ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 49 record
 
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21/12/2560
รายงานผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากร ผส.ปี 2560
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
17/11/2560
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
28/09/2560
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
26/06/2560
ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ฉบับที่ 2
สำนักงานเลขานุการกรม
31/03/2560
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)
สำนักงานเลขานุการกรม
16/03/2560
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมกิจการผู้งสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
23/02/2560
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560"
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
27/02/2560
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
28/02/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
24/02/2560
ประกาศ อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
12/01/2561
ประกาศกระทรวง พม.เรื่องมาตรการให้ หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
27/12/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานเลขานุการกรม
10/11/2560
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น
สำนักงานเลขานุการกรม
30/08/2560
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
01/09/2560
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
03/07/2560
การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
08/06/2559
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
17/06/2559
แผนความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan: BCP)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
23/05/2560
การคัดเลือกผู้แทนกระทรวงฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทรสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
19/05/2560
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
05/05/2560
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
24/01/2560
รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
04/01/2560
ขยายเวลาการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
30/12/2559
รายงานการประชุมกรมกิจการผู้สูงอายุครั้งที่ 9/2559
กลุ่มอำนวยการ
20/12/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรับบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
21/12/2559
รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
สำนักงานเลขานุการกรม
29/11/2559
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
13/10/2559
รายงานการประชุมกรมกิจการผู้สูงอายุครั้งที่ 8/2559
กลุ่มอำนวยการ
21/09/2559
รายงานการประชุมกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/2559
กลุ่มอำนวยการ
17/08/2559
รายงานการประชุมกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6/2559
กลุ่มอำนวยการ
28/07/2559
รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
22/07/2559
การกู้เงินโครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
14/07/2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล และุตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
กลุ่มอำนวยการ
05/07/2559
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กลุ่มอำนวยการ
17/06/2559
รายงานการประชุมกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/2559
สำนักงานเลขานุการกรม
23/02/2560
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12"
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
06/06/2559
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 1/2559
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
26/05/2559
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
17/05/2559
คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
23/03/2559
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
15/03/2559
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 138/2559 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
15/03/2559
ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
12/02/2559
ประกาศรายชื่อราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
สำนักงานเลขานุการกรม
05/02/2559
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมกิจการผู้สูงอายุ (Chief Information Officer : CIO)
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
30/11/2558
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
02/02/2559
สำรวจข้อมูลนักสังคมสงเคราะห์
สำนักงานเลขานุการกรม
25/01/2559
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
18/12/2558
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
03/08/2558
ข้อบังคับกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล


แสดงผลหน้าที่