ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 953 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
53098 มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ 5 ทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 16/04/2564 10:49:31
53097 มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ 1-4 ทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 16/04/2564 10:48:48
53096 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๑๐ เรื่อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 07/04/2564 03:56:36
53095 แบบรายงานข้อมูลโครงการสำคัญที่มีผลกระทบในวงกว้าง และส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนภาค ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 02/04/2564 04:08:56
53094 ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.กองทุกกอง ไม่ระบุ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 01/04/2564 04:36:50
53093 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 30/03/2564 04:23:26
53092 ควบคุมภายใน แบบ ปค. 5 สศส สคส กบท ไม่ระบุ นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 26/03/2564 08:20:22
53091 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวกัลย์วิตา อินสมพันธุ์ 23/03/2564 09:30:08
53090 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้ชื่อ Australia Awards ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 19/03/2564 03:19:45
53089 ข้อสั่งการ รมว.พม. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 17/03/2564 06:52:23
53088 ขอส่งสรุปประเด็นมติคณะรัฐมนตรี และ สำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 17/03/2564 04:10:00
53087 แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุกกอง/สำนักเลขานุการกรม/กลุ่มเทียบเท่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 11/03/2564 04:16:34
53086 แบบลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2564 ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ฯ/ศร.ผส. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 11/03/2564 04:15:32
53085 แบบฟอร์มในการจัดทำข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิิ์ของการบริหารจัดการตามโครงสร้างกระทรวงฯ ปีงบประมาณ 2564 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 11/03/2564 04:03:19
53084 บัญชาของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 8/2563 ผอ.กองทุกกอง ไม่ระบุ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 11/03/2564 02:54:36
53083 สำเนามติคณะรัฐมนตรีจำนวน 1 เรื่อง ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 11/03/2564 01:49:49
53082 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 09/03/2564 08:34:40
53081 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวกัลย์วิตา อินสมพันธุ์ 05/03/2564 09:24:59
53080 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวกัลย์วิตา อินสมพันธุ์ 04/03/2564 08:59:27
53079 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 1 เรื่อง ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 03/03/2564 04:50:24
53078 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 02/03/2564 08:44:46
53077 ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 02/03/2564 07:03:23
53076 สรุปประด็นมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 02/03/2564 08:27:45
53074 เอกสารประกอบการรายงานตัวพนักงานราชการตามประกาศเลือกสรร ครั้งที่ 1/2564 ศูนย์เปิดสอบ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 18/02/2564 04:15:13
53073 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งมีสถาบันการศึกษา/สถาบันอบรม/หน่วยงานราชการในต่างประเทศตอบรับแล้ว)) ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 11/02/2564 09:03:17
53072 เอกสารประกอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ศูนย์เปิดสอบ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 10/02/2564 08:34:10
53071 คำขอรับการจัดสรรทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนของภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department-Based) ตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 09/02/2564 03:49:19
53070 แบบฟอร์มรายงานตามข้อสั่งการ รมว.พม. เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ สศส สคส กยผ สลก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 05/02/2564 09:12:36
53069 แบบฟอร์มรายงานตามข้อสั่งการ รมว.พม. เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ สศส สคส กยผ สลก ไม่ระบุ นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 05/02/2564 08:38:08
53068 (ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์) เอกสารประกอบการรายงานตัวพนักงานราชการ ศพส.ธรรมปกรณ์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 05/02/2564 08:29:49
53067 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ม.77) รุ่นที่ 2 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 01/02/2564 07:43:18
53066 รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ไม่ระบุ นางสาวชนกนันท์ ธรรมา 29/01/2564 04:14:57
53065 สำเนาหนัีงสือมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 เรื่อง ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 29/01/2564 02:18:09
53062 แบบขอลาออกจากราชการ ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 28/01/2564 04:30:18
53061 ข้อมูลคำถามคำตอบ และผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ผอ.กองทุกกอง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 27/01/2564 08:26:23
53059 (ศูนย์ฯเปิดสอบ) เอกสารประกอบการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ศูนย์เปิดสอบ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 25/01/2564 02:44:13
53058 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 20/01/2564 04:42:12
53057 ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการจัดทำข้อมูลจากการประชุม PMQA 4.0 หมวด 1 - 7 ทุกกอง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวจรัญญา นิลเภตรา 19/01/2564 09:22:26
53056 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB)) ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 19/01/2564 08:47:59
53055 สรุปสาระสำคัญของข้อเสนอของคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ต ตุลาคม ๒๕ต๓ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และแนวทางปฏิบัติ ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 15/01/2564 03:08:34
53054 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ) ) ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 15/01/2564 02:39:55
53053 ผลการประเมินสถานะของกรมกิจการผู้สูงอายุในการเป็นระบบราชการ 4.0 รอบแรก พร้อมข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจประเมิน ทุกกอง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวจรัญญา นิลเภตรา 13/01/2564 02:56:53
53052 แบบแจ้งรายละเอียดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ศูนย์เปิดสอบ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 12/01/2564 03:50:28
53051 บันทึกการปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ทำการ WFH รอบ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ กอง / กลุ่ม /ศูนย์ฯ ไม่ระบุ นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี 11/01/2564 01:34:08
53050 การปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ทำการ รอบ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ กอง / กลุ่มขึ้นตรง /ศูนย์ฯ /