ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   11/01/2567
เลขที่หนังสือ :   สลก./ว 280
ประเภท :   ระเบียบ
เรื่อง :   สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ
รายละเอียด :   1. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 0๑๐๒/ว ๙๐๙๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ ข้อ ๑๕ กรณีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง ในหน้าที่ 2. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 0102/ว ๙๐๙๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.) กรณีเกินชั้นยศ ระดับ หรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่ และกรณีเกินอัตราเงินเดือนสูงสุด 3. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 0๑๐๒/ว ๙๐๙๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ กรณีของการรับโอนข้าราชการตำรวจมาดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไฟล์ :   1-2หนังสือเวียนบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   11/01/2567