ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหา
คำค้น 
คำค้นสำนัก 
 
ค้นพบทั้งหมด 475 record
  นางกันตา ดีเติม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้บริหาร kanta.d@dop.mail.go.th
  นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้บริหาร chollada.c@dop.mail.go.th
  นางปราณี ประทุมมา เลขานุการกรม ผู้บริหาร pranee.p@dop.mail.go.th
  นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้บริหาร sirilak.m@dop.mail.go.th
  นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุน ผู้บริหาร suchada.t@dop.mail.go.th
  นางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้บริหาร sugarcane.s@hotmail.co.th
  นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้บริหาร
  นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้บริหาร
  นางสาวชนกนันท์ ธรรมา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน chanoknan.t@dop.mail.go.th
  นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน pornthip.l@dop.mail.go.th
  นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
  นางสาวสุดารัตน์ จิตติพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
  นางสาวณัฐพิกา เสือเดช นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
  นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ arpar.r@dop.mail.go.th
  นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
  นางสาวรุ่งนภา ศรีพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ rungnapa.s@dop.mail.go.th
  นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3 กลุ่มอำนวยการ ketsaraphorn.k@dop.mail.go.th
  นายถาวร อรัญภูมิ พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มอำนวยการ thaworn.a@dop.mail.go.th
  นางปาริชาติ เพ็ชรคง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3 กลุ่มอำนวยการ
  นายสุธี สุขสมัย พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มอำนวยการ
  นางสาวลัดดาวัลย์ ไพรศรี นักพัฒนาสังคม กลุ่มอำนวยการ
  นางสาวพัชนี ตันติสิทธิกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ phatchanee.t@dop.mail.go.th
  นางสาวจิราภรณ์ รุ่งเรือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ
  นางสาววรินษา ทุ่งมีผล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ
  นางสาวกนิษฐา แซ่ว่าง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ
  นางสาวธัญสุดา ณ ตะกั่วทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ
  นายนิติเวท มีสงฆ์ เลขาอธิบดี ผส. กลุ่มอำนวยการ
  นายรุ่งธรรม เหลียววัฒนกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ
  นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มการคลังและพัสดุ chalermchai.k@dop.mail.go.th
  นางกนิษฐา นุชประมูล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการคลังและพัสดุ kanitta.n@dop.mail.go.th
  นางสาวภานุมาศ ฉิมพลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลังและพัสดุ panumas.c@dop.mail.go.th
  นางสาวพิชามญชุ์ สมานรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มการคลังและพัสดุ pichamon.s@dop.mail.go.th
  นางสาววราภรณ์ เรืองธัญ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กลุ่มการคลังและพัสดุ waraporn.r@dop.mail.go.th
  นางอัมพร ฤชาอุดม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มการคลังและพัสดุ aumporn.r@dop.mail.go.th
  นางสาวธารินี ประภาษี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการคลังและพัสดุ tarinee.p@dop.mail.go.th
  นางเสาวนีย์ รัตนวิเศษ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มการคลังและพัสดุ saowanee.r@dop.mail.go.th
  นางสาวเพ็ญนภา รื่นเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลังและพัสดุ phannabha.r@dop.mail.go.th
  นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคลังและพัสดุ sirirat.j@dop.mail.go.th
  นางสาวโสภา สหุนาลุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มการคลังและพัสดุ sopa.s@dop.mail.go.th
  นางสาวชุติญา จรัสกุลธาดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการคลังและพัสดุ
  นางสาวสุพิศตรา แนมสัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มการคลังและพัสดุ
  นายชนาธิป เรืองวงษ์งาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลังและพัสดุ
  นางสาวรัตนากร ใจดี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มการคลังและพัสดุ
  นางสาวสุปราณี มอญดะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล supranee.m@dop.mail.go.th
  นางสาวกรรัช เรืองกูลวรา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล kornrat.r@dop.mail.go.th
  นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางขนิษฐา อังกุลดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นายจิรัฎฐ์ สิงห์อำพล นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นายวิทยา มูลเงิน นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นายมานพ สุวรรณโร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล manop.s@dop.mail.go.th
  นายสาโรจน์ รักเสมอใจ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นายมงคล ยะภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวจุฬารัตน์ จันทรโชติ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นายพีรพล สอนไข่ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร กลุ่มสื่อสารองค์กร
  นายณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร
  นายยงยศ จารุเสาวภาคย์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมาย yongyot.j@dop.mail.go.th
  นางสาวจินดา มงคลเลิศศิริกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมาย chinda.m@dop.mail.go.th
  นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ นิติกร กลุ่มกฎหมาย panadda.s@dop.mail.go.th
  นายยอดยิ่ง ตวงหิรัญอนันต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมาย
  นายภิญโญ รัตนวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมาย
  นางสาวอัยยาชินตร์ ฤทธิ์เลื่อน นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมาย
  นางสาวสุทธิดา ปานสง่า นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมาย
  นางดวงพร เรืองกิจ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมาย
  นางปาณิสรา เก่งคุมพล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป panissara.k@dop.mail.go.th
  นางสาวสุรางค์ ชูโชติรส นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป surang.c@dop.mail.go.th
  นายนราทร ทองแตง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวพิมลัดดา บุญศรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม นักพัฒนาสังคม กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ saowapha.a@dop.mail.go.th
  นายมานิต ภูครองนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ manit.p@dop.mail.go.th
  นางสาวดาราวดี สมมาตย์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ darawadee.s@dop.mail.go.th
  นางสาวพรนิภา อ่อนเกิด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ pornnipa.o@dop.mail.go.th
  นางสาวอภันสิตางศุ์ ล้ำเลิศจรัสชัย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ apanisitang.l@dop.mail.go.th
  นางสาวพิมพ์พร ฮุ่ยสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ pimporn.c@dop.mail.go.th
  นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ siriporn.g@dop.mail.go.th
  นางสาวชยาภรณ์ ท่าตะเคียน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  นางสาววรรักษ์ คงรัตนสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  นางรินท์รพัชฐิ์ เที่ยงมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป rinrapat.t@dop.mail.go.th
  นางพัชรินทร์ รุ่งเรือง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3 ฝ่ายบริหารทั่วไป patcharin.r@dop.mail.go.th
  นางสาวกรวิกา สมานไทย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป kornvika.s@dop.mail.go.th
  นายวัชระชัย กลิ่นสุคนธ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม watcharachai.k@dop.mail.go.th
  นางสาวปิยะนุช นาคแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม piyanut.n@dop.mail.go.th
  นางดวงพร พ่วงมหา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม duangporn.p@dop.mail.go.th
  นางสาวไปรยา อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม praiya.a@dop.mail.go.th
  นางสาวธัญญรัตน์ วัชรวิศิษฏ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  นางสาวชลัฐกร พราหมณีย์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  นางสาวโสมย์สุดา สดชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  นายชาลี ติยายน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  นายปรีชา ชูพงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ preecha.c@dop.mail.go.th
  นางสาวกิ่ง ชาเรืองฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ ging.c@dop.mail.go.th
  นางสาวขนิษฐา ตรากลาง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ kanittha.t@dop.mail.go.th
  นายศุรศักดิ์ คันธพรสิริ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ
  นางสาวกาญจนา อิ่มใจ นักพัฒนาสังคม กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ kanjana.i@dop.mail.go.th
  นายณัฐวุฒิ แสนทวี นักพัฒนาสังคม กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ nattawut.s@dop.mail.go.th
  นายพิพัทธ์พงษ์ มีทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ
  นางสาววิชนี ดอกบัว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ
  นางตะติยา ไกรศรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ tatiya.k@dop.mail.go.th
  นางสาวสุธิดา สิงหสุต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ sutida.s@dop.mail.go.th
  นางสาวภัทราพร ถึงโภค นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ phattaraporn.t@dop.mail.go.th
  นางสาวสุธิดา สิงหสุต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ sutida.s@dop.mail.go.th
  นางสาวอติพร เพ็งปาน นักพัฒนาสังคม กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ atiporn.p@dop.mail.go.th
  นางสาวพัฒนาวดี ธรรมรัตนพฤกษ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ pattanawadee.t@dop.mail.go.th
  นางสาวภัทรภร ผลฉัตร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ
  นางสาวสุเบญจา บุญแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป subenja.b@dop.mail.go.th
  นางสาวปาริชาติ สุวรรณราช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ parichart.s@dop.mail.go.th
  นางสาวสรัญญา รุ่งขวัญจิตต์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ sarunya.r@dop.mail.go.th
  นางสาวอนัญญา อัตชู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ananya.a@dop.mail.go.th
  นางสาวนาตยา แจ้งอุบล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
  นายวีรศักดิ์ แจ่มกระจ่าง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มเสริมสร้่างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย veerasak.j@dop.mail.go.th
  นางปัทมา ปาณิวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มเสริมสร้่างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย pattama.p@dop.mail.go.th
  นางสาวจุฑารัตน์ มณีฉาย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มเสริมสร้่างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
