ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 329 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
52433 แบบประเมินการปฏิบัติราชการรอบที่ ๑ (เลื่อน ๑ เมษายน ๒๕๖๑) กอง/กลุ่มขึ้นตรง - นางสาวสุปราณี มอญดะ 21/03/2561 09:57:13
52432 เอกสารประกอบการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ชำนาญการ ผู้เข้ารับการประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น (ชำนาญการ) - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 16/03/2561 07:18:34
52431 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการบรรจุใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการบรรจุใหม่ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 15/03/2561 09:35:02
52430 ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ) จำนวน ๑๒ ทุน ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 13/03/2561 04:00:04
52429 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 9 อุปนิสัยพอเพียงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 13/03/2561 03:05:49
52428 รายงานการประเมิน สรก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 5 เดือนครึ่ง ผอ.ทุกกอง - นางสาววรรณา อรัญกุล 13/03/2561 03:02:33
52427 ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 14 เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีน ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 12/03/2561 07:41:00
52426 หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษของสถาบันเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 12/03/2561 06:47:36
52425 แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ปี 2561 กลุ่มสื่อสารองค์การ สลก. - นางสาววรรณา อรัญกุล 12/03/2561 01:06:37
52424 แบบฟอร์ม รายงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ปี 2561 กลุ่มสื่อสารองค์การ สลก. - นางสาววรรณา อรัญกุล 12/03/2561 00:52:24
52423 ่JANUARY61 ckk - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 08/03/2561 10:54:34
52422 มกราคม 61 แาา - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 08/03/2561 10:51:09
52421 แบบประเมินการปฏิบัติราชการอธิบดีและรอง จินดา - นางสาวสุปราณี มอญดะ 08/03/2561 10:34:46
52420 ข้อมูล กยผ. ประกอบการประเมิน อผส. สุปราณี สลก. นางสาวกชนันท์ อินสมพันธุ์ 06/03/2561 15:09:36
52419 post natt - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 05/03/2561 03:19:59
52418 แบบสรุปประเมินอธิบดี คุณกชนันท์ กยผ. - นางสาวสุปราณี มอญดะ 05/03/2561 02:42:54
52417 รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 5 เดือน ผอ.กองทุกกอง นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 26/02/2561 08:46:50
52416 เอกสารประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 23/02/2561 06:58:51
52415 ที่อยู่ศาลากลาง 76 จังหวัด กจ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 23/02/2561 04:03:23
52414 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผอ.ทุกกอง นางสาวนัชชานันท์ คำจิตตะ 21/02/2561 03:46:53
52413 รายงานการประชุม คณะทำงาน PMQA ครั้งที่ 3/2561 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า - นางสาววรรณา อรัญกุล 19/02/2561 08:02:47
52412 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “The 7 Habits of Highly Effective People®Signature Edition 3.0”สำหรับบุคลากรภาครัฐ ผอ.กอง/ผอ.กลุ่ม/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 14/02/2561 07:52:28
52411 แผนการจัดการความรู้ ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ - นางสาววรรณา อรัญกุล 13/02/2561 07:15:08
52410 ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง สูง หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 1 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 13/02/2561 07:01:49
52409 รายงานการประชุม คณะทำงาน PMQA ครั้งที่ 3/2561 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า - นางสาววรรณา อรัญกุล 13/02/2561 06:28:47
52408 (ร่าง) แผนพัมนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผอ.ทุกกอง - นางสาววรรณา อรัญกุล 13/02/2561 01:04:28
52407 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและหรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ประเภททุน ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 08/02/2561 09:55:57
52406 แบบรายงานความเสี่ยง ERM2 (ปี 61) ทุกกอง - นางสาวพรพิมล นิสสิริ 07/02/2561 09:00:08
52405 ค่าไปรษณีย์21 c นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 02/02/2561 10:45:27
52404 ค่าไปรษณีย์ c - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 02/02/2561 10:43:46
52403 ค่านิยมหลักขององค์การ ผส. ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า - นางสาววรรณา อรัญกุล 02/02/2561 09:08:03
52402 แบบรายงานการจัดการข้อร้องเรียน ผอ.ทุกกอง - นางสาววรรณา อรัญกุล 31/01/2561 02:12:22
52401 ค่าไปรษณีย์ c - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 23/01/2561 12:33:23
52400 สำเนาหนังสือ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป้าไม้แห่งชาติ พ.ศ.2560 ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา 22/01/2561 03:20:20
52399 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่3) พ.ศ.2560 ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา 22/01/2561 03:19:47
52398 การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า - นางสาววรรณา อรัญกุล 18/01/2561 07:29:30
52397 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมคู่มือเข้ารับการคัดเลือกฯ ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ - นางอัมพร ฤชาอุดม 18/01/2561 02:53:45
52396 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อำนวยการ ระดับสูง และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สัมภาษณ์ (มีประกาศที่เว็บไซต์กระทรวง พม.ด้วยค่ะ) ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 17/01/2561 09:50:32
52395 แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 16/01/2561 10:01:13
52394 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศุูนย์ - นางสาววรรณา อรัญกุล 16/01/2561 03:25:17
52393 การเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 12/01/2561 07:38:09
52392 (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกกอง - นางสาวพรพิมล นิสสิริ 11/01/2561 03:54:12
52391 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 10/01/2561 04:28:17
52390 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/01/2561 10:41:55
52389 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/01/2561 10:41:37
52388 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงในสำนักงานรัฐมนตรี ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/01/2561 10:40:50
52387 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสำนักงานรัฐมนตรี ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/01/2561 10:39:46
52386 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/01/2561 10:38:12
52385 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้นรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2561 กอง/กลุ่ม/ศูนย์ นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา 28/12/2560 04:38:02
52384 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 25/12/2560 06:30:52

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่