ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 255 record
  เลขที่หนังสือ
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
13/09/2564
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
13/09/2564
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 296/2564 ลงวันที่ 13
13/09/2564
คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 297/2564 ลงวันที่ 13
13/09/2564
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ,ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ,ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 4311-4313
10/09/2564
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครึ่งปีหลัง (เลื่อน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
23/08/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดการวัน เวลา สถานที่ การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
19/08/2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 258/2564 ลงวันที่ 23
29/07/2564
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 256/2564 ลงวันที่ 23
29/07/2564
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสาววราภรณ์ เรืองธัญ นางสาวพรนิภา อ่อนเกิด นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท นางสุกุณฑี อนุราช)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./3294
07/07/2564
การรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านบริการพร้อมเพย์ (สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคม)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./3297
07/07/2564
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ฯจังหวัดปทุมธานี
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
08/07/2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 3094
28/06/2564
แจ้งผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (เลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2564)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
24/06/2564
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 222/2564 ลงวันที่ 16
17/06/2564
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 209/2564 ลงวันที่ 10
15/06/2564
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายธนกฤต วรินทรเวช)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
21/05/2564
ประกาศ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 เมษายน 2564)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ผส. ที่ 198/2564
04/06/2564
คำสั่ง ย้ายข้าราชการ (นางกันตา ดีเติม ,นายประหยัด ต๊ะสุยะ)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 170/2564 ลงวันที่ 17
18/05/2564
คำสั่งย้ายข้าราชการ (ให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 171/2564 ลงวันที่ี 17
18/05/2564
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์ม
18/04/2564
แบบฟอร์มการปฏิบัติงานอกสถานที่ทำการ WFH COVID- 19 พร้อมมาตรการ ผส.
สำนักงานเลขานุการกรม
ศปค.ผส./ว.003
16/04/2564
มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 1-5
สำนักงานเลขานุการกรม
สลก./ 1433 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
25/03/2564
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สำนักงานเลขานุการกรม
คส. 107-108/2564
09/03/2564
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ) และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่มเตรียมความพร้อมฯ สศส.)
สำนักงานเลขานุการกรม
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 80/2564 ลงวันที่ 19 ก
22/02/2564
คำสั่งย้ายข้าราชการ (ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 82/2564 ลงวันที่ 19 ก
22/02/2564
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 81/2564 ลงวันที่ 19 ก
22/02/2564
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 42/2564 ลงวันที่ 4 กุ
05/02/2564
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการฯ จังหวัดนครพนม))
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 64
27/01/2564
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
09/12/2563
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ี 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./6169
07/12/2563
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ฯ บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
02/12/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดการวัน เวลา สถานที่ การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 6042
30/11/2563
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สำนักงานเลขานุการกรม
405/2563
04/11/2563
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง-ผอ.ศูนย์ฯนครพนม
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
บล.187/2563
14/10/2563
โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน (ธนาคารออมสิน)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
28/10/2563
ประกาศแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ และแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 383/2563 ลงวันที่ 14
15/10/2563
เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 377/2563 ลงวันที่ 8 ต
15/10/2563
คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
14/10/2563
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (สัมภาษณ์) วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 5149 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
09/10/2563
ขยายระยะเวลาการพิจารณาขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประเภททุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy - based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 4972
02/10/2563
ขอความร่วมมือประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2/2563 (เลื่อน 1 ต.ค. 2563)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 4971
02/10/2563
แจ้งเวียน หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละ การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 4855
28/09/2563
การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564-2567)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ด่วนที่สุด ที่ สลก./ว 4396 ลว 3 ก.ย. 2563
03/09/2563
ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 4325
01/09/2563
ขอแจ้งรายชื่อผู้รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์ (ประจำปี 2553-2555, 2558 และ 2560)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
20/08/2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
513/2563
05/08/2563
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
13/08/2563
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
07/08/2563
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินรอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คส 301/2563
31/07/2563
มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายวรวัฒน์ฯ ศพส.วาสนะเวศม์ ขับรถยนต์)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล


แสดงผลหน้าที่