ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหา
คำค้น 
คำค้นสำนัก 
 
ค้นพบทั้งหมด 520 record
  นางกันตา ดีเติม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้บริหาร kanta.d@dop.mail.go.th
  นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผู้บริหาร arpar.r@dop.mail.go.th
  นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้บริหาร chollada.c@dop.mail.go.th
  นางปราณี ประทุมมา เลขานุการกรม ผู้บริหาร pranee.p@dop.mail.go.th
  นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้บริหาร sirilak.m@dop.mail.go.th
  นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุน ผู้บริหาร suchada.t@dop.mail.go.th
  นางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้บริหาร sugarcane.s@hotmail.co.th
  นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้บริหาร
  นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้บริหาร
  นางสาวชนกนันท์ ธรรมา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน chanoknan.t@dop.mail.go.th
  นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน pornthip.l@dop.mail.go.th
  นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
  นางสาวสุดารัตน์ จิตติพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
  นางสาวณัฐพิกา เสือเดช นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
  นางสาวธัญพร วุฒิฐิโก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
  นางสาวรุ่งนภา ศรีพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ rungnapa.s@dop.mail.go.th
  นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3 กลุ่มอำนวยการ ketsaraphorn.k@dop.mail.go.th
  นายถาวร อรัญภูมิ พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มอำนวยการ thaworn.a@dop.mail.go.th
  นายสุธี สุขสมัย พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มอำนวยการ
  นางสาวลัดดาวัลย์ ไพรศรี นักพัฒนาสังคม กลุ่มอำนวยการ
  นางสาวพัชนี ตันติสิทธิกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ phatchanee.t@dop.mail.go.th
  นางสาวจิราภรณ์ รุ่งเรือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ
  นางสาววรินษา ทุ่งมีผล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ
  นางสาวกนิษฐา แซ่ว่าง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ
  นางสาวธัญสุดา ณ ตะกั่วทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ
  นายนิติเวท มีสงฆ์ เลขาอธิบดี ผส. กลุ่มอำนวยการ
  นายรุ่งธรรม เหลียววัฒนกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ
  นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มการคลังและพัสดุ chalermchai.k@dop.mail.go.th
  นางกนิษฐา นุชประมูล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการคลังและพัสดุ kanitta.n@dop.mail.go.th
  นางสาวภานุมาศ ฉิมพลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลังและพัสดุ panumas.c@dop.mail.go.th
  นางสาวพิชามญชุ์ สมานรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มการคลังและพัสดุ pichamon.s@dop.mail.go.th
  นางสาววราภรณ์ เรืองธัญ ผู้อำนวยการกลุ่มคลังพัสดุ กลุ่มการคลังและพัสดุ waraporn.r@dop.mail.go.th
  นางสาวธารินี ประภาษี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการคลังและพัสดุ tarinee.p@dop.mail.go.th
  นางเสาวนีย์ รัตนวิเศษ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มการคลังและพัสดุ saowanee.r@dop.mail.go.th
  นางสาวเพ็ญนภา รื่นเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลังและพัสดุ phannabha.r@dop.mail.go.th
  นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคลังและพัสดุ sirirat.j@dop.mail.go.th
  นางสาวชุติญา จรัสกุลธาดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการคลังและพัสดุ
  นางสาวสุพิศตรา แนมสัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มการคลังและพัสดุ
  นายชนาธิป เรืองวงษ์งาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลังและพัสดุ
  นางสาวรัตนากร ใจดี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มการคลังและพัสดุ
  นางสาวสุพัตน์ตรา รัตนเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการคลังและพัสดุ -
  นางสาวสุปราณี มอญดะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล supranee.m@dop.mail.go.th
  นางสาวกรรัช เรืองกูลวรา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล kornrat.r@dop.mail.go.th
  นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางขนิษฐา อังกุลดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นายจิรัฎฐ์ สิงห์อำพล นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นายวิทยา มูลเงิน นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นายมานพ สุวรรณโร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล manop.s@dop.mail.go.th
  นายสาโรจน์ รักเสมอใจ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นายมงคล ยะภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวจุฬารัตน์ จันทรโชติ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นายพีรพล สอนไข่ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร กลุ่มสื่อสารองค์กร
  นายณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร
  นายยงยศ จารุเสาวภาคย์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมาย yongyot.j@dop.mail.go.th
  นางสาวจินดา มงคลเลิศศิริกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมาย chinda.m@dop.mail.go.th
  นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ นิติกร กลุ่มกฎหมาย panadda.s@dop.mail.go.th
  นายยอดยิ่ง ตวงหิรัญอนันต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมาย
  นายภิญโญ รัตนวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมาย
  นางสาวอัยยาชินตร์ ฤทธิ์เลื่อน นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมาย
  นางสาวสุทธิดา ปานสง่า นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมาย
  นางดวงพร เรืองกิจ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมาย
  นางปาณิสรา เก่งคุมพล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป panissara.k@dop.mail.go.th
  นางสาวสุรางค์ ชูโชติรส นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป surang.c@dop.mail.go.th
  นายนราทร ทองแตง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวพิมลัดดา บุญศรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม นักพัฒนาสังคม กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ saowapha.a@dop.mail.go.th
  นายมานิต ภูครองนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ manit.p@dop.mail.go.th
  นางสาวดาราวดี สมมาตย์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ darawadee.s@dop.mail.go.th
