ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 216 record
  เลขที่หนังสือ
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 383/2563 ลงวันที่ 14
15/10/2563
เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 377/2563 ลงวันที่ 8 ต
15/10/2563
คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
14/10/2563
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (สัมภาษณ์) วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 5149 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
09/10/2563
ขยายระยะเวลาการพิจารณาขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประเภททุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy - based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 4972
02/10/2563
ขอความร่วมมือประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2/2563 (เลื่อน 1 ต.ค. 2563)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 4971
02/10/2563
แจ้งเวียน หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละ การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 4855
28/09/2563
การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564-2567)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ด่วนที่สุด ที่ สลก./ว 4396 ลว 3 ก.ย. 2563
03/09/2563
ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 4325
01/09/2563
ขอแจ้งรายชื่อผู้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์ (ประจำปี 2553-2555, 2558 และ 2560)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
20/08/2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
513/2563
05/08/2563
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
13/08/2563
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
07/08/2563
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คส 301/2563
31/07/2563
มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายวรวัฒน์ฯ ศพส.วาสนะเวศม์ ขับรถยนต์)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 302/2563 ลงวันที่ 31
04/08/2563
เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
พม 0201/ว 9404
22/07/2563
แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ COVID-19 (ยุติ WFH)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
22/07/2563
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 3545
16/07/2563
การแจ้งหนังสือเวียนและข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
269/2563
29/06/2563
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ฯบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. ที่ 226/2563
26/05/2563
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (น.ส.อนัญญา อัตชู, น.ส.ผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ฐานการคำนวณ
22/04/2563
ฐานในการคำนวนและช่วงเงินเดือนสำหรับเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ตาม ว7 ลว 25 พฤษภาคม 2558
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเจตจำนงสุจริต
16/04/2563
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ
31/03/2563
คำสั่ง อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ 1/2563 เรื่อง การแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
24/03/2563
24/03/2563
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และ แก้ไขประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม
131/2563
23/03/2563
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ 131/2563 ลว 23 มีนาคม 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม
คจ./ว4
18/03/2563
การคัดเลือก 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงานกระทรวง พม.
สำนักงานเลขานุการกรม
อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ
12/03/2563
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ (12 มีนาคม 2563)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 89/2563 ลงวันที่ 6 มี
09/03/2563
คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
06/03/2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ ๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ก
19/02/2563
เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
พม 0404/ว 2714
17/02/2563
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันและการคัดเลือกข้าราชการ และการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
14/02/2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการลาไปต่างประเทศ
05/02/2563
แบบฟอร์มการลาไปต่างประเทศ
สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
04/02/2563
ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระ
27/01/2563
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานเลขานุการกรม
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 20/2563 ลงวันที่ 27 ม
27/01/2563
เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 609 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
24/01/2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สำนักงานเลขานุการกรม
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 9/2563 ลงวันที่ 15 มก
21/01/2563
เลื่อนข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
20/01/2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./390
17/01/2563
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักบริหาร ระดับสูง (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
15/01/2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ที่ 862/2562
14/01/2563
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ด่วนที่สุด สลก./ว 216
13/01/2563
ขอความร่วมมือศูนย์ฯ ทบทวน/ปรับปรุง นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ของหน่วยงาน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./217 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563
13/01/2563
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./159
08/01/2563
ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนสถานพยาบาล ปี 2563 (สำหรับผู้ประกันตนของประกันสังคม)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์
06/01/2563
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./54 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
06/01/2563
แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว7403 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
27/12/2562
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
25/12/2562
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว7317
24/12/2562
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สำนักงานเลขานุการกรม


แสดงผลหน้าที่