  นางสาวพนารัตน์ มากมูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ panarat.m@dop.mail.go.th
  นางสาวไกรฤกษ์ ฤกษ์ดี นักพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ kriroek.r@dop.mail.go.th
  นางสาวศรีสัจจา เนียมสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ srisajja.n@dop.mail.go.th
  นางสาวสุภาวดี มูฮำหมัด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
  นายชนกชนม์ โศจิพลกุล นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป chonokchon.s@dop.mail.go.th
  นายเชาวฤทธิ์ กุลาสา พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป chaowarit.k@dop.mail.go.th
  นางสาวปิรัชญาภรณ์ พัชนี นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป piruchayaporn.b@dop.mail.go.th
  นายวัชรพงษ์ ขันธลักษณ์ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวปวีณา นิลไพโรจน์ นักวิชาการพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวนิตยา ภูมิศรีรัตนชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวทิพย์วรี ทองพิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นายเทอดศักดิ์ มาตวังแสง พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวญานิน พยุงพันธุ์ นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป yanin.p@dop.mail.go.th
  นางกมลรัตน์ อัจกลับ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวสิริญาพร ศรีนะรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป siriyaporn.s@dop.mail.go.th
  นางสาวริญญ์รภัส ทองศรี นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวสุพัตรา สีคังไพ นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวเยาวลักษณ์ เดชมี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวรถยา ศรีไพบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวจารุพร สุขล้วน นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวเมษา อ้างอิง นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นายสกล ไทยวุฒิวงค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวอิงอร มีจั่นเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางสาวมิ่งขวัญ สาตรปรีดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นายนิติพัฒน์ คุ้มวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ nitipat.k@dop.mail.go.th
  นางสาวอะมะรา จันทรมานะ นักพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ armmara.c@dop.mail.go.th
  นางสาวธัญญพัฒน์ สุปภาดา นักพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ Jiraporn.i@dop.mail.go.th
  นางสาวณัฐฐิมา ดิสสร นักพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ nuttima.d@dop.mail.go.th
  นางสาวอารมย์ ชื่นคล้าย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาวเนตรนภา ขาวขำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาวประภาพรรณ ยาลังกา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาววิจิตรา แจ้งสว่าง นักพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ wijitra.j@dop.mail.go.th
  นางสาวสุณิสา รื่นมาลี นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาวซุรัยณี ดือราแม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาวนิภาภรณ์ ชูพากเพียร นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นายพีรพัฒน์ อินทร์อำนวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาวจันทร์สุดา ป้านภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มวิชาการและคณะกรรมการ
  นางสาวพิจิตรา ค้ำชู นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ phichittra.k@dop.mail.go.th
  นางสาวดารณี เนตรดำดี นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ daranee.n@dop.mail.go.th
  นางสาวยุวเรขา จึงแย้มปิ่น นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ yuwarekar.j@dop.mail.go.th
  นายลิขิต สารพันธุ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ likhit.s@dop.mail.go.th
  นางสาววรุณยุพา เทพวิวัฒน์นาวิน นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ waroonyupa.t@dop.mail.go.th
  นางสาวอรวรรณ สุวรรณเมฆ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ orawan.s@dop.mail.go.th
  นางสาวอัญชลี เนตรดำดี นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ anchalee.n@dop.mail.go.th
  นายภูเบศวร์ เทียนเพิ่มพูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ pubate.t@dop.mail.go.th
  นางสาวปวันตา บุญพันธ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ pawanta.b@dop.mail.go.th
  นางสาวอลิตา คูเมือง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ alita.k@dop.mail.go.th
  นางสาวณัฐกาล สินะสนธิ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ nattakan.s@dop.mail.go.th
  นางสาวดุษณีย์ แก้วรักษา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ
  นางสาววรวลัญช์ สิมเสมอ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ
  นายกนก สวยขุนทด นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ
  นางสาวพลอยชมพู คุ้มจันท์ดี นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ
  นางสาวมัฌฌิมา นุกาศรัมย์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ
  นางสาวแพรพลอย แก่นสารี นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มบริการกองทุนผู้สูงอายุ
  นายชูพงษ์ เคียงกิติวรรณ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย choopong.k@dop.mail.go.th
  นายชนาธิป สุนทรกรัณย์ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย chanathip.s@dop.mail.go.th
  นางสาวพิสมัย สมพบ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย pidsamai.s@dop.mail.go.th
  นางสาวชัญญพัชร์ เจริญนุช นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย preyaporn.c@dop.mail.go.th