  นางสาวพรนิภา อ่อนเกิด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ pornnipa.o@dop.mail.go.th
  นางสาวอภันสิตางศุ์ ล้ำเลิศจรัสชัย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ apanisitang.l@dop.mail.go.th
  นางสาวพิมพ์พร ฮุ่ยสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ pimporn.c@dop.mail.go.th
  นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ siriporn.g@dop.mail.go.th
  นางสาวชยาภรณ์ ท่าตะเคียน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  นางสาววรรักษ์ คงรัตนสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  นางรินท์รพัชฐิ์ เที่ยงมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป rinrapat.t@dop.mail.go.th
  นางพัชรินทร์ รุ่งเรือง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3 ฝ่ายบริหารทั่วไป patcharin.r@dop.mail.go.th
  นางสาวกรวิกา สมานไทย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป kornvika.s@dop.mail.go.th
  นายวัชระชัย กลิ่นสุคนธ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม watcharachai.k@dop.mail.go.th
  นางสาวปิยะนุช นาคแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม piyanut.n@dop.mail.go.th
  นางดวงพร พ่วงมหา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม duangporn.p@dop.mail.go.th
  นางสาวไปรยา อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม praiya.a@dop.mail.go.th
  นางสาวธัญญรัตน์ วัชรวิศิษฏ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  นางสาวชลัฐกร พราหมณีย์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  นางสาวโสมย์สุดา สดชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  นายชาลี ติยายน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  นายปรีชา ชูพงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ preecha.c@dop.mail.go.th
  นางสาวกิ่ง ชาเรืองฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ ging.c@dop.mail.go.th
  นางสาวขนิษฐา ตรากลาง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ kanittha.t@dop.mail.go.th
  นายศุรศักดิ์ คันธพรสิริ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ
  นางสาวกาญจนา อิ่มใจ นักพัฒนาสังคม กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ kanjana.i@dop.mail.go.th
  นายณัฐวุฒิ แสนทวี นักพัฒนาสังคม กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ nattawut.s@dop.mail.go.th
  นายพิพัทธ์พงษ์ มีทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ
  นางสาววิชนี ดอกบัว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ
  นางตะติยา ไกรศรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ tatiya.k@dop.mail.go.th
  นางสาวสุธิดา สิงหสุต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ sutida.s@dop.mail.go.th
  นางสาวภัทราพร ถึงโภค นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ phattaraporn.t@dop.mail.go.th
  นางสาวสุธิดา สิงหสุต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ sutida.s@dop.mail.go.th
  นางสาวอติพร เพ็งปาน นักพัฒนาสังคม กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ atiporn.p@dop.mail.go.th
  นางสาวพัฒนาวดี ธรรมรัตนพฤกษ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ pattanawadee.t@dop.mail.go.th
  นางสาวภัทรภร ผลฉัตร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ
  นางปัทมา ปาณิวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป pattama.p@dop.mail.go.th
  นางสาวสุเบญจา บุญแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป subenja.b@dop.mail.go.th
  นางสาวปาริชาติ สุวรรณราช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ parichart.s@dop.mail.go.th
  นางสาวสรัญญา รุ่งขวัญจิตต์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ sarunya.r@dop.mail.go.th
  นางสาวอนัญญา อัตชู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ananya.a@dop.mail.go.th
  นางสาวนาตยา แจ้งอุบล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
  นายวีรศักดิ์ แจ่มกระจ่าง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มเสริมสร้่างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย veerasak.j@dop.mail.go.th
  นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กลุ่มเสริมสร้่างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
  นางสาวจุฑารัตน์ มณีฉาย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มเสริมสร้่างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
  นางสาวพนารัตน์ มากมูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ panarat.m@dop.mail.go.th
  นางสาวไกรฤกษ์ ฤกษ์ดี นักพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ kriroek.r@dop.mail.go.th
  นางสาวศรีสัจจา เนียมสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ srisajja.n@dop.mail.go.th
  นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
  นายชนกชนม์ โศจิพลกุล นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป chonokchon.s@dop.mail.go.th
  นายเชาวฤทธิ์ กุลาสา พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป chaowarit.k@dop.mail.go.th
  นางสาวปิรัชญาภรณ์ พัชนี นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป piruchayaporn.b@dop.mail.go.th
  นายวัชรพงษ์ ขันธลักษณ์ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวปวีณา นิลไพโรจน์ นักวิชาการพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวนิตยา ภูมิศรีรัตนชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวทิพย์วรี ทองพิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นายเทอดศักดิ์ มาตวังแสง พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวญานิน พยุงพันธุ์ นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป yanin.p@dop.mail.go.th
  นางกมลรัตน์ อัจกลับ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวสิริญาพร ศรีนะรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป siriyaporn.s@dop.mail.go.th
  นางสาวริญญ์รภัส ทองศรี นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวสุพัตรา สีคังไพ นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวเยาวลักษณ์ เดชมี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวรถยา ศรีไพบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวจารุพร สุขล้วน นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวเมษา อ้างอิง นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นายสกล ไทยวุฒิวงค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวอิงอร มีจั่นเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวมิ่งขวัญ สาตรปรีดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นายนิติพัฒน์ คุ้มวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ nitipat.k@dop.mail.go.th
