ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
 
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ 
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

นางอภิญญา ชมภูมาศ 
รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
     
  ผู้บริหารระดับสูง
  ผุ้เชี่ยวชาญ
  ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง
  ผู้อำนวยการศูนย์ทั้ง 13 แห่ง
  ข้าราชการ/ลูกจ้าง