  นางสาวจิราภรณ์ อนุศิริ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย jiraporn.a@dop.mail.go.th
  นายไพรน้ำนอง รู้รอบดี นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  ว่าที่ ร.ต.สุทธิศักดิ์ ยศเมฆ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นายวรวิทย์ วัชรโชติสกุล นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นางวราภรณ์ โพธิศิริ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย waraporn.p@dop.mail.go.th
  ---อยู่ระหว่างสรรหา --- นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นางสาวอโณทิยา เรื่องฤทธิ์ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นางสาวพรสวรรค์ แสงนาโก นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นางสาวสิริณัฏฐ์ เสือพร นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นางสาวสุพัตรา นิคะ นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นายธีระวัฒน์ เลิศคอนสาน นิติกร กลุ่มงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
  นางสาวชนภัทร พ่วงเภตรา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค chanapat.p@dop.mail.go.th
  นางธนวรรณ งามเลิศศิริชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวส่องศรี สุวรรณวงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายเฉลิมพร สัมทับ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางเสริมสุข ชาญโชติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวทัศนีย์ อภิเรืองธรรม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวประณยา ชัยรังษี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวสุชาดา ทองเจริญโรจน์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาววลัยรักษ์ อังคะมาตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวธณภร ไชยพฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางนิธิมา คงปัญญา เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค nitima.k@dop.mail.go.th
  นางวีระวรรณ เจริญจิตร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค weerawan.c@dop.mail.go.th
  นางกรรณิกา บรรจงปรุ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวกรองกาญจน์ สุขสำราญ พนักงานพิมพ์ ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายจิรโชติ ชมขวัญ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายปรีชา นุชเจริญ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางกฤษณา เสมาชัย พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสุนีย์ ไต่ถาม พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค sunee.t@dop.mail.go.th
  นางองุ่น สุคนธี พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายจรินทร์ สีมะเดื่อ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางมยุรี สุริโย พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาววรัญญา ไชยลา พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางนุจรี ละภักดี พนักงานช่วยการพยาบาล ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายวสันต์ ตรีศักดิ์ศรี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวสิบพร ไกรทอง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวสร้อย ขำดำ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางแสงเดือน ไผ่เขียว พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายสามารถ เพียรคงชล พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวสิริพร ธุปะละ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางอนุชา ชมขวัญ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายโตมร สิงห์ดี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายวันชาติ พลเสน พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางรัชฎาภรณ์ หยองใหญ่ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายทศพร เจียเจริญ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายอำไพศักดิ์ ไชยโยราช พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายบัณฑิต เมฆตรู พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค kanokwan.l@dop.mail.go.th
  นางสาวสุนีพร จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายพิพัฒน์ เมฆตรู พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวสุธีรา อัมพาผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวนฤวรรณ มีทรัพย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวกาญจนา สวนดอก นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวปัญญาพร ชนะสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายอาณัติ เอี่ยมพ่วง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายประกอบ ละภักดี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวสาวิตรี ทุมวงษ์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นางสาวจุฑามาศ พาหาญ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
  นายสุรศักดิ์ อัตตะสาระ ผู้บริหารระดับสูง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง surasak.u@dop.mail.go.th
  นางจิตติมา กรีอารี นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางวรรณภา บุบผะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง wannapa.b@dop.mail.go.th
  นายวัลลภ สุนทรวาท เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางมาลัย เรืองศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง malai.r@dop.mail.go.th