  นางสาวอะมะรา จันทรมานะ นักพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ armmara.c@dop.mail.go.th
  นางสาวธัญญพัฒน์ สุปภาดา นักพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ Jiraporn.i@dop.mail.go.th
  นางสาวณัฐฐิมา ดิสสร นักพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ nuttima.d@dop.mail.go.th
  นางสาวอารมย์ ชื่นคล้าย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาวเนตรนภา ขาวขำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาวประภาพรรณ ยาลังกา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาววิจิตรา แจ้งสว่าง นักพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ wijitra.j@dop.mail.go.th
  นางสาวสุณิสา รื่นมาลี นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาวซุรัยณี ดือราแม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาวนิภาภรณ์ ชูพากเพียร นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นายพีรพัฒน์ อินทร์อำนวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาวจันทร์สุดา ป้านภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาวพิจิตรา ค้ำชู นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ phichittra.k@dop.mail.go.th
  นางสาวดารณี เนตรดำดี นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ daranee.n@dop.mail.go.th
  นางสาวยุวเรขา จึงแย้มปิ่น นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ yuwarekar.j@dop.mail.go.th
  นายลิขิต สารพันธุ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ likhit.s@dop.mail.go.th
  นางสาววรุณยุพา เทพวิวัฒน์นาวิน นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ waroonyupa.t@dop.mail.go.th
  นางสาวอรวรรณ สุวรรณเมฆ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ orawan.s@dop.mail.go.th
  นางสาวอัญชลี เนตรดำดี นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ anchalee.n@dop.mail.go.th
  นายภูเบศวร์ เทียนเพิ่มพูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ pubate.t@dop.mail.go.th
  นางสาวปวันตา บุญพันธ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ pawanta.b@dop.mail.go.th
  นางสาวอลิตา คูเมือง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ alita.k@dop.mail.go.th
  นางสาวณัฐกาล สินะสนธิ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ nattakan.s@dop.mail.go.th
  นางสาวดุษณีย์ แก้วรักษา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ
  นางสาววรวลัญช์ สิมเสมอ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ
  นายกนก สวยขุนทด นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ
  นางสาวพลอยชมพู คุ้มจันท์ดี นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ
  นางสาวมัฌฌิมา นุกาศรัมย์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ
  นางสาวแพรพลอย แก่นสารี นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ
  นายชูพงษ์ เคียงกิติวรรณ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย choopong.k@dop.mail.go.th
  นายชนาธิป สุนทรกรัณย์ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย chanathip.s@dop.mail.go.th
  นางสาวพิสมัย สมพบ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย pidsamai.s@dop.mail.go.th
  นางสาวชัญญพัชร์ เจริญนุช นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย preyaporn.c@dop.mail.go.th
  นางสาวจิราภรณ์ อนุศิริ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย jiraporn.a@dop.mail.go.th
  นายไพรน้ำนอง รู้รอบดี นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  ว่าที่ ร.ต.สุทธิศักดิ์ ยศเมฆ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นายวรวิทย์ วัชรโชติสกุล นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นางวราภรณ์ โพธิศิริ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย waraporn.p@dop.mail.go.th
  ---อยู่ระหว่างสรรหา --- นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นางสาวอโณทิยา เรื่องฤทธิ์ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นางสาวพรสวรรค์ แสงนาโก นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นางสาวสิริณัฏฐ์ เสือพร นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นางสาวสุพัตรา นิคะ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นายธีระวัฒน์ เลิศคอนสาน นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นางสาวชนภัทร พ่วงเภตรา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค chanapat.p@dop.mail.go.th
  นางธนวรรณ งามเลิศศิริชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค noodee2436@gmail.com
  นางสาวส่องศรี สุวรรณวงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค Songsri.su@gmail.com
  นายเฉลิมพร สัมทับ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค samtab196000@gmail.com
  นางเสริมสุข ชาญโชติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวทัศนีย์ อภิเรืองธรรม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวประณยา ชัยรังษี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวสุชาดา ทองเจริญโรจน์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ajoo2@yahoo.com
  นางสาววลัยรักษ์ อังคะมาตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค rin.walailak1974@gmail.com
  นางสาวนรพร ไชยพฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค pum0631962567@hotmail.com
  นางนิธิมา คงปัญญา เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค nitima.k@dop.mail.go.th
  นางวีระวรรณ เจริญจิตร พนักงานธุรการ ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค weerawan.c@dop.mail.go.th
  นางสาวกรองกาญจน์ สุขสำราญ พนักงานพิมพ์ ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายจิรโชติ ชมขวัญ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายปรีชา นุชเจริญ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางกฤษณา เสมาชัย พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสุนีย์ ไต่ถาม พ่อบ้าน - แม่บ้าน ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค sunee.t@dop.mail.go.th
  นางองุ่น สุคนธี พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายจรินทร์ สีมะเดื่อ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางมยุรี สุริโย พ่อบ้าน - แม่บ้าน ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค swedsa77@gmail.com
  นางสาววรัญญา ไชยลา พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางนุจรี ละภักดี ผู้ช่วยพยาบาล ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค nujjare68@gmail.com
