ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   22/01/2567
เลขที่หนังสือ :   พม 0202/ว 21542
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งมอบอำนาจของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งมอบอำนาจของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   22/01/2567