ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 112 record
  เลขที่หนังสือ
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศกรมผส.
29/04/2562
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
26/04/2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ็์สูง รุ่นที่ 15
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมผส.
18/04/2562
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. ที่ 223/2562
17/04/2562
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศพส.นครพนม
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมผส.
11/04/2562
ประกาศ ข้าราชการ พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. ที่ 202/2562
17/04/2562
ย้ายข้าราชการ (น.ส.วรรณา อรัญกุล)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. 166/2562
13/03/2562
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ผอ.สศส.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. 165/2562
13/03/2562
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผอ.กลุ่มคุ้มครองสิทธิฯ สคส.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. 164/2562
13/03/2562
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผอ.กลุ่มระบบการดูแลฯ สคส.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. 163/2562
13/03/2562
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน เลขานุการกรม
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. 162/2562
13/03/2562
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ผอ.สคส.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมฯ
07/03/2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขานุการกรม
53/2562
06/02/2562
คำสั่งย้ายข้าราชการ จำนวน 8 ราย (นางประภาวดี สิงหวิชัย, นางปราณี ประทุมมา, น.ส.อาภา รัตนพิทักษ์, นางสิรินุช อันตรเสน, นางวรรณภา บุบผะศิริ, น.ส.อรอุมา อินทฉาย, น.ส.อนัญญา อัตชู, น.ส.กอบกุล กวั่งซ้วน)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
พม 0201/ว 909
24/01/2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 2562
สำนักงานเลขานุการกรม
0615/545
11/01/2562
รายชื่อสถานพยาบาล ประกันสังคม ปี 2562 และแบบเลือกสถานพยาบาล
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
26/12/2561
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
26/12/2561
ประกาศ ผลการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม
-
31/07/2561
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว.1922
24/04/2561
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
สำนักงานเลขานุการกรม
สลก./ว.1922
24/04/2561
ประกาศ เรื่อง มาตราการ กรณีการให้ หรือรับของขวัญ ทรีพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
สำนักงานเลขานุการกรม
กค 0416.4/ว143
19/03/2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการเบิกรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
สำนักงานเลขานุการกรม
กค 0416.2/ว134
15/03/2561
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบการโรคศิลปะอื่น
สำนักงานเลขานุการกรม
กค 0406.2/ว145
19/03/2561
การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน
สำนักงานเลขานุการกรม
กค 0410.2/ว103
28/03/2561
การเผยแพร่มาตราฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนืกส์ (E-Book)
สำนักงานเลขานุการกรม
-
09/03/2561
แผนพัฒนาองค์การ กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 2561
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
-
21/12/2560
รายงานผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากร ผส.ปี 2560
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นร.๑๒๐๐/ว๒๗
17/11/2560
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ 3/2560
28/09/2560
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
-
26/06/2560
ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ฉบับที่ 2
สำนักงานเลขานุการกรม
-
31/03/2560
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)
สำนักงานเลขานุการกรม
-
16/03/2560
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมกิจการผู้งสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สช. 915/2560
23/02/2560
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560"
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
-
27/02/2560
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
-
28/02/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
-
24/02/2560
ประกาศ อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ กรมผส.
01/05/2562
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จพ.อาชีวบำบัด,พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลเทคนิค)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
26/04/2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ็์สูง รุ่นที่ 15
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. 168/2562
13/03/2562
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผอ.ศพส.ภูเก็ต
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. 166/2562
13/03/2562
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ผอ.สศส.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
14/02/2562
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก (กรณีช่วยราชการ)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
08/02/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว229
14/01/2562
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงของธนาคารออมสิน
สำนักงานเลขานุการกรม
-
11/01/2562
รายชื่อสถานพยาบาล ประกันสังคม ปี 2562 และแบบเลือกสถานพยาบาล
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กบข.6010/ว8390/2561
19/12/2561
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฯ จาก กบข.
สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ
28/11/2561
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศ
22/11/2561
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมา
สำนักงานเลขานุการกรม
513/2561
20/11/2561
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางปราณีฯ ,น.ส.พีรญาฯ ,น.ส.ตะติยาฯ)
สำนักงานเลขานุการกรม
สลก./ว 4926
08/11/2561
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศคกก.คัดเลือกฯ
07/11/2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง และกำหนดวัน เวลาและสถานที่
สำนักงานเลขานุการกรม
คำสั่งกรมผส. ที่ 452/2561
11/10/2561
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 4 ราย
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล


แสดงผลหน้าที่