  นายวสันต์ ตรีศักดิ์ศรี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค trisakdisriwsant@gmail.com
  นางสาวสิบพร ไกรทอง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค parunyuwatchareewan2@gmail.com
  นางสร้อย ขำดำ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค Ovios99217@gmail.com
  นางแสงเดือน ไผ่เขียว พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค Ssaengduean.p@gmail.com
  นายสามารถ เพียรคงชล พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค abb52620@gmail.com
  นางสาวสิริพร ธุปะละ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค siriphrtupala@gmail.com
  นางอนุชา ชมขวัญ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค notnaja150@gmail.com
  นายโตมร สิงห์ดี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค tomon16966@gmail.com
  นายวันชาติ พลเสน พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค birdbankae20@gmail.com
  นางรัชฎาภรณ์ หยองใหญ่ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค vivo81076@gmail.com
  นายทศพร เจียเจริญ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค thossapornapple@gmail.com
  นายอำไพศักดิ์ ไชยโยราช พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายบัณฑิต เมฆตรู พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค Aofan_2532@icloud.com
  นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค kanokwan.l@dop.mail.go.th
  นางสาวสุนีพร จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค send4_yui@yahoo.co.th
  นายพิพัฒน์ เมฆตรู พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค Pipat.oid2537@gmail.com
  นางสาวสุธีรา อัมพาผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค suthira27@hotmail.com
  นางสาวนฤวรรณ มีทรัพย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค navanmee@gmail.com
  นางสาวกาญจนา สวนดอก นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค puii.kanjana@gmail.com
  นางสาวปัญญาพร ชนะสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค pp.pray@hotmail.com
  นายอาณัติ เอี่ยมพ่วง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค nutlove4488@gmail.com
  นายประกอบ ละภักดี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค prakxblaphakdi@gmail.com
  นางสาวสาวิตรี ทุมวงษ์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ministand275@gmail.com
  นางสาวจุฑามาศ พาหาญ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค phaily2528@gmail.com
  นายสุรศักดิ์ อัตตะสาระ ผู้บริหารระดับสูง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง surasak.u@dop.mail.go.th
  นางจิตติมา กรีอารี นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางวรรณภา บุบผะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง wannapa.b@dop.mail.go.th
  นายวัลลภ สุนทรวาท เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวมาลัย ศิลปสธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง malai.r@dop.mail.go.th
  นางวันดี เบ็ญจศิริวรรณ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางรัชนี วรรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางดวงพร จันทร์เต็มดวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง daungporn.8269@gmail.com
  นางอารีย์วัลย์ แก้ววิไล พนักงานพิมพ์ ส4 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง areewolkaew@gmail.com
  นายกชกร ทิพยรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง noommobile14485@gmail.com
  นายสมชาย เจนดง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง somchai093774@gmail.com
  นายชลอ อ่อนโพธิ์ทอง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวอรพินท์ ทศวงศ์ชาย พนักงานพิมพ์ ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางบุศรา เรืองศักดิ์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง zdawefgyh@gmail.com
  นายเมธา เรืองศักดิ์ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางอมร อิ่มพิชัย พ่อบ้าน - แม่บ้าน ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง amornimpichai@gmail.com
  นางสาวกรกันยา งามวิลัย พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง O_r22@hotmail.com
  นางสาวเบญจมาศ ทัพส่วย พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง jamas2517@gmail.com
  นางสาวลฎาภา ปราบภัย พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง radapaparbpai@gmail.com
  นายกำพล แซ่เต็ง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง kaphlsaeteng9@gmail.com
  นางสาวเบญจมาศ ศ.นาคะนาท พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง benjamat53821@gmail.com
  นางจินตนา ศรีอ่อน พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาววันเพ็ญ วาชาญ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง wanpen.w@dop.mail.go.th
  นางสาวพิจิตรา บุญมาก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวศิริพร วุฒิเสน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวจิติกาล มิ่งเชื้อ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวเบญจวรรณ ภู่ฤทธิ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง benjawan2244@gmail.com
  นางสาวจันทิมา เจริญไข พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง kang.pk19892005@gmail.com
  นางสาวศิริจรรยา ตาจะนะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง bm_lp5060@hotmail.com
  นายบลู ไข่นาค เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง khainak70@gmail.com
  นางสาววาสนา ขันธวัช พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง wassana.kh1981@gmail.com
  นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้บริหารระดับสูง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ paitoon.p@dop.mail.go.th
  นางอัจฉรี อุบลเขียว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ atcharee.u@dop.mail.go.th
  นางวีรยา เพชรเวียง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นางปาริฉัตร คำซื่อ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ parichut.k@dop.mail.go.th
  นายอินปัน รบชนะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ nalinee.l@dop.mail.go.th
  นางศุภกานต์ อินทุทรัพย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ supakarn.i@dop.mail.go.th
  นางยุพสินี ใจคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ yupasinee.k@dop.mail.go.th
  นางบุญหลาย ชัยวงค์ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ boonlai.c@dop.mail.go.th
