ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 136 record
  เลขที่หนังสือ
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สลก./ว 6084
10/10/2562
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เลื่อน 1 ตุลาคม 2562)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
30/09/2562
ประกาศ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง เลื่อน 1 ตุลาคม 2562)
สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศ อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ
02/10/2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ
01/10/2562
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ
01/10/2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 5503-ว 5505
13/09/2562
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
02/09/2562
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 5225
29/08/2562
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว 5179
28/08/2562
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดลเือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นร 1012/ว 15
26/07/2562
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการโดยการให้ไปปฎิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นร ๑๐๑๓.๑/๑๕๕
15/08/2562
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ระเบียบ
29/03/2562
ระเบียบสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ระเบียบ
29/03/2562
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
12/07/2562
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
02/07/2562
ประกาศ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
25/06/2562
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมผส.
25/06/2562
แก้ไข ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
01/07/2562
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการกรม
สลก./3817
17/06/2562
แนวทางการดำเนินการลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและนอกงบประมาณ กรมกิจการผู้สูงอายุ
สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
12/06/2562
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
12/06/2562
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
เอกสาร
30/05/2562
เอกสารประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้บริหาร
ประกาศกรมผส.
29/04/2562
ประกาศ ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
26/04/2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ็์สูง รุ่นที่ 15
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมผส.
18/04/2562
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. ที่ 223/2562
17/04/2562
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศพส.นครพนม
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมผส.
11/04/2562
ประกาศ ข้าราชการ พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. ที่ 202/2562
17/04/2562
ย้ายข้าราชการ (น.ส.วรรณา อรัญกุล)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. 166/2562
13/03/2562
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ผอ.สศส.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. 165/2562
13/03/2562
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผอ.กลุ่มคุ้มครองสิทธิฯ สคส.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. 164/2562
13/03/2562
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผอ.กลุ่มระบบการดูแลฯ สคส.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. 163/2562
13/03/2562
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน เลขานุการกรม
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ผส. 162/2562
13/03/2562
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ผอ.สคส.
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมฯ
07/03/2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขานุการกรม
53/2562
06/02/2562
คำสั่งย้ายข้าราชการ จำนวน 8 ราย (นางประภาวดี สิงหวิชัย, นางปราณี ประทุมมา, น.ส.อาภา รัตนพิทักษ์, นางสิรินุช อันตรเสน, นางวรรณภา บุบผะศิริ, น.ส.อรอุมา อินทฉาย, น.ส.อนัญญา อัตชู, น.ส.กอบกุล กวั่งซ้วน)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
พม 0201/ว 909
24/01/2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 2562
สำนักงานเลขานุการกรม
0615/545
11/01/2562
รายชื่อสถานพยาบาล ประกันสังคม ปี 2562 และแบบเลือกสถานพยาบาล
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
26/12/2561
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
26/12/2561
ประกาศ ผลการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการกรม
-
31/07/2561
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สลก./ว.1922
24/04/2561
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
สำนักงานเลขานุการกรม
สลก./ว.1922
24/04/2561
ประกาศ เรื่อง มาตราการ กรณีการให้ หรือรับของขวัญ ทรีพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
สำนักงานเลขานุการกรม
กค 0416.4/ว143
19/03/2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการเบิกรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
สำนักงานเลขานุการกรม
กค 0416.2/ว134
15/03/2561
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบการโรคศิลปะอื่น
สำนักงานเลขานุการกรม
กค 0406.2/ว145
19/03/2561
การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน
สำนักงานเลขานุการกรม
กค 0410.2/ว103
28/03/2561
การเผยแพร่มาตราฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนืกส์ (E-Book)
สำนักงานเลขานุการกรม
-
09/03/2561
แผนพัฒนาองค์การ กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 2561
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
-
21/12/2560
รายงานผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากร ผส.ปี 2560
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นร.๑๒๐๐/ว๒๗
17/11/2560
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ 3/2560
28/09/2560
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล


แสดงผลหน้าที่