ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
 
นางปราณี ประทุมมา 
เลขานุการกรม
นางกันตา ดีเติม 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์ 
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุน
 
 
นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล 
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
นายจรัส อังกาบ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
 
     
  ผู้บริหารระดับสูง
  ผุ้เชี่ยวชาญ
  ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง
  ผู้อำนวยการศูนย์ทั้ง 13 แห่ง
  ข้าราชการ/ลูกจ้าง