  นายอำนวย ชัยชนันต์ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นายดำรงศักดิ์ พรหมปัญญา พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นายพงษ์สิริ ภานุทัต พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ Phngssiriphanuthat@gmail.com
  นางสมนึก เวชภิบาล พนักงานประกอบอาหาร ส2/หัวหน้า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นางวิภา จันทร์กระจ่าง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ Vipa15082556@gmail.com
  นายทิวา จาติ้ง พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ tiwa.j@dop.mail.go.th
  นายเกรียงไกร ใจคำ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ krianghai.j@dop.mail.go.th
  นางพุทธินันท์ บัวแก้ว นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ putthinun.b@dop.mail.go.th
  นางสาวกนกกาญจน์ ศีละวงษ์เสรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ kanok_tharit@hotmail.com
  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ aphira2461@gmail.com
  นางสาวณัญวรรธน์ อุนนะนันทน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ kittidechanan1@gmail.com
  นางสาวศศิกานต์ กองอินทร์ พยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ sasikrann@gmail.com
  นางธนิดา อ่อนน้อม พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ Tanidaonnom2512@gmail.com
  นางสาวปวีณา อาจเจริญ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ 174174.ammy@gmail.com
  นางสาวทัศนีย์ ทองจุ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ Tongjun181@gmail.com
  นายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ ice53173210@gmail.com
  นายนรินทร์ เรือนถา พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ narin.r2601@gmail.com
  นางสาวสุธาทิพย์ ศรีวิรัตน์ พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ Suthathipsriwirat@gmail.com
  นางดาริกา เรืองสังข์ พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ tingdarika2517@gmail.com
  นางสิรินยา เลิศสลัก พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ Siriny@gmail.com
  นางสาวพิชยาภรณ์ ชุมปูเปอะ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ Beenusicovc@gmail.com
  นายพิษณุพงษ์ จิระโภคานนท์ ผู้บริหารระดับสูง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ pitsanupong.j@dop.mail.go.th
  นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ kobkul.k@dop.mail.go.th
  นางศิริรัตน์ สตรอว์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ sirirat.s@dop.mail.go.th
  นายดำรงค์ ย่างสกุลกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
  นายอับบาส คำสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ abas.k@dop.mail.go.th
  นายสาทิตย์ บุญดวง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ satit9393@gmail.com
  นายวิทูรย์ เย็นละออง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ witoon.y@dop.mail.go.th
  นายอรุณ มาศปิยวงศ์ พ่อบ้าน - แม่บ้าน ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ arun.m@dop.mail.go.th
  นางโสภา บุญดวง พนักงานพัสดุ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ sopaboondoong@gmail.com
  นางนันทิตา เครือทอง ณ ถลาง พนักงานช่วยการพยาบาล ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ nuntita.k@dop.mail.go.th
  นายสงกรานต์ ไชยพจน์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
  นางสาวศศิวิมล บุญลอย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ sasiwimon.b@dop.mail.go.th
  นายวัชรินทร์ อินทรสกุล พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ watcharin.i@dop.mail.go.th
  นางสุภาพร นวลศรี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ supapron.n@dop.mail.go.th
  นางมนัสนันท์ นิลมาล พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ manatsanan.j@dop.mail.go.th
  นางศิริวรรณ เกตุเห่ง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ siriwan.k@dop.mail.go.th
  นางญาณิศา รัตนบริคณ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ yanisa.c@dop.mail.go.th
  นายสมเดช ลอยประภาพ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ somdet.l@dop.mail.go.th
  นายศารสิทธิ์ ศรีตุลาการ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ sanrasit.s@dop.mail.go.th
  นางภาวนา ละมุล เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ pawana.l@dop.mail.go.th
  นางสาววาสนา สาเมาะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
  นางสาวต่วนอาลิษา ลอจิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ tuanalisa@icloud.com
  นางสาวณัฐกานต์ มงคลทรง เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ nutthakan4784@gmail.com
  นางสาวยัสมี กียะ พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ Samix606@gmail.com
  นางสาวอัมมีณี ฮาบิ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ amminee_habi@hotmail.com
  นายประหยัด ต๊ะสุยะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ prayud.t@dop.mail.go.th
  นายสุทธิรักษ์ ปานาวงค์ พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ suttirak.p@dop.mail.go.th
  นางกรรณิกา บรรจงปรุ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางวันดี ภาชีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ wandee.p@dop.mail.go.th
  นางสาวจันทวรรณ ยิ้มทรัพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ janthawan.y@dop.mail.go.th
  นางพิศมัย คงสกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางพิศมัย คงสกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางพินิจ ปลั่งสมบัติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ pinit.p@dop.mail.go.th
  นางเรณู เกตุแก้ว พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ Oppo0815773434@hotmail.com
  นายสุรพล ปลั่งสมบัติ ช่างซ่อมบำรุง ช ๔ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางวัลภา มีชำนาญ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางประภาภรณ์ โตจันทร์ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางณัฐนันท์ ฐิตดารุจวิรุฬห์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางบำรุง อุทากรณ์ นักโภชนากร ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  สิบตรีโชติศักย์ ฐิตดารุจวิรุฬห์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ kaioo88888888@gmail.com
  นายฉลองชัย วาชาญ พนักงานการเงินและบัญชี ส 2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ chalongchai85@gmail.com
