ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 436 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
52554 แบบฟอร์มการแยกงานส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ ผอ.ทุกกอง - นางสาววรรณา อรัญกุล 14/12/2561 02:36:43
52553 ประเด็นการประเมินผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า - นางสาววรรณา อรัญกุล 13/12/2561 03:11:31
52552 เอกสารประกอบ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่) ข้าราชการบรรจุใหม่ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 11/12/2561 11:21:23
52551 แบบฟอร์ม ERM 1 ผู้ที่เกี่ยวข้อง - นางสาวพรพิมล นิสสิริ 03/12/2561 08:22:03
52550 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งบริหาร ระดับต้น และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สัมภาษณ์ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 29/11/2561 08:21:51
52549 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 29/11/2561 04:29:59
52548 การประเมินส่วนราชการ ปี งปม. 2562 + การประเมิน อผส. ปี 2562 + คำรับรองการปฏิบัติราชการกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ปี งปม.2562 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ - นางสาววรรณา อรัญกุล 29/11/2561 04:03:09
52547 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 28/11/2561 04:33:51
52546 การจัดทำแผนงานโครงการ 63 สำนัก กอง กลุ่ม - นายศักดิ์ดา จันทครู 27/11/2561 06:49:49
52545 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 21/11/2561 07:40:49
52544 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 61 ผอ.สคส./ผอ.สศส. - นางสาววรรณา อรัญกุล 16/11/2561 06:59:35
52543 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ผอ.สศส./ผอ.สคส. - นางสาววรรณา อรัญกุล 16/11/2561 06:36:07
52542 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2562 ผู้ที่เกี่ยวข้อง นางสาวพรพิมล นิสสิริ 15/11/2561 07:04:22
52541 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 14/11/2561 03:51:17
52540 บันทึกข้อตกลงกับธนาคาร บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ - นางสาวสุปราณี มอญดะ 14/11/2561 01:43:49
52539 แบบฟอร์มการรับ - จ่ายเงินแก่ประชาชน / คณะกรรมการของรัฐ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผอ.ทุกกอง - นางสาววรรณา อรัญกุล 13/11/2561 08:32:13
52538 กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 13/11/2561 07:45:20
52537 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการ สูง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 07/11/2561 06:39:41
52536 แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การรอบ 12เดือน ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า - นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 02/11/2561 08:12:47
52535 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เลขานุการกรม - นางสาววรรณา อรัญกุล 30/10/2561 03:19:41
52534 Zero Copy สคส. / กบท. - นางสาววรรณา อรัญกุล 29/10/2561 02:54:59
52533 ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูล เพื่อพิจารณาประกอบการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.สศส./ผอ.สคส. นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 22/10/2561 03:25:17
52532 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งอำนวยการ ระดับสูง ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 22/10/2561 02:54:43
52531 รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 17/10/2561 09:46:33
52530 ตารางปฏิทินการแถลงข่าวของผู้บริหาร กรมกิจการผู้สูงอายุ ผอ.กองทุกกอง/ หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงผู้บริหาร นายณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ 16/10/2561 07:15:01
52529 แบบฟอร์มโครงการ ปี 62 ใหม่ ทุกกลุ่ม/กอง - นายศักดิ์ดา จันทครู 27/09/2561 07:20:07
52528 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ผอ.กอง หัวหน้ากลุ่มงาน และผอ.ศูนย์ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 18/09/2561 07:23:38
52527 รายงานผล MOU ร่วมกับ ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล ผอ.ทุก ศพส. - 15/09/2561 12:48:00
52526 รายงานผล MOU ร่วมกับ ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล ผอ.ทุก ศพส. - นางสาววรรณา อรัญกุล 15/09/2561 09:05:40
52525 รายงานผล MOU ร่วมกับ ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล ผอ.ทุกศูนย์ - นางสาววรรณา อรัญกุล 15/09/2561 08:58:37
52524 แบบฟอร์มโครงการลง พมจ. ปี 62 ทุกกลุ่ม/กอง - นายศักดิ์ดา จันทครู 13/09/2561 02:59:00
52523 การปฏิรูประบบราชการ / การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปี 61 ผอ.ทุกกอง - นางสาววรรณา อรัญกุล 12/09/2561 14:12:02
52522 แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 (เลื่อน 1 ตุลาคม 2561) แก้ไข สำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาวสุปราณี มอญดะ 04/09/2561 08:04:29
52521 ร่างตัวชี้วัดภารกิจสำคัญ ปี 62 ที่มอบหมาย พมจ.+ ร่างแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 - 2564 ตาม ตชว.5.2 การจัดทำแผนปฏิรูประบบราชการ ปี 62 ผอ.ทุกกอง - นางสาววรรณา อรัญกุล 04/09/2561 05:29:44
52520 (ร่าง) ตัวชี้วัดสำคัญที่มอบหมาย พมจ.ดำเนินการปี 62 / (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ตามตัวชี้วัดที่ 5.2 การจัดทำแผนปฏิรูประบบราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2561 ผอ.ทุกกอง - นางสาววรรณา อรัญกุล 31/08/2561 07:42:37
52519 การมอบหมายความรับผิดชอบพื้นที่ในการตรวจราชการ ทุกหน่วยงานในสังกัด นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา 30/08/2561 03:26:36
52518 ารคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 28/08/2561 08:58:25
52517 การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ผอ.ทุกกอง - นางสาววรรณา อรัญกุล 26/08/2561 05:39:29
52516 แบบฟอร์ม รายละเอียดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (KPI) ผอ.ทุกกอง - นางสาววรรณา อรัญกุล 17/08/2561 06:51:57
52515 แบบรายงานมอบหมายงาน รายบุคคล ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/08/2561 04:25:28
52514 (แบบฟอร์ม) ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ และส่งมอบทรัพย์สินราชการ ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/08/2561 03:48:14
52513 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 06/08/2561 08:49:27
52512 โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 06/08/2561 03:41:45
52511 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย/กรอบอัตรากำลัง เลขานุการกรม - นางสาววรรณา อรัญกุล 06/08/2561 03:12:29
52510 การเปรียบเทียบผลผลิตการดำเนินโครงการ ผส. ปี 2558 - 2560 ผอ.ทุกกอง - นางสาววรรณา อรัญกุล 06/08/2561 02:40:03
52509 ทุนรัฐบาลอินเดียภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 31/07/2561 08:59:19
52508 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เลื่อน 1 ตุลาคม 2561 สำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาวสุปราณี มอญดะ 26/07/2561 07:08:29
52507 แผนปฏิบัติการแถลงข่าว กรมกิจการผู้สูงอายุ ระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 ผอ.กองทุกกอง/ผอ.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร นายณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ 24/07/2561 08:04:13
52506 คำสั่ง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 16/07/2561 02:43:56
52505 แบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ตาม ม.44 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61) ผอ.กองทุกกอง นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 10/07/2561 02:24:48

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่