ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 1032 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
53195 การรับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 01/07/2565 08:18:16
53194 รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี 2565 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 30/06/2565 04:23:53
53193 การสั่งจองเสื้อแจ๊กเก็ต ตราสัญลักษณ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ขาว-ชมพู) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 30/06/2565 04:21:04
53192 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับทุน “โครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 18” ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 28/06/2565 07:20:11
53191 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.12ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 27/06/2565 09:40:23
53190 ผส.01 ทุกหน่วย ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 27/06/2565 04:04:15
53189 คำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุปฏิบัติราชการเเทน รองอธิบดีกรม/ช.ช./ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง/ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. ไม่ระบุ นางสาวอัยยาชินตร์ ฤทธิ์เลื่อน 24/06/2565 07:20:15
53188 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสมัครรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 16/06/2565 08:36:46
53187 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB)) ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 14/06/2565 03:44:00
53186 แบบสำรวจความต้องการปฏิบัติราชการต่างพื้นที่ ต่างลักษณะงาน หรือต่างสายงาน ข้าราชการในสังกัด สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 01/06/2565 08:08:29
53185 ขอแจ้งเวียนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รองอธิบดีกรม/ช.ช./ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 01/06/2565 03:34:20
53184 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 17/05/2565 08:37:42
53183 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (ผู้รับบำเหน็จบำนาญ) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 17/05/2565 07:35:53
53182 การจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศ ครั้งที่ 1/2565 ศพส.บ้านบางแค, ขอนแก่น, วาสนะเวศม์ฯ, บุรีรัมย์, ลำปาง ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 10/05/2565 04:27:07
53181 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน/แบบรายงาน ปค.5 ทุกกอง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 31/03/2565 08:41:51
53180 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ไม่ระบุ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 31/03/2565 08:23:37
53179 แจ้งเวียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (เลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565) ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.12ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 31/03/2565 03:25:53
53178 รายงานผลปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.12ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 31/03/2565 03:24:52
53177 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ รอบ 1 เม.ย 2565 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.12ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 31/03/2565 03:23:20
53176 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ รอบ 1 เม.ย 2565 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.12ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 31/03/2565 03:22:12
53175 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบ 1 เม.ย. 2565 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.12ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 31/03/2565 03:21:18
53174 แบบรายงานข้อมูลคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 25/03/2565 09:11:47
53173 แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการ (WFH) และประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 22/03/2565 06:49:26
53171 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 21/03/2565 07:18:40
53170 แบบฟอร์มโครงการ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ปี 2565 กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี 17/03/2565 09:20:45
53169 บัญชีสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 17/03/2565 08:40:57
53168 ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 04/03/2565 04:10:25
53167 แบบลงนามรับทราบ/แบบรายงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2565 ทุกกอง/กลุ่มตรวจสอบภายใน/ศูนย์ ศพส.12 แห่ง/ศร.ผส. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 02/03/2565 09:25:23
53166 ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่รัฐสมาชิกกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement : NAM) ) ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 01/03/2565 06:48:28
53165 แบบรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมรายเดือน ตามแผน ITA กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 (docx) กอง กลุ่ม ศูนย์ 13 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี 28/02/2565 03:37:33
53161 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 10/02/2565 07:18:11
53160 แจ้งทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสมทบภายใต้โครงการ S-TOP หลักสูตร “3rd Online Training on Policy on Improvement of Seamless Service for Older Adults” ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 02/02/2565 02:59:31
53159 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 31/01/2565 03:19:27
53158 การประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กอง/กลุ่ม/ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี 19/01/2565 04:39:15
53157 ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รองอธิบดีกรม/ช.ช./ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 19/01/2565 02:39:13
53156 สอบถามความประสงค์ในการรับโอนข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 07/01/2565 04:49:24
53154 ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ (สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล DPIS 6) กอง / กลุ่ม / ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี 24/12/2564 09:01:56
53153 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 21/12/2564 09:38:52
53152 การเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรม กรมผส. ศูนย์ศพส. 12 ศูนย์ ศูนย์ศร.ผส. ไม่ระบุ นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี 14/12/2564 03:06:46
53151 แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวพิมลัดดา บุญศรี 13/12/2564 08:03:13
53150 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 02/12/2564 04:23:56
53149 ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมคณะทำงานหมวด 7 ทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวจรัญญา นิลเภตรา 24/11/2564 03:56:27
53148 ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รองอธิบดีกรม/ช.ช./ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 22/11/2564 03:59:06
53147 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาในระดับปริญญาโท ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 18/11/2564 07:38:29
53146 รายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการ (ภายในที่พัก/ Work From Home) กอง/กลุ่มขึ้นตรง/ศูนย์ 13 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี 17/11/2564 02:38:29
53145 สำเนาหนังสือมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 เรื่อง ผอ.กองทุกกอง/หน.ฝ่าย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 17/11/2564 02:00:56
53144 ประกาศรับสมัครข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติที่พูดภาษาฝรั่งเศส เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะยาว จำนวน ๓ หลักสูตร ในปีการศึกษา 2565 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 16/11/2564 08:25:19
53143 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๑๐ เรื่อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 16/11/2564 03:00:41
53142 แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมงานอาคารและสถานที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ 15/11/2564 06:56:08
53141 สำเนาหนังสือมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 04/11/2564 09:18:58

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่