  นางจีรภา แย้มพยุง พนักงานพิมพ์ ส4 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นายเทิดศักดิ์ บุญแก้ว พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางผาสุข ประสานแก้ว พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางแวววิมล ปานวงษ์ พนักงานช่วยการพยาบาล ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางบุญสนอง ปาป้อง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางสาวชญาณิศา สมพงษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ chayanisa.s@dop.mail.go.th
  นายศราวุธ สาททอง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ Sarawut.24112531@gmail.com
  นางสาวน้ำฝน เครือศรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ Organizer_ann@hotmail.com
  นางสาวณัฐพร ทองแท้ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ Biidop-work@hotmail.com
  นายวสันต์ ของนา เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางสาวศิริพร บำเพ็ญทาน พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ siriporn.b@dop.mail.go.th
  นางประจิน สาททอง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ prajin241967@gmail.com
  นายชาญวิทย์ ชำนาญพุดซา นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ chanwit.c@dop.mail.go.th
  นายภาคภูมิ แสงสว่าง นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ThetoysPersonal@hotmail.com
  นายพร้อม คันธรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ Zippo_Boo@hotmail.com
  นางสาววิไลพร เกยพุดซา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ Mai12051@hotmail.com
  นายศราวุธ สารททอง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นายคณินทร์ ทับสายทอง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ k.naret.t2522@gmail.com
  นายรพีพงศ์ รุ่งเรือง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นายวรวัฒน์ แสงชาติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ Woranut55love@gmail.com
  นายอภิรัฐ ชูบุญ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ Aviationmanagement9697@gmail.com
  นางสาวมณฑกานต์ พืชจันทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ Montakarntoon@hotmail.co.th
  นางสาวเรไร บุญจรัญ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ rarailbunjaran@gmail.com
  นางสาวผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต phuengpan.p@dop.mail.go.th
  นางสาวจิราภรณ์ เซ่งฟัด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต jiraporn.s@dop.mail.go.th
  นางสมใจ สงวนทรัพย์ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต somjai.s@dop.mail.go.th
  นางสาวสิรินพร สืบวิเศษ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต sirinporn.s@dop.mail.go.th
  นางสาววิภาดา เพ็ชรดี พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต vepada.p@dop.mail.go.th
  นางสาวสงบ ไหมสุข พนักงานช่วยการพยาบาล ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต sangob.m@dop.mail.go.th
  นางอุทิศ สุขลิ้ม พนักงานประกอบอาหาร ส2/หัวหน้า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
  นางน้ำอ้อย เรือนทอง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต namoy.r@dop.mail.go.th
  นางสาวผุสดี สามนตราช พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต putsadee.s@dop.mail.go.th
  นางสาวประยูร จำปาทอง คนครัว ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต prayoon.c@dop.mail.go.th
  นายนเรศ รัตนอุไร นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต nares.r@dop.mail.go.th
  นางทัศณีญา เยาว์ดำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต Tassaneeya297@gmail.com
  นางอรวรรณ ไชยสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต Orrawan510662@gmail.com
  นางพรลภัส จันตะมะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต One2563@hotmail.com
  นางสาวจุฑาลักษณ์ จุติศัพย์ คนครัว ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต Jutalux1987@gmail.com
  นางสาวสุธาดา พระวิเศษ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต Phrawises2521@gmail.com
  นางสาวรัตติยา จิตอนงค์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต Aoomaim0116@gmail.com
  นางอัมพร ฤชาอุดม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ aumporn.r@dop.mail.go.th
  นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ sirinuch.n@dop.mail.go.th
  นายชาลี ศรีไธสง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
  นายสมเจตน์ สินชัยยา พนักงานพิมพ์ ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ somchet.s@dop.mail.go.th
  นายรังสิวุฒิ แสงแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ rangsiwut.s@dop.mail.go.th
  นางสาวเฉลิมศรี ตั้งประโคน พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ chalermsri.t@dop.mail.go.th
  นายวีระพล สุรินทร์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ wiraphlsurinthr@gmail.com
  นางภัทราภรณ์ พรมน้อย พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ phattaraporn.p@dop.mail.go.th
  นายชุติพงศ์ วงคำจันทร์ พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ chutipong.w@dop.mail.go.th
  นางกาญจนา แก้วพา พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ kanjana.k@dop.mail.go.th
  นางสาวสิริรัตน์ ประกอบตระกูล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ sirirat.p@dop.mail.go.th
  นางสาวโสภา สหุนาลุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ sopa.s@dop.mail.go.th
  นางสาวธัญญารัตน์ พริ้งเพราะ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ tanyarat.p@dop.mail.go.th
  นางสาวจีระพา ทองสม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
  นางสาวปิยนุช วรรณรัตน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ me.mae0101@gmail.com
  นางสาวพจนี สุทธิ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ photjanee5959@gmail.com
  นางสาวรจนา วงคำจันทร์ เจ้าหน้าที่พยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ rodchana2323@gmail.com
  นางสาววิมลศิริ ช่างฉลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ Vimonsiri0912@gmail.com
  นางนิตยา ศรีโพนทัน พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ nittayasriphonthan@gmail.com
  นางสาววิไลพร ดังชัยภูมิ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ dwilaiporn.min@gmail.com
  นายศักดิ์ดา จันทครู นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม sakda.j@dop.mail.go.th
  นางสาวอรอุมา อินทฉาย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม onuma.i@dop.mail.go.th
  นางสาวสุชานันท์ พิมพ์พันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม suchanan.p@dop.mail.go.th
  นายนภดล เวินซิว นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม napadol.w@dop.mail.go.th
