ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2024-01-17 06:43:01
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   ตัวชี้วัด "ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ :   ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศพส./ผอ.ศรผส./ผอ.กลุ่มสังกัดเลขานุการกรม
Files Attach :  
Attach Files :