  นางวันดี เบ็ญจศิริวรรณ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางรัชนี วรรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางดวงพร จันทร์เต็มดวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางอารีย์วัลย์ แก้ววิไล พนักงานพิมพ์ ส4 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นายกชกร ทิพยรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นายสมชาย เจนดง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นายชลอ อ่อนโพธิ์ทอง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวอรพินท์ ทศวงศ์ชาย พนักงานพิมพ์ ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางบุศรา เรืองศักดิ์ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นายเมธา เรืองศักดิ์ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางอมร อิ่มพิชัย พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวกรกันยา งามวิลัย พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวเบญจมาศ ทัพส่วย พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวลฎาภา ปราบภัย พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นายกำพล แซ่เต็ง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวเบญจมาศ ศ.นาคะนาท พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางจินตนา ศรีอ่อน พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาววันเพ็ญ วาชาญ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง wanpen.w@dop.mail.go.th
  นางสาวพิจิตรา บุญมาก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวศิริพร วุฒิเสน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวจิติกาล มิ่งเชื้อ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวเบญจวรรณ ภู่ฤทธิ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นางสาวจันทิมา เจริญไข พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
  นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้บริหารระดับสูง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ paitoon.p@dop.mail.go.th
  นางอัจฉรี อุบลเขียว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ atcharee.u@dop.mail.go.th
  นางวีรยา เพชรเวียง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นางปาริฉัตร คำซื่อ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ parichut.k@dop.mail.go.th
  นายอินปัน รบชนะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ nalinee.l@dop.mail.go.th
  นางศุภกานต์ อินทุทรัพย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ supakarn.i@dop.mail.go.th
  นางสาวยุพสินี ใจคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ yupasinee.k@dop.mail.go.th
  นางบุญหลาย ชัยวงค์ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ boonlai.c@dop.mail.go.th
  นายอำนวย ชัยชนันต์ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นายดำรงศักดิ์ พรหมปัญญา พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นายพงษ์สิริ ภานุทัต พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นางสมนึก เวชภิบาล พนักงานประกอบอาหาร ส2/หัวหน้า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นางวิภา จันทร์กระจ่าง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นายทิวา จาติ้ง พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ tiwa.j@dop.mail.go.th
  นายเกรียงไกร ใจคำ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ krianghai.j@dop.mail.go.th
  นางพุทธินันท์ บัวแก้ว นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ putthinun.b@dop.mail.go.th
  นางสาวกนกกาญจน์ ศีละวงษ์เสรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นางสาวณัญวรรธน์ อุนนะนันทน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
  นายพิษณุพงษ์ จิระโภคานนท์ ผู้บริหารระดับสูง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ pitsanupong.j@dop.mail.go.th
  นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ kobkul.k@dop.mail.go.th
  นางศิริรัตน์ สตรอว์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ sirirat.s@dop.mail.go.th
  นายดำรงค์ ย่างสกุลกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
  นายอับบาส คำสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ abas.k@dop.mail.go.th
  นายสาทิตย์ บุญดวง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
  นายวิทูรย์ เย็นละออง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ witoon.y@dop.mail.go.th
  นายอรุณ มาศปิยวงศ์ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ arun.m@dop.mail.go.th
  นางโสภา อ้นยะลา พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
  นางนันทิตา เครือทอง ณ ถลาง พนักงานช่วยการพยาบาล ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ nuntita.k@dop.mail.go.th
  นายสงกรานต์ ไชยพจน์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
  นางสาวศศิวิมล บุญลอย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ sasiwimon.b@dop.mail.go.th
  นายวัชรินทร์ อินทรสกุล พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ watcharin.i@dop.mail.go.th
  นางสุภาพร นวลศรี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ supapron.n@dop.mail.go.th
  นางมนัสนันท์ จันทร์ธุรส พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ manatsanan.j@dop.mail.go.th
  นางศิริวรรณ เกตุเห่ง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ siriwan.k@dop.mail.go.th
  นางญาณิศา ไชยพจน์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ yanisa.c@dop.mail.go.th
  นายสมเดช ลอยประภาพ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ somdet.l@dop.mail.go.th
  นายศารสิทธิ์ ศรีตุลาการ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ sanrasit.s@dop.mail.go.th
  นางภาวนา ละมุล เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ pawana.l@dop.mail.go.th
  นางสาววาสนา สาเมาะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
  นางสาวต่วนอลิษา ลอจิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
  นางสาวณัฐกานต์ มงคลทรง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
