ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 179 record
  เลขที่หนังสือ
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระ
27/01/2563
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานเลขานุการกรม
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 20/2563 ลงวันที่ 27 ม
27/01/2563
เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 609 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
24/01/2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สำนักงานเลขานุการกรม
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 9/2563 ลงวันที่ 15 มก
21/01/2563
เลื่อนข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
20/01/2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./390
17/01/2563
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักบริหาร ระดับสูง (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
15/01/2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ที่ 862/2562
14/01/2563
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ด่วนที่สุด สลก./ว 216
13/01/2563
ขอความร่วมมือศูนย์ฯ ทบทวน/ปรับปรุง นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ของหน่วยงาน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./217 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563
13/01/2563
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./159
08/01/2563
ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนสถานพยาบาล ปี 2563 (สำหรับผู้ประกันตนของประกันสังคม)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์
06/01/2563
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./54 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
06/01/2563
แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว7403 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
27/12/2562
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
25/12/2562
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว7317
24/12/2562
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สำนักงานเลขานุการกรม
9999
24/12/2562
ทดสอบหนังสือเวียน
กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
คำสั่ง ผส. ที่ 588/2562
24/12/2562
คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (น.ส.จิติกาล มิ่งเชื้อ)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรม
19/12/2562
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการผู้สูงอายุ การมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
หนังสือสำนักงาน ก.พ.
19/12/2562
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานในระดับที่สูงขึ้น (หนังสือสำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./7200
18/12/2562
(ศูนย์ฯ นครพนม) แจ้งคำสั่งพนักงานราชการลาออก (นายธนศักดิ์ จันทะดวง)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. ที่ 578/2562
17/12/2562
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ผอ.กยผ.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ITA 2562
17/12/2562
ITA2562-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
จรรยาบรรณของกรมกิจการผู้สูงอายุ
17/12/2562
ข้อบังคับกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยจรรยาบรรณของกรมกิจการผู้สูงอายุ ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศ
11/12/2562
รายชื่อตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตําแหน่ง
สำนักงานเลขานุการกรม
พม 0202/ว 15477
11/12/2562
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ "หัวหน้ากลุ่มภารกิจ" ในสังกัดกระทรวงพม.
สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
28/11/2562
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
28/11/2562
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
20/11/2562
แก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เฉพาะราย)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง พม.
15/11/2562
แนวทางการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ กระทรวง พม.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง พม.
15/11/2562
การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ ๕๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑
06/11/2562
เลื่อนข้าราชการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ระเบียบ
01/10/2562
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นร 0508/ว 267
03/07/2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
11/04/2562
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 6084
10/10/2562
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เลื่อน 1 ตุลาคม 2562)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
30/09/2562
ประกาศ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง เลื่อน 1 ตุลาคม 2562)
สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศ อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ
02/10/2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ
01/10/2562
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ
01/10/2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 5503-ว 5505
13/09/2562
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
02/09/2562
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 5225
29/08/2562
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 5179
28/08/2562
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดลเือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นร 1012/ว 15
26/07/2562
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการโดยการให้ไปปฎิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นร ๑๐๑๓.๑/๑๕๕
15/08/2562
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ระเบียบ
29/03/2562
ระเบียบสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ระเบียบ
29/03/2562
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
12/07/2562
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
02/07/2562
ประกาศ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล


แสดงผลหน้าที่