ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 292 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
52396 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อำนวยการ ระดับสูง และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สัมภาษณ์ (มีประกาศที่เว็บไซต์กระทรวง พม.ด้วยค่ะ) ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 17/01/2561 09:50:32
52395 แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 16/01/2561 10:01:13
52394 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศุูนย์ - นางสาววรรณา อรัญกุล 16/01/2561 03:25:17
52393 การเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 12/01/2561 07:38:09
52392 (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกกอง - นางสาวพรพิมล นิสสิริ 11/01/2561 03:54:12
52391 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 10/01/2561 04:28:17
52390 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/01/2561 10:41:55
52389 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/01/2561 10:41:37
52388 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงในสำนักงานรัฐมนตรี ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/01/2561 10:40:50
52387 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสำนักงานรัฐมนตรี ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/01/2561 10:39:46
52386 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/01/2561 10:38:12
52385 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้นรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2561 กอง/กลุ่ม/ศูนย์ นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา 28/12/2560 04:38:02
52384 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 25/12/2560 06:30:52
52383 แบบฟอร์มการกำหนดค่าเป้าหมายโครงการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2561 ผอ.กยผ./สศส./สคส. - นางสาววรรณา อรัญกุล 22/12/2560 07:03:43
52382 การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา 14/12/2560 03:13:30
52381 แบบรายงานการจัดซื้อกระดาษ ตามตัวชี้วัดที่ 4.2.2 การลดกระดาษ สลก. / กบท. / ศพส. / ศร. - นางสาววรรณา อรัญกุล 09/12/2560 08:56:02
52380 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น "นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง" (Management Innovations in the Modern Globalized Economy for Top Executives) ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 01/12/2560 03:34:53
52379 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 01/12/2560 03:28:37
52378 g21m12 ckk - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 28/11/2560 10:33:32
52377 guard 21 ch - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 28/11/2560 09:23:40
52376 M control CH - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 28/11/2560 03:46:42
52375 สรุปข้อมูลการ รับ – ส่งหนังสือภายนอก พี่จ๋า นายชนกชนม์ โศจิพลกุล 27/11/2560 09:37:25
52374 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อต่ออายุ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก้ไข เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสืบพยานเด็ก ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 27/11/2560 09:10:13
52373 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 27/11/2560 07:52:07
52372 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2561 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 27/11/2560 07:49:52
52371 การแจ้งความประสงค์ในการรับโอนข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 27/11/2560 07:46:07
52370 ขอเชิญสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 27/11/2560 07:43:23
52369 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 27/11/2560 07:41:10
52368 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560 ผอ.กอง/หน.กลุ่ม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 27/11/2560 07:35:15
52367 21 c - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 22/11/2560 10:18:15
52366 post 10 CH - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 22/11/2560 03:26:35
52365 10post c - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 21/11/2560 11:51:20
52364 ไฟล์สำหรับวิเคราะห์ภาระงานรายบุคคล ทุกหน่วยงานในกรม ผส. นายจรัส อังกาบ 17/11/2560 10:36:46
52363 แบบฟอร์มสรุปข้อมูล รับ-ส่ง หนังสือภายนอก ผอ.กอง/ หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ ศูนย์ นางสาวนัชชานันท์ คำจิตตะ 15/11/2560 02:38:44
52362 ประชาสัมพ้นธ์หลักสูตร "บริหารภาครัฐ 4.0" และหลักสูตร "ผู้นำ 4.0" ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์คุ้มครองฯ 4 ศุนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 15/11/2560 02:08:09
52361 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ และผอ.ศูนย์คุ้มครองฯ 4 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 14/11/2560 08:29:45
52360 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ภาค ก. พิเศษ) ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ นางอัมพร ฤชาอุดม 14/11/2560 07:27:34
52359 การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๖-๘ พ.ย.๖๐ - กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี 14/11/2560 06:41:40
52358 รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกที่จะเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ ทุกกอง - นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เสวตไอยาราม 13/11/2560 07:29:06
52357 รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกที่จะเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ ทุกกอง - นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เสวตไอยาราม 13/11/2560 07:23:38
52356 ค่าไปรษณีย์9 ck - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 10/11/2560 08:53:40
52355 งบ61 CH - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 10/11/2560 02:12:49
52354 หนังสือที่ กพร./ว 371 ลว.7 พ.ย. 60 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม ตชว.คำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 12 เดือน ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ - นางสาววรรณา อรัญกุล 07/11/2560 09:17:40
52353 แผน - ผลการประหยัดกระดาษ สลก./ศพส.ทุกแห่ง - นางสาววรรณา อรัญกุล 06/11/2560 00:18:00
52352 คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑.แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ๒.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา 03/11/2560 09:14:32
52351 จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา 03/11/2560 09:11:52
52350 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา 03/11/2560 09:09:47
52349 Registrar 0verdue ckk นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 01/11/2560 11:56:00
52348 Overdue ckk นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 01/11/2560 11:40:33
52347 แบบฟอร์ม ERM 1 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย นางสาวบัณฑิตา พรรณขาม 31/10/2560 04:26:30

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่