ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่มีมติ :   30/01/2567
เลขที่หนังสือ :   สลก./ว 783
ประเภท :   สิทธิประโยชน์
เรื่อง :   แจ้งผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครึ่งปีหลัง (เลื่อน 1 ตุลาคม 2566)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   หนังสือ แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรอบ1ตค66-หน่วยงาน.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   30/01/2567