ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหา
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 35 record
วันที่ประกาศ
หัวข้อ
ประเภท
06/12/2559
  เตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยว เผลอแป๊บเดียวก็สูงวัย อื่นๆ
06/12/2559
  แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 แผน
06/12/2559
  คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 คู่มือ
06/12/2559
  คู่มือสำหรับช่างและสมาชิกในชุมชนเพื่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ คู่มือ
06/12/2559
  คู่มือการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้า ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ คู่มือ
06/12/2559
  คู่มือชมรมผู้สูงอายุ ของ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ คู่มือ
06/12/2559
  คู่มือการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) คู่มือ
06/12/2559
  แก่ ... ก็ดีเหมือนกันนะ อื่นๆ
02/12/2559
  7 คนบันดาลใจ พัฒนางานผู้สูงวัย อื่นๆ
28/11/2559
  ข้อแนะนำการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ อื่นๆ
28/11/2559
  คู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุ (2559) คู่มือ
28/11/2559
  คู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คู่มือ
28/11/2559
  กฏหมายสำหรับผู้สูงอายุ กฎหมาย
28/11/2559
  แผ่นพับ "กองทุนผู้สูงอายุ" คู่มือ
28/11/2559
  รวมกฏหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความใน พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 กฎหมาย
13/07/2559
  แผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ.2560 - 2564 แผน
07/07/2559
  ทิศทางกลยุทธ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559 แผน
17/06/2559
  แผนความต่อเนื่อง กรมกิจการผู้สูงอายุ (Business Continuity Plan : BCP) แผน
17/06/2559
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อื่นๆ
10/06/2559
  คู่มือโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ประจำปีงบประมาณ 2559 คู่มือ
10/06/2559
  คู่มือมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ คู่มือ
10/06/2559
  คู่มือการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ) คู่มือ
10/06/2559
  คู่มือการปฏิบัติงานของ อผส. คู่มือ
10/06/2559
  คู่มือการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ คู่มือ
10/06/2559
  คู่มือโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2559 คู่มือ
10/06/2559
  คู่มือการใช้มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คู่มือ
10/06/2559
  รายงานประจำปี 2558 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ อื่นๆ
10/06/2559
  ผลการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559) อื่นๆ
10/06/2559
  ผลการดำเนินงานตามนโยบาย 8-5-11 รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ 23 พ.ค. 59) อื่นๆ
10/06/2559
  ผลการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.พม. ประจำปี 2559 (8-5-11) (ข้อมูล ณ 21 มี.ค. 59) อื่นๆ
10/06/2559
  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2559 อื่นๆ
10/06/2559
  โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อื่นๆ
10/06/2559
  โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก อื่นๆ
10/06/2559
  แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง อื่นๆ
10/06/2559
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผน

แสดงผลหน้าที่