชฯ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 30/04/2561 09:30:07
52469 (แก้ไข) แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ผส. 61 ทุกกอง/กลุ่ม นางสาวจรัญญา นิลเภตรา 30/04/2561 07:58:30
52468 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ผส. 2561 และแผนการจัดการความรู้กอง/กลุ่ม ผส. 2561 ทุกกอง/กลุ่ม นางสาวจรัญญา นิลเภตรา 30/04/2561 07:03:21
52466 Board of Trustees ขวัญ - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 27/04/2561 11:04:40
52465 MARCH 61 ขวัญ อุตส่าห์มณี - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 27/04/2561 10:07:44
52464 rawang je S A N P O K krong อุษา ขวัญ - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 27/04/2561 10:01:52
52463 ส่งมอบ ขวัญนภา - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 27/04/2561 02:04:07
52461 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับชำนาญการ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 25/04/2561 04:54:20
52460 ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ) จำนวน 10 ทุน ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 25/04/2561 03:54:01
52458 แบบสอบถามการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลผส. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี 24/04/2561 01:57:12
52457 การเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2561 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 20/04/2561 07:11:47
52456 คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 19/04/2561 08:46:58
52454 เชิญชวนข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 18/04/2561 03:50:41
52453 ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 17/04/2561 06:43:35
52452 ขอความร่วมมือเสนอชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 17/04/2561 03:31:21
52451 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 11/04/2561 03:21:02
52450 การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 10/04/2561 03:47:17
52449 ไปรษณีย์ KWAN KWAN - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 05/04/2561 07:57:29
52448 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ทุน ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 05/04/2561 07:29:42
52447 การคัดเลือกรางวัลผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่น ประจำปี 2561 ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 04/04/2561 10:27:14
52445 p.ost ning - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 04/04/2561 07:49:51
52444 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษา มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 04/04/2561 07:44:32
52443 แบบรายงาน ตชว.5.1.4 การสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิากรสังคมผู้สูงอายุทุกแห่ง นางสาววรรณา อรัญกุล 03/04/2561 00:54:19
52442 แบบรายงานการจ้างงานคนพิการ เลขานุการกรม - นางสาววรรณา อรัญกุล 02/04/2561 09:05:27
52441 การวิเคราะห์ภารกิจหลัก-รอง ประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิรูปองคฺ์การ ผส. ผอ.กยผ./สคส./สศส. - นางสาววรรณา อรัญกุล 27/03/2561 06:16:21
52440 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 ผู้ที่เกี่ยวข้อง - นางสาวพรพิมล นิสสิริ 27/03/2561 03:09:58
52439 ขอข้อมูลประสบการณ์ทำงานของข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 26/03/2561 08:51:06
52438 ขอความร่วมมือรายงานความก้าวหน้าผลการจ้างงานคนพิการ (รอบ2) ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 26/03/2561 08:42:11
52437 แบบสำรวจ "การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา" กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กยผ. นางสาววรรณา อรัญกุล 26/03/2561 05:23:58
52436 แบบรายงาน ตามการประเมิน สรก.(ม.44) ตชว.5.1 และ MOU ตามข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี ผอ.สคส. / ผอ.สศส. - นางสาววรรณา อรัญกุล 26/03/2561 05:13:27
52435 post8/1 c2 - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 23/03/2561 07:47:45
52434 post 8 c - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 23/03/2561 07:41:48
52433 แบบประเมินการปฏิบัติราชการรอบที่ ๑ (เลื่อน ๑ เมษายน ๒๕๖๑) กอง/กลุ่มขึ้นตรง - นางสาวสุปราณี มอญดะ 21/03/2561 09:57:13
52432 เอกสารประกอบการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ชำนาญการ ผู้เข้ารับการประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น (ชำนาญการ) - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 16/03/2561 07:18:34
52431 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการบรรจุใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการบรรจุใหม่ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 15/03/2561 09:35:02

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่