  นางสาวจันทรมาศ เวินซิว พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม jantaramart.w@dop.mail.go.th
  นางสาวพาณี บูชาพุทธบุญ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม Paneeharu@gmail.com
  นายเข็มพร ดุงศรีแก้ว พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม khamphon.d@dop.mail.go.th
  นายนาคินทร์ ทิณบูรณ์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม Hcvhfg83@gmail.com
  นางสาวนุช เพชรอุเทน พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม Vvthai5896@gmail.com
  นางสาวสุรีรัตน์ สมศรี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
  นางดวงทิพย์ พงษ์ภักดี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม Fanp2172@gmail.com
  นางสาวปิยะรัตน์ แก่นคำ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
  นางสาวเพ็ญรัตน์ จันทร์แดง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม penrat.c@dop.mail.go.th
  นางสุพัตรา พรมศรีธรรม พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม Vjjdhj53@gmail.com
  นายหาญ ละครสิงห์ พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม Fanp8663@gmail.com
  นางยุวรรณา สุปัญญา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม yuwanna.s@dop.mail.go.th
  นายวัชรินทร์ ทิณบูรณ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม watcharin.t@dop.mail.go.th
  นางสาวสุภัตรา จำปาพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม supattra.c@dop.mail.go.th
  นางน้ำทิพย์ แก้วมณี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม Numthip192509@gmail.com
  นางสาวงามรดา ประเสริฐสุข นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
  นายทักษ์ดนัย วงษ์ล่าม เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม Wonglamhotel@gmail.com
  นางสาวจันจิรา ทิพกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม Finelovemetong@gmail.com
  นางสาวพีรดา สุวรรณมาโจ พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม Ploypailin4566@gmail.com
  นายสง่า พิมพ์พันธ์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม Phimphphanthusnga@gmail.com
  นางสาวปริชาติ ทองโส พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม Parichatthauntan@gmail.com
  นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง pheeraya.n@dop.mail.go.th
  นางสาวเพลินศิริ ยะสุทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางสาวชัชชนัน กันทวงศ์ พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางสาววธูพิตรา เต็มระวงค์ พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางสมพร จันโสภา พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางอรทัย ดูงาม พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางสาวผ่องพรรณ พุทธวงศ์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง pongpun0179@gmail.com
  นางภัทราวดี สนั่นเมือง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นายสันทัด ฤทธิคุณ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางถนอม มูลแก้ว พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นายทนงศักดิ์ ฟูตุ้ย พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางสาวปาริฉัตร วังใน พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง parichut1977@gmail.com
  นางแสงจันทร์ รัตนศักดิ์สิทธิ์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นายศิริรุ่ง เขมะศิริ พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง sirirung.k@dop.mail.go.th
  นางสาวสุรินทร์ทร เตปินตา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง surinthorn.t@dop.mail.go.th
  นายสหชัย แก้วไทรเลิศ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางวนิดา เขมะศิริ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง wanida.k@dop.mail.go.th
  นางสาวสมฤทัย ผิวกลาง นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง somrutai.p@dop.mail.go.th
  นางจันทราพร คินิมาน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง JUNTRAPORN2013@gmail.com
  นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง annefirst.c@hotmail.com
  นางณปภา สิงห์ทอง พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง napapa.patty@gmail.com
  นางสาวสิริพร ม่วงเลี่ยม นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง -
  นางสาวอรอุมา ดาวะเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง -
  นางสาววันวิษา งามสม เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง -
  นางสุกุณฑี อนุราช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา sukunthee.a@dop.mail.go.th
  นางสาวตุลยานี ดามัน เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา tulyanee.d@dop.mail.go.th
  นายอับดุลเลาะ มะลี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา abdullah.m@dop.mail.go.th
  นางปัทมา เตะ พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา pattama.t@dop.mail.go.th
  นางสาวซาลีฮะ เต๊ะลูกา พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา saleehah.t@dop.mail.go.th
  นางแวมะรอนิง บูลัดลีจัง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา waemaroning.b@dop.mail.go.th
  นางสาวอุลา แสงแก้ว พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา u-la.s@dop.mail.go.th
  นางสาวสุวรรณา มณีพรหม พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา suwanna.m@dop.mail.go.th
  นางสาวพีไรนี อาหลี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา phiraini.a@dop.mail.go.th
  นายกัมปนาท เพ็งเลาะ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา kampanatt.p@dop.mail.go.th
  นางสาวนาปีสะ สะมะแอ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา napeesa.s@dop.mail.go.th
  นางสาวศรีเรือน เพชรสุข พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา sriruan.p@dop.mail.go.th
  นางอุรารัตน์ นิ่มดวง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา urarat.c@dop.mail.go.th
  นางวิลาวัลย์ พรหมบุตร พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา wilawan.p@dop.mail.go.th
  นางสาวณัฐชนก สุชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา nattchanong.s@dop.mail.go.th
  นายนัฐพล สิทธิเกษร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา sabayoi_sk@hotmail.com
  นางอารุณี อะนิหมะ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา arunee.a@dop.mail.go.th
  นางลิปิการ์ การิง นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา lipika.k@dop.mail.go.th
  นายธนกฤต วรินทรเวช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี thanakit.v@dop.mail.go.th
