ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 201 record
  เลขที่หนังสือ
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 302/2563 ลงวันที่ 31
04/08/2563
เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
พม 0201/ว 9404
22/07/2563
แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ COVID-19 (ยุติ WFH)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
22/07/2563
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 3545
16/07/2563
การแจ้งหนังสือเวียนและข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
269/2563
29/06/2563
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ฯบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. ที่ 226/2563
26/05/2563
คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (น.ส.อนัญญา อัตชู, น.ส.ผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ฐานการคำนวณ
22/04/2563
ฐานในการคำนวนและช่วงเงินเดือนสำหรับเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ตาม ว7 ลว 25 พฤษภาคม 2558
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเจตจำนงสุจริต
16/04/2563
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ
31/03/2563
คำสั่ง อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ 1/2563 เรื่อง การแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
24/03/2563
24/03/2563
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และ แก้ไขประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม
131/2563
23/03/2563
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ 131/2563 ลว 23 มีนาคม 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม
คจ./ว4
18/03/2563
การคัดเลือก 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงานกระทรวง พม.
สำนักงานเลขานุการกรม
อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ
12/03/2563
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ (12 มีนาคม 2563)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 89/2563 ลงวันที่ 6 มี
09/03/2563
คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
06/03/2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ ๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ก
19/02/2563
เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
พม 0404/ว 2714
17/02/2563
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันและการคัดเลือกข้าราชการ และการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
14/02/2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการลาไปต่างประเทศ
05/02/2563
แบบฟอร์มการลาไปต่างประเทศ
สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
04/02/2563
ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระ
27/01/2563
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานเลขานุการกรม
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 20/2563 ลงวันที่ 27 ม
27/01/2563
เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 609 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
24/01/2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สำนักงานเลขานุการกรม
คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 9/2563 ลงวันที่ 15 มก
21/01/2563
เลื่อนข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
20/01/2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./390
17/01/2563
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักบริหาร ระดับสูง (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
15/01/2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ที่ 862/2562
14/01/2563
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ด่วนที่สุด สลก./ว 216
13/01/2563
ขอความร่วมมือศูนย์ฯ ทบทวน/ปรับปรุง นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ของหน่วยงาน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./217 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563
13/01/2563
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./159
08/01/2563
ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนสถานพยาบาล ปี 2563 (สำหรับผู้ประกันตนของประกันสังคม)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์
06/01/2563
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./54 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
06/01/2563
แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว7403 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
27/12/2562
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
25/12/2562
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว7317
24/12/2562
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สำนักงานเลขานุการกรม
9999
24/12/2562
ทดสอบหนังสือเวียน
กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
คำสั่ง ผส. ที่ 588/2562
24/12/2562
คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (น.ส.จิติกาล มิ่งเชื้อ)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรม
19/12/2562
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการผู้สูงอายุ การมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
หนังสือสำนักงาน ก.พ.
19/12/2562
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานในระดับที่สูงขึ้น (หนังสือสำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./7200
18/12/2562
(ศูนย์ฯ นครพนม) แจ้งคำสั่งพนักงานราชการลาออก (นายธนศักดิ์ จันทะดวง)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. ที่ 578/2562
17/12/2562
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ผอ.กยผ.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ITA 2562
17/12/2562
ITA2562-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
จรรยาบรรณของกรมกิจการผู้สูงอายุ
17/12/2562
ข้อบังคับกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยจรรยาบรรณของกรมกิจการผู้สูงอายุ ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประกาศ
11/12/2562
รายชื่อตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตําแหน่ง
สำนักงานเลขานุการกรม
พม 0202/ว 15477
11/12/2562
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ "หัวหน้ากลุ่มภารกิจ" ในสังกัดกระทรวงพม.
สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
28/11/2562
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
28/11/2562
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
20/11/2562
แก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เฉพาะราย)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง พม.
15/11/2562
แนวทางการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ กระทรวง พม.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล


แสดงผลหน้าที่