ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 399 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
52515 แบบรายงานมอบหมายงาน รายบุคคล ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/08/2561 04:25:28
52514 (แบบฟอร์ม) ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ และส่งมอบทรัพย์สินราชการ ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/08/2561 03:48:14
52513 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 06/08/2561 08:49:27
52512 โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 06/08/2561 03:41:45
52511 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย/กรอบอัตรากำลัง เลขานุการกรม - นางสาววรรณา อรัญกุล 06/08/2561 03:12:29
52510 การเปรียบเทียบผลผลิตการดำเนินโครงการ ผส. ปี 2558 - 2560 ผอ.ทุกกอง - นางสาววรรณา อรัญกุล 06/08/2561 02:40:03
52509 ทุนรัฐบาลอินเดียภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 31/07/2561 08:59:19
52508 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เลื่อน 1 ตุลาคม 2561 สำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาวสุปราณี มอญดะ 26/07/2561 07:08:29
52507 แผนปฏิบัติการแถลงข่าว กรมกิจการผู้สูงอายุ ระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 ผอ.กองทุกกอง/ผอ.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร นายณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ 24/07/2561 08:04:13
52506 คำสั่ง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 16/07/2561 02:43:56
52505 แบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ตาม ม.44 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61) ผอ.กองทุกกอง นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 10/07/2561 02:24:48
52504 - ปีเตอร์ - นางปาณิสรา เก่งคุมพล 09/07/2561 05:08:25
52503 - ปีเตอร์ - นางปาณิสรา เก่งคุมพล 09/07/2561 05:08:07
52502 เอกสารประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ1 ข้าราชการบรรจุใหม่ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 09/07/2561 02:38:35
52501 การปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)ของลูกจ้างประจำ ผู้อำนวยการกอง/เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 12 แห่ง - นางสาวสุปราณี มอญดะ 06/07/2561 06:52:12
52500 ฟอร์มตารางแผนปฏิบัติการแถลงข่าว กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทุกกลุ่ม สังกัด กยผ. นางสาวกชนันท์ อินสมพันธุ์ 06/07/2561 03:48:29
52499 แผนปฏิบัติการแถลงข่าว กรมกิจการผู้สูงอายุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 ผอ.กองทุกกอง/ผอ.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร นายณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ 03/07/2561 08:09:19
52498 แบบฟอร์มยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ต่อ วช. ทุกสำนัก/กอง/กลุ่มงาน นางสาวบัณฑิตา พรรณขาม 03/07/2561 07:36:13
52497 แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การรอบ 9 เดือน ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า - นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 26/06/2561 08:13:10
52496 รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61) ผอ.กองทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 25/06/2561 06:09:54
52495 ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพ่ิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ด้านการเพิ่มผลผลิตภาพภาครัฐ ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 25/06/2561 03:45:04
52494 แบบสำรวจหลอดไฟฟ้า/แบบสำรวจเครื่องปรับอากาศโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์พร้อมคำอธิบาย และเบอร์ติดต่อผู้ประสานโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน 4 แผ่น กอง สศสและ สคส. นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา 21/06/2561 03:36:31
52493 แบบฟอรืมยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ต่อ วช. ทุกสำนัก/กอง/กลุ่มงาน นางสาวบัณฑิตา พรรณขาม 21/06/2561 02:01:17
52492 การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 14/06/2561 02:38:54
52491 ขอเรียนเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 ผอ.กอง/หน.กพร./ผอ.ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 08/06/2561 06:51:23
52490 แผนการจัดการความรู้ กอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ กอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ นางสาวจรัญญา นิลเภตรา 07/06/2561 06:16:14
52489 รายงานการประชุม คณะทำงานอำนวยการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศพส. - นางสาววรรณา อรัญกุล 04/06/2561 04:03:29
52488 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 31/05/2561 04:33:33
52487 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Project on Seamless Health and Social Service Provision for Elderly Persons ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 28/05/2561 08:42:51
52486 g b k d - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 21/05/2561 03:24:09
52485 pro f d - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 21/05/2561 03:13:43
52484 ฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครอบครัว สศส. และสคส. นางสาวอริสา พิศโสระ 17/05/2561 06:47:26
52478 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Performance Audit Course ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 09/05/2561 09:43:53
52477 แบบกรอกข้อมูลประวัติข้อมูลบุคคล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล DPIS ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการสังกัดกรมผส. - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 09/05/2561 06:17:56
52476 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 09/05/2561 04:04:41
52475 รายละเอียดการเบิกจ่าย ผอ.กยผ./สคส. - นางสาววรรณา อรัญกุล 08/05/2561 07:32:45
52472 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใน ระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 02/05/2561 03:17:08
52471 แบบฟอร์มแผน KM ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศุนย์ - นางสาววรรณา อรัญกุล 01/05/2561 02:37:25
52470 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้ เครื่องราชฯ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 30/04/2561 09:30:07
52469 (แก้ไข) แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ผส. 61 ทุกกอง/กลุ่ม นางสาวจรัญญา นิลเภตรา 30/04/2561 07:58:30
52468 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ผส. 2561 และแผนการจัดการความรู้กอง/กลุ่ม ผส. 2561 ทุกกอง/กลุ่ม นางสาวจรัญญา นิลเภตรา 30/04/2561 07:03:21
52466 Board of Trustees ขวัญ - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 27/04/2561 11:04:40
52465 MARCH 61 ขวัญ อุตส่าห์มณี - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 27/04/2561 10:07:44
52464 rawang je S A N P O K krong อุษา ขวัญ - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 27/04/2561 10:01:52
52463 ส่งมอบ ขวัญนภา - นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 27/04/2561 02:04:07
52461 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับชำนาญการ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 25/04/2561 04:54:20
52460 ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ) จำนวน 10 ทุน ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 25/04/2561 03:54:01
52458 แบบสอบถามการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลผส. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี 24/04/2561 01:57:12
52457 การเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2561 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ - นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 20/04/2561 07:11:47
52456 คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 19/04/2561 08:46:58

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่