  นางยุวดี วณิชชยังกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี yuvadee.w@dop.mail.go.th
  นางปาริชาติ เพ็ชรคง พนักงานพิมพ์ ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี koonsky111@gmail.com
  นางสาวณุสราภรณ์ พึ่งเป้า เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวดาวรุ่ง กะโห้แก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี dowrung.k@dop.mail.go.th
  นางจิราภรณ์ ฤทธิ์ชัยดำรงกุล พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นายวสันต์ ศรีเสาวลักษณ์ พนักงานช่วยการพยาบาล (ขับรถ) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี wasan_srisaowalak@hotmail.com
  นางสาวญาณิศา โพยนอก พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวจินตนา พึ่งพินิจ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี jintana05704@gmail.com
  นางสาวอนัญญา บัวฝรั่ง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางเมตตา สร้อยประดิษฐ์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวอาภรณ์ เลี่ยวเส็ง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี arporn1551@gmail.com
  นางสาวศศิกัญญา พระบาลี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวสรรพร กลิ่นบัวแก้ว พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นายสมเกียรติ แจ้งหิรัญ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นายสุชาญ ลือลาภ พนักงานบริการ (ขับรถ) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ananya311227@gmail.com
  นางสาวนิภาพร เพิ่มสุข เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี nipa_122824@hotmail.com
  นายทัตเทพ แย้มเพรา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวอุมา สีดี นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี uma.s@dop.mail.go.th
  นางช่อทิพย์ ลือลาภ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี chortip.l@dop.mail.go.th
  นางศลิษา ผะดาวัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี yimcharoen@hotmail.com
  นางสาวเมตตา กริ่มใจ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางปรัชพร บุญแก้ว พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี natthaphon.s@dop.mail.go.th
  นายสันติ จินดาลักษณ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวจารุพร ไววุฒิพร พนักงานพิมพ์ ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวกิ่งนภา ปัสบาล พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวอรวิภา คมศิลป์เจริญ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี kalamungbub46@gmail.com
  นางสาวจันทร์เร อ่ำวงศ์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวศรินประภา ไชยวัน พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวฐิตาภา พูดจา พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 0653033078aa@gmail.com
  นายสุรยุทธ เข้มอาจ เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี iamsurayut1997@gmail.com
  นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี wanpawee59@gmail.com
  นางสาวกนกนันท์ จันทร์หล่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี Mayyyyy-02@hotmail.com
  นางสาวจิราภรณ์ อุดชมภู พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี yinamate@gmail.com
  นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น bunnom.n@dop.mail.go.th
  นางกัณต์ญาภาศ์ มาอ้น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น Varunee.m@dop.mail.go.th
  นางสาวจุราลักษณ์ ทิพเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น Churaluck.t@dop.mail.go.th
  นางนิรันดร อุดมกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น nirundon.u@dop.mail.go.th
  นางศุจีภรณ์ ฌายีเนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น sujeeporn.c@dop.mail.go.th
  นางพัชรีพร ชูพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น phatchreeporn.c@dop.mail.go.th
  นางเพลินจิต ใจอ่อน เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
  นายยงยุทธ เฟื่องฟูเกียรติคุณ พนักงานพิมพ์ ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
  นางอุบลวรรณ จิตต์ไตรรัตน์ พนักงานพิมพ์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น ubonwan.c@dop.mail.go.th
  นางบังอร สำราญบำรุง พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น bungon.s@dop.mail.go.th
  นายฐิติกมล นาชัยลาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น thitikamal.n@dop.mail.go.th
  ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ จันสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น worawut.c@dop.mail.go.th
  นางสาวดวงใจ ทวิสุวรรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น duangjai.t@dop.mail.go.th
  นางสาวปวรวรรณ เผือกผาสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น pauuornuan.pps@hotmail.com
  นางสาวภัทราพร สารมานิจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น prikwhan.001@hotmail.com
  นางสาวปรียานุช ฉิมพลี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น filmmymini@hotmail.com
  นายสุวัฒน์ ช่างจักร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น suwath.cj@gmail.com
  นางสาวจรัญญา นิลเภตรา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Jarunya.n@dop.mail.go.th
  นายจรัส อังกาบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา นักพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร aumarin.a@dop.mail.go.th
  นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ นักพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร maneerin.o@dop.mail.go.th
  นางสาวเธียรธิดา สุขปัญ นักพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร thiantida.s@dop.mail.go.th
  นางสาวกัลย์วิตา อินสมพันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ gotechanun.i@dop.mail.go.th
  นางสาวบัณฑิตา พรรณขาม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ bunthita.p@dop.mail.go.th
  นางสาวนพวรรณ นวลมณี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ noppawan.n@dop.mail.go.th
  นางอริสา อ่วมคง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นางสาวพรพิมล นิสสิริ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและงบประมาณ pornpimon.n@dop.mail.go.th
  นางสาวกะชามาศ ลีสมโภชน์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นายธีร์ ทองเทพ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม thee.t@dop.mail.go.th
     
  ผู้บริหารระดับสูง
  ผุ้เชี่ยวชาญ
  ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง
  ผู้อำนวยการศูนย์ทั้ง 13 แห่ง
  ข้าราชการ/ลูกจ้าง