  นายประหยัด ต๊ะสุยะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ prayud.t@dop.mail.go.th
  นายสุทธิรักษ์ ปานาวงค์ พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ suttirak.p@dop.mail.go.th
  นางวันดี ภาชีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ wandee.p@dop.mail.go.th
  นางสาวจันทวรรณ ยิ้มทรัพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ janthawan.y@dop.mail.go.th
  นางพิศมัย คงสกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางพิศมัย คงสกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางพินิจ ปลั่งสมบัติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ pinit.p@dop.mail.go.th
  นางเรณู เกตุแก้ว พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นายสุรพล ปลั่งสมบัติ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ ช ๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางวัลภา มีชำนาญ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางประภาภรณ์ โตจันทร์ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางณัฐนันท์ ฐิตดารุจวิรุฬห์ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางบำรุง อุทากรณ์ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  สิบตรีโชติศักย์ ฐิตดารุจวิรุฬห์ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นายฉลองชัย วาชาญ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางจีรภา แย้มพยุง พนักงานพิมพ์ ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นายเทิดศักดิ์ บุญแก้ว พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางผาสุข ประสานแก้ว พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางแวววิมล ปานวงษ์ พนักงานช่วยการพยาบาล ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางบุญสนอง ปาป้อง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางสาวชญาณิศา สมพงษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ chayanisa.s@dop.mail.go.th
  นายศราวุธ สาททอง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางสาวน้ำฝน อุ่นภู่ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางสาวณัฐพร ทองแท้ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นายวสันต์ ของนา เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางสาวศิริพร บำเพ็ญทาน พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ siriporn.b@dop.mail.go.th
  นางประจิน สาททอง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นายชาญวิทย์ ชำนาญพุดซา นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ chanwit.c@dop.mail.go.th
  นายภาคภูมิ แสงสว่าง นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นายพร้อม คันธรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางสาววิไลพร เกยพุดซา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางบุญสนอง ปาป้อง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นายศราวุธ สารททอง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นายคณิณท์ ทับสายทอง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นายรพีพงศ์ รุ่งเรือง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นายวรวัฒน์ แสงชาติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
  นางสาวผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต phuengpan.p@dop.mail.go.th
  นางสาวจิราภรณ์ เซ่งฟัด นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต jiraporn.s@dop.mail.go.th
  นางสมใจ สงวนทรัพย์ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต somjai.s@dop.mail.go.th
  นางสาวสิรินพร สืบวิเศษ พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต sirinporn.s@dop.mail.go.th
  นางสาววิภาดา เพ็ชรดี พี่เลี้ยง ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต vepada.p@dop.mail.go.th
  นางสาวสงบ ไหมสุข พนักงานช่วยการพยาบาล ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต sangob.m@dop.mail.go.th
  นางอุทิศ สุขลิ้ม พนักงานประกอบอาหาร ส2/หัวหน้า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
  นางน้ำอ้อย เรือนทอง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต namoy.r@dop.mail.go.th
  นางสาวผุสดี สามนตราช พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต putsadee.s@dop.mail.go.th
  นางสาวประยูร จำปาทอง คนครัว ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต prayoon.c@dop.mail.go.th
  นายนเรศ รัตนอุไร นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต nares.r@dop.mail.go.th
  นางทัศณีญา เยาว์ดำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
  นางสาวอรวรรณ เพชรพงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
  นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ sirinuch.n@dop.mail.go.th
  นายชาลี ศรีไธสง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
  นายสมเจตน์ สินชัยยา พนักงานพิมพ์ ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ somchet.s@dop.mail.go.th
  นายรังสิวุฒิ แสงแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ rangsiwut.s@dop.mail.go.th
  นางสาวเฉลิมศรี ตั้งประโคน พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ chalermsri.t@dop.mail.go.th
  นายวีระพล สุรินทร์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
  นางภัทราภรณ์ พรมน้อย พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ phattaraporn.p@dop.mail.go.th
  นายชุติพงศ์ วงคำจันทร์ พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ chutipong.w@dop.mail.go.th
  นางกาญจนา แก้วพา พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ kanjana.k@dop.mail.go.th
  นางสาวสิริรัตน์ ประกอบตระกูล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ sirirat.p@dop.mail.go.th
