ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 1104 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
53267 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ / ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ / ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวธัญมน ก่ำแสง 28/11/2565 06:16:45
53266 แจ้งเวียนการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 6.0 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.12ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 28/11/2565 04:52:48
53265 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ / ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ / ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 28/11/2565 04:08:19
53264 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจความผูกพันในภาพรวมของกรมกิจการผู้สูงอายุ ผอ.กอง/หน.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์/ผอ.การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสุธารัตน์ ศรีเตชะ 23/11/2565 09:53:50
53263 สำรวจผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 23/11/2565 09:53:43
53262 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.12ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 22/11/2565 04:32:08
53261 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 22/11/2565 03:30:34
53260 เอกสารประกอบการรับสมัครพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2565 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.12ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 21/11/2565 04:46:04
53259 ขอแจ้งเวียนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 14/11/2565 03:41:43
53258 การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 10/11/2565 08:34:36
53257 เอกสารแนบ 2 เพิ่มเติมรายการบริการของกรมกิจการผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางอริสา อ่วมคง 10/11/2565 04:51:06
53256 เอกสารแนบ 1รายการบริการของกรมกิจการผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (จำนวน 9 บริการ) ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางอริสา อ่วมคง 10/11/2565 04:50:32
53255 แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ ผอ.กอง/หน.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์/ผอ.การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสุธารัตน์ ศรีเตชะ 09/11/2565 09:43:14
53254 ใบรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นางสาวสุธารัตน์ ศรีเตชะ 09/11/2565 08:40:44
53253 ใบรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นางสาวสุธารัตน์ ศรีเตชะ 09/11/2565 08:30:55
53252 หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่ม/ผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสุธารัตน์ ศรีเตชะ 08/11/2565 04:09:44
53251 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ ไม่ระบุ นางสาวธิติภรณ์ แก้วหาญ 08/11/2565 04:05:23
53250 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ไม่ระบุ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 02/11/2565 07:20:23
53249 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ฯ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 01/11/2565 10:19:20
53248 แบบรายงานการสำรวจบริการของกรมกิจการผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี 19/10/2565 07:56:05
53247 แบบฟอร์มวันลาพักผ่อนสะสม 2565 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 19/10/2565 03:46:38
53246 การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2565 รุ่นที่ 27 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 19/10/2565 02:10:49
53245 ขอแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลรัฐธรรมนูญฯ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 18/10/2565 03:52:47
53244 ขอแจ้งเวียนประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติฯ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 17/10/2565 03:18:30
53243 ใบรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป และแบบสัญญาจ้าง พนักงานราชการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวธิติภรณ์ แก้วหาญ 11/10/2565 04:54:50
53242 ใบรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป และแบบสัญญาจ้าง พนักงานราชการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นางสาวธิติภรณ์ แก้วหาญ 11/10/2565 03:58:39
53241 แบบรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกหน่วย ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 06/10/2565 06:15:09
53240 แบบรายงานการมอบหมายงาน (กอง/กลุ่ม) ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/กลุ่มในสังกัดสลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 06/10/2565 03:17:47
53239 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders, Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2566 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 03/10/2565 07:01:50
53238 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 03/10/2565 03:09:59
53237 การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการในกรมกิจการผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 23/09/2565 07:04:33
53236 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 21/09/2565 02:53:25
53235 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมรับการขับเคลื่อนงานภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมด้านผู้สูงอายุ สู่สังคมสูงวัยคุณภาพ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ ไม่ระบุ นางสาวธิติภรณ์ แก้วหาญ 20/09/2565 08:16:27
53234 ขอความร่วมมือท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผล การดำเนินตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ฯ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวนภัสสร ตั้งทรงวุฒิกร 20/09/2565 07:55:30
53233 ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาหลักสูตร SDGs Global Leader ของรัฐบาลญี่ปุ่น ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 20/09/2565 05:06:35
53232 รายงานผลปฏิบัติราชการของผู้บริหาร รอบ 2 (ต.ค.65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อธิบดี/รองอธิบดี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 16/09/2565 08:40:02
53231 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ และประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 12/09/2565 04:18:20
53230 ขอแจ้งการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 07/09/2565 09:08:55
53229 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 07/09/2565 04:40:16
53228 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเด็น “การประยุกต์ใช้โปรแกรม QGIS กับชุดข้อมูลจำแนกเพศ (Sex-disaggregated data set)” ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 02/09/2565 06:36:22
53227 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง กรณีโอน ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวธิติภรณ์ แก้วหาญ 31/08/2565 09:44:34
53226 คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 337/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ รองอธิบดี/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 29/08/2565 04:18:16
53225 ขอแจ้งรายชื่อผู้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 - 2564 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 26/08/2565 10:21:11
53224 การคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 23/08/2565 10:10:28
53223 ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ และแบบสัญญาจ้าง พนักงานราชการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นางสาวธิติภรณ์ แก้วหาญ 23/08/2565 04:47:34
53222 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่ 2 เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 18/08/2565 07:19:35
53221 การเลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เลื่อน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 18/08/2565 07:19:04
53220 การเลือนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เลื่อน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 18/08/2565 07:18:19
53219 คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference-TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specifcation) และราคากลาง ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร ไม่ระบุ นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ 17/08/2565 07:00:20
53218 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมติวันที่ 28 มิ.ย. 2565 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 17/08/2565 06:35:35

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่