ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 1152 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
53317 แบบรายงานการจ้างงานคนพิการประจำปี 2566 กอง/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ/ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมานพ สุวรรณโร 20/03/2566 09:15:45
53316 ใบรายงานตัว และสัญญาจ้างพนักงานราชการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ / ศพส.จังหวัดนครพนม สำนักงานเลขานุการกรม นายมานพ สุวรรณโร 17/03/2566 03:10:56
53315 หนังสือแจ้งเวียน คำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวอำพร โตชัยภูมิ 15/03/2566 02:23:19
53314 คำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวอำพร โตชัยภูมิ 14/03/2566 01:54:25
53313 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 10/03/2566 07:33:27
53312 สำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรม (Training Needs) ของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 09/03/2566 07:24:57
53311 การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 02/03/2566 03:15:46
53310 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 01/03/2566 08:16:14
53308 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผอ.กอง ,หัวหน้าขึ้นตรง ,ผอ.ศูนย์ฯ 12 ,ผอ.ศูนย์การเรียนรูฯ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวอำพร โตชัยภูมิ 01/03/2566 02:29:12
53307 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รองอธิบดี ,ผชช. ,ผอ.กอง ,เลขานุการกรม, หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง, ผอ.ศูนย์ฯ๑๒ แห่ง, ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวอำพร โตชัยภูมิ 01/03/2566 01:36:48
53306 แบบแจ้งกิจกรรม โครงการ เพื่อเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์ EIT หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 28/02/2566 10:15:54
53305 แผนดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กอง/กลุ่มขึ้นตรง/ศพส. 12 ศูนย์ /ศร.ผส. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 27/02/2566 10:11:27
53304 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง/ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 27/02/2566 07:16:39
53303 การบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง สคส. สศส. ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 21/02/2566 03:56:41
53302 เรียนเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการขับเคลื่อนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวอำพร โตชัยภูมิ 21/02/2566 02:54:39
53301 แบบรายงานการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี ไม่ระบุ นางสาวอำพร โตชัยภูมิ 20/02/2566 07:33:03
53300 ใบรายงานตัว และสัญญาจ้างพนักงานราชการ ผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 2/2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์, บ้านทักษิณ, ภูเก็ต, ขอนแก่น, นครพนม, สงขลา, ปทุมธานี, บุรีรัมย์, ลำปาง สำนักงานเลขานุการกรม นายมานพ สุวรรณโร 16/02/2566 04:01:18
53299 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมกิจการผู้สูงอายุ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 15/02/2566 09:52:27
53298 สัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลียง ศพส.บ้านบางละมุง ศพส.บ้านบางละมุง สำนักงานเลขานุการกรม นายมานพ สุวรรณโร 15/02/2566 03:30:12
53297 ผลสำรวจ - ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมกิจการผู้สูงอายุ ชชส./ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ไม่ระบุ นางสาวธัญมน ก่ำแสง 14/02/2566 06:51:42
53296 เอกสารรายงานตัวของพนักงานราชการทั่วไป (ศพส.บางละมุง) ศพส. บางละมุง สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 14/02/2566 03:31:27
53295 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามประกาศ No Gift Policy ชชส/กอง/กลุ่มขึ้นตรง/ศพส. 12 ศูนย์ /ศร.ผส. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 10/02/2566 04:16:55
53294 ขอแจ้งเวียนประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 09/02/2566 04:06:14
53293 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 07/02/2566 04:35:48
53292 ขอประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 07/02/2566 04:34:42
53291 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 06/02/2566 03:24:00
53290 ข้อมูลโครงการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 02/02/2566 03:02:34
53289 แบบรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มใหม่ ทุกหน่วย ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 02/02/2566 01:50:57
53288 แบบมอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำขอติดต่อกรมกิจการผู้สูงอายุในงานบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางอริสา อ่วมคง 25/01/2566 09:52:06
53287 ขยายเวลาการสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พศ. 2565 ชชส./ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 25/01/2566 07:45:36
53286 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 23/01/2566 10:10:27
53285 เอกสารประกอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กลุ่มตรวจสอบภายใน, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, ศพส.บ้านธรรมปกรณ์, บ้านทักษิณ, ภูเก็ต, ขอนแก่น, นครพนม, สงขลา, ปทุมธานี, บุรีรัมย์, ลำปาง ไม่ระบุ นางสาวธิติภรณ์ แก้วหาญ 23/01/2566 06:50:45
53284 ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ) ชชส./ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 16/01/2566 09:45:16
53283 แต่งตั้งข้าราชการเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ฯ/ผอ.ศูนย์ฯเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางขนิษฐา อังกุลดี 11/01/2566 08:13:25
53282 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 09/01/2566 03:23:04
53281 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 06/01/2566 07:50:11
53280 ใบรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป และแบบสัญญาจ้าง พนักงานราชการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นางสาวธิติภรณ์ แก้วหาญ 05/01/2566 03:50:14
53279 (ศูนย์ฯ) เอกสารประกอบการดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน/ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์, บ้านทักษิณ, ภูเก็ต, ขอนแก่น, นครพนม, สงขลา, ปทุมธานี, บุรีรัมย์, ลำปาง ไม่ระบุ นางสาวธิติภรณ์ แก้วหาญ 27/12/2565 04:45:14
53278 แบบฟอร์มการขอเพิ่มบัญชีอีเมล workD ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางอริสา อ่วมคง 26/12/2565 08:10:00
53277 หลักสูตรการอบรมดิจิทัล ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสุธารัตน์ ศรีเตชะ 20/12/2565 01:47:45
53276 แบบฟอร์มรายงานนโยบายรัฐบาล ทุกหน่วย ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 15/12/2565 03:07:09
53275 สำรวจความต้องการของข้าราชการด้านที่อยู่และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราขการ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.12ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 09/12/2565 09:26:45
53274 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสุธารัตน์ ศรีเตชะ 08/12/2565 08:51:38
53273 การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสุธารัตน์ ศรีเตชะ 06/12/2565 10:17:55
53272 สำรวจความต้องการปฏิบัติราชการต่างพื้นที่ ต่างลักษณะงาน หรือต่างสายงาน ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 06/12/2565 08:40:48
53271 ใบรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นางสาวสุธารัตน์ ศรีเตชะ 01/12/2565 08:53:54
53269 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง/ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 29/11/2565 07:04:49
53268 คู่มือการใช้งานระบบงาน Intranet ประจำปี 2566 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางอริสา อ่วมคง 29/11/2565 03:07:54
53267 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ / ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ / ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวธัญมน ก่ำแสง 28/11/2565 06:16:45
53266 แจ้งเวียนการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 6.0 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.12ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 28/11/2565 04:52:48

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่