ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-02-11 09:03:17
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งมีสถาบันการศึกษา/สถาบันอบรม/หน่วยงานราชการในต่างประเทศตอบรับแล้ว))
ผู้รับ :   ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
Files Attach :  
Attach Files :