  นางสาวธัญญารัตน์ พริ้งเพราะ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ tanyarat.p@dop.mail.go.th
  นางสาวจีระพา ทองสม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
  นางสาวปิยนุช สีแก่นจันทร์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
  นายศักดิ์ดา จันทครู นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม sakda.j@dop.mail.go.th
  นางสาวอรอุมา อินทฉาย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม onuma.i@dop.mail.go.th
  นางสาวสุชานันท์ พิมพ์พันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม suchanan.p@dop.mail.go.th
  นายนภดล เวินซิว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม napadol.w@dop.mail.go.th
  นางสาวจันทรมาศ เวินซิว พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม jantaramart.w@dop.mail.go.th
  นางสาวพาณี บูชาพุทธบุญ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
  นายเข็มพร ดุงศรีแก้ว พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม khamphon.d@dop.mail.go.th
  นายนาคินทร์ ทิณบูรณ์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
  นางสาวนุช เพชรอุเทน พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
  นางสาวสุรีรัตน์ สมศรี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
  นางดวงทิพย์ พงษ์ภักดี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
  นางสาวปิยะรัตน์ แก่นคำ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
  นางสาวเพ็ญรัตน์ จันทร์แดง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม penrat.c@dop.mail.go.th
  นางสุพัตรา พรมศรีธรรม พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
  นายหาญ ละครสิงห์ พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
  นางยุวรรณา สุปัญญา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม yuwanna.s@dop.mail.go.th
  นายวัชรินทร์ ทิณบูรณ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม watcharin.t@dop.mail.go.th
  นางสาวสุภัตรา จำปาพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม supattra.c@dop.mail.go.th
  นางธัญลักษณ์ ชาลุน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม thanyaluck.c@dop.mail.go.th
  นางสาวงามรดา ประเสริฐสุข นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
  นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง pheeraya.n@dop.mail.go.th
  นางสาวเพลินศิริ ยะสุทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางสาวชัชชนัน กันทวงศ์ พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางวธูพิตรา เต็มระวงค์ พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางสมพร จันโสภา พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางอรทัย ดูงาม พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางสาวผ่องพรรณ พุทธวงศ์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางภัทราวดี สนั่นเมือง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นายสันทัด ฤทธิคุณ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางถนอม มูลแก้ว พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นายทนงศักดิ์ ฟูตุ้ย พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางสาวปาริฉัตร วังใน พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางแสงจันทร์ รัตนศักดิ์สิทธิ์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นายศิริรุ่ง เขมะศิริ พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง sirirung.k@dop.mail.go.th
  นางสาวสุรินทร์ทร เตปินตา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง surinthorn.t@dop.mail.go.th
  นายสหชัย แก้วไทรเลิศ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางวนิดา เขมะศิริ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง wanida.k@dop.mail.go.th
  นางสาวสมฤทัย ผิวกลาง นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง somrutai.p@dop.mail.go.th
  นางสาวจันทราพร จินราช นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางณปภา สิงห์ทอง คนครัว ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
  นางสุกุณฑี อนุราช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา sukunthee.a@dop.mail.go.th
  นางสาวตุลยานี ดามัน เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา tulyanee.d@dop.mail.go.th
  นายอับดุลเลาะ มะลี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา abdullah.m@dop.mail.go.th
  นางปัทมา เตะ พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา pattama.t@dop.mail.go.th
  นางสาวซาลีฮะ เต็ะลูกา พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา saleehah.t@dop.mail.go.th
  นางแวมะรอนิง บูลัดลีจิง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา waemaroning.b@dop.mail.go.th
  นางสาวอุลา แสงแก้ว พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา u-la.s@dop.mail.go.th
  นางสาวสุวรรณา มณีพรหม พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา suwanna.m@dop.mail.go.th
  นางสาวพีไรนี อาหลี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา phiraini.a@dop.mail.go.th
  นายกัมปนาท เพ็งเลาะ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา kampanatt.p@dop.mail.go.th
  นางสาวนาปีสะ สะมะแอ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา napeesa.s@dop.mail.go.th
  นางสาวศรีเรือน เพชรสุข พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา sriruan.p@dop.mail.go.th
  นางอุรารัตน์ ไชยยอดแก้ว พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา urarat.c@dop.mail.go.th
  นางสาววิลาวัลย์ พรมทองบุญ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา wilawan.p@dop.mail.go.th
