ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 1234 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
53417 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 (รับสมัคร 27 พ.ค. - 12 มิ.ย. 67) กอง/กลุ่ม /ศูนย์ฯ ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ไม่ระบุ นางสาวธัญมน ก่ำแสง 24/05/2567 08:23:53
53416 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พนักงานราชการ กรมผส. ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 18/03/2567 09:56:29
53415 การประเมินผลปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (เลื่อน 1 เมษายน 2567) ลูกจ้างประจำ กรมผส. ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 18/03/2567 09:54:49
53414 การประเมินข้าราชการ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (เลื่อน 1 เมษายน 2567) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ผส. ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 18/03/2567 09:53:07
53413 แบบขอข้อมูลเพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ไม่ระบุ นายมานพ สุวรรณโร 18/03/2567 03:35:53
53412 เวียนหนังสือสำนักงาน กพ เรื่อง การจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามกฎ ก.พ. เจ้าหน้าที่ ผส. ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 12/03/2567 09:07:56
53411 เอกสารประกอบการจัดทำกรอบพนักงานราชการ รอบที่ 6 กอง/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ/ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ไม่ระบุ นายมานพ สุวรรณโร 11/03/2567 09:47:39
53410 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 28/02/2567 06:46:36
53409 หนังสือซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง กรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ (กระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.3/ว 27 ลว 12 ก.พ. 2567) ข้าราชการ ผส. ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 27/02/2567 09:28:25
53408 แบบรายงานการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2567 กอง/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ/ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ไม่ระบุ นายมานพ สุวรรณโร 21/02/2567 07:34:02
53407 แบบคำขอสำเนา ก.พ.7 ข้าราชการ ผส. ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 09/02/2567 06:47:38
53406 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 09/02/2567 04:52:33
53405 ตัวชี้วัด "ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศพส./ผอ.ศรผส./ผอ.กลุ่มสังกัดเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 17/01/2567 06:43:01
53404 ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจสมัคร HiPPS "ช่องทางติดต่อหน่วยงานทดสอบภาษา และดิจิทัล) ผอ.กอง/หน. กลุ่มขึ้นตรงต่ออธิบดี/ผอ. ศูนย์ฯ และ ผอ. กลุ่ม/ฝ่ายสังกัดกอง ไม่ระบุ นางสาวธัญมน ก่ำแสง 12/01/2567 03:14:49
53403 แบบใบลาไปต่างประเทศ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 04/01/2567 08:43:40
53402 แบบใบลาพักผ่อน ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 04/01/2567 08:42:42
53401 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 04/01/2567 08:33:26
53400 ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ วันที่ 27 ธ.ค. พ.ศ. 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิต และการทำงานวิถีใหม่ในกรมกิจการผู้สูงอายุ รองอธิบดี/ชชส./ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ และบุคลากรในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ไม่ระบุ นางสาวธัญมน ก่ำแสง 02/01/2567 03:22:36
53399 แบบประกอบการรับเงินเพิ่ม/ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ต.พ./พ.ต.พ.) (ฉบับใหม่) ศพส. 12 ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 25/12/2566 05:04:51
53398 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 20/12/2566 03:55:36
53397 คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุกกอง/กลุ่มขึ้นตรงต่อ อผส. ศพส. 12แห่ง และ ศรผส. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางอริสา อ่วมคง 13/12/2566 06:45:01
53396 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐาน พม. ปี 2566 สคส. สศส. ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 13/11/2566 02:59:25
53395 ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 07/11/2566 10:13:47
53394 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 07/11/2566 10:09:08
53393 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 06/11/2566 09:16:32
53392 แจ้งคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศพส./ผอ.ศรผส. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวอำพร โตชัยภูมิ 30/10/2566 09:37:29
53391 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Strategic Leadership and Public Governance ชชส./ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 19/10/2566 08:52:06
53390 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 17/10/2566 06:28:23
53389 การจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศ ครั้งที่ 1/2566 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์/ศพส.จังหวัดปทุมธาน๊/ศพส.บ้านบางแค ไม่ระบุ นายมานพ สุวรรณโร 16/10/2566 02:43:06
53388 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 06/10/2566 03:52:36
53387 การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2566 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 02/10/2566 09:54:41
53385 เอกสารประกอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ / ศพส.จังหวัดปทุมธานี / ศพส.บ้านบางแค ไม่ระบุ นายมานพ สุวรรณโร 22/09/2566 03:11:54
53384 ประกาศกรม เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย กอง/กลุ่ม /ศูนย์ฯ ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ไม่ระบุ นางสาวธัญมน ก่ำแสง 21/09/2566 09:39:25
53383 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ทุกหน่วย ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 19/09/2566 05:48:34
53382 การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ทุกหน่วย ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 19/09/2566 03:14:50
53381 แบบฟอร์ม 66 ไปพลางก่อน ทุกหน่วย ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 18/09/2566 08:38:26
53377 (ศูนย์ฯ) เอกสารประกอบการดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ / ศพส.จังหวัดปทุมธานี / ศพส.บ้านบางแค ไม่ระบุ นายมานพ สุวรรณโร 08/09/2566 10:25:51
53376 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทุกกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/09/2566 08:09:12
53375 แบบคำขอรับเงินสวัสดิการฯ (สปพ.) และเงินค่าตอบแทนพิเศษฯ สคส./ศพส.สงขลา/ศพส.ยะลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/09/2566 07:41:37
53374 กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 07/09/2566 10:25:19
53373 ขอแจ้งเวียนประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 05/09/2566 03:06:04
53372 รายงานผลข้อมูลประกอบการตรวจสอบและประเมินผล ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สคส. สศส. กบท. ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 30/08/2566 04:26:34
53371 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินโครงการสำคัญของ พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศพส./ผอ.ศรผส. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวอำพร โตชัยภูมิ 29/08/2566 04:36:03
53370 ขอแจ้งเวียนคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 28/08/2566 06:20:02
53369 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ปี 66 สคส. สศส. กบท. ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 28/08/2566 04:40:49
53368 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ปี 66 สคส. สศส. กบท. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวพรพิมล นิสสิริ 28/08/2566 04:21:36
53367 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศพส./ผอ.ศรผส. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวอำพร โตชัยภูมิ 23/08/2566 04:21:34
53366 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 23/08/2566 04:16:18
53365 การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือพ้นจากตำแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 169 (2) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 17/08/2566 10:44:26
53364 เอกสารประกอบการรับสมัครพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2566 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ / ศพส.จังหวัดปทุมธานี / ศพส.บ้านบางแค ไม่ระบุ นายมานพ สุวรรณโร 10/08/2566 08:25:10

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่