  นางสาวณัฐชนก สุชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา nattchanong.s@dop.mail.go.th
  นายนัฐพล สิทธิเกษร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
  นางอารุณี อะนิหมะ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา arunee.a@dop.mail.go.th
  นางลิปิการ์ การิง นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา lipika.k@dop.mail.go.th
  นายธนกฤต วรินทรเวช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี thanakit.v@dop.mail.go.th
  นางยุวดี วณิชชยังกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี yuvadee.w@dop.mail.go.th
  นางสาวณุสราภรณ์ พึ่งเป้า เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวดาวรุ่ง กะโห้แก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี dowrung.k@dop.mail.go.th
  นางจิราภรณ์ ฤทธิชัยดำรงกุล พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นายวสันต์ ศรีเสาวลักษณ์ พนักงานช่วยการพยาบาล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวญาณิศา โพยนอก พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวจินตนา พึ่งพินิจ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวอนัญญา บัวฝรั่ง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางเมตตา สร้อยประดิษฐ์ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวอาภรณ์ เลี่ยวเส็ง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวศศิกัญญา พระบาลี พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวสรรพร กลิ่นบัวแก้ว พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นายสมเกียรติ แจ้งหิรัญ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นายสุชาญ ลือลาภ พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวนิภาพร เพิ่มสุข เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นายทัตเทพ แย้มเพรา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวอุมา สีดี นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี uma.s@dop.mail.go.th
  นางช่อทิพย์ ลือลาภ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี chortip.l@dop.mail.go.th
  นางศลิษา ผะดาวัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวเมตตา กริ่มใจ พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางปรัชพร บุญแก้ว พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี natthaphon.s@dop.mail.go.th
  นายสันติ จินดาลักษณ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวจารุพร ไววุฒิพร พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวกิ่งนภา ปัสมาล พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวอรวิภา คมศิลป์เจริญ นักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น bunnom.n@dop.mail.go.th
  นางกัณต์ญาภาศ์ มาอ้น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น Varunee.m@dop.mail.go.th
  นางสาวจุราลักษณ์ ทิพเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น Churaluck.t@dop.mail.go.th
  นางนิรันดร อุดมกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น nirundon.u@dop.mail.go.th
  นางศุจีภรณ์ ฌายีเนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น sujeeporn.c@dop.mail.go.th
  นางพัชรีพร ชูพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น phatchreeporn.c@dop.mail.go.th
  นางเพลินจิต ใจอ่อน เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
  นายยงยุทธ เฟื่องฟูเกียรติคุณ พนักงานพิมพ์ ส3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
  นางอุบลวรรณ จิตต์ไตรรัตน์ พนักงานพิมพ์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น ubonwan.c@dop.mail.go.th
  นางบังอร สำราญบำรุง พนักงานพิมพ์ ส2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น bungon.s@dop.mail.go.th
  นายฐิติกมล นาชัยลาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น thitikamal.n@dop.mail.go.th
  ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ จันสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น worawut.c@dop.mail.go.th
  นางสาวดวงใจ ทวิสุวรรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น duangjai.t@dop.mail.go.th
  นางสาวปวรวรรณ เผือกผาสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
  นางสาวภัทราพร สารมานิจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
  นางสาวจรัญญา นิลเภตรา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Jarunya.n@dop.mail.go.th
  นายจรัส อังกาบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา นักพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร aumarin.a@dop.mail.go.th
  นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ นักพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร maneerin.o@dop.mail.go.th
  นางสาวเธียรธิดา สุขปัญ นักพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร thiantida.s@dop.mail.go.th
  นางสาวกัลย์วิตา อินสมพันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ gotechanun.i@dop.mail.go.th
  นางสาวบัณฑิตา พรรณขาม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ bunthita.p@dop.mail.go.th
  นางสาวนพวรรณ นวลมณี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ noppawan.n@dop.mail.go.th
  นางอริสา อ่วมคง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นางสาวพรพิมล นิสสิริ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและงบประมาณ pornpimon.n@dop.mail.go.th
  นางสาวกะชามาศ ลีสมโภชน์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นายธีร์ ทองเทพ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม thee.t@dop.mail.go.th
     
  ผู้บริหารระดับสูง
  ผุ้เชี่ยวชาญ
  ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง
  ผู้อำนวยการศูนย์ทั้ง 13 แห่ง
  ข้าราชการ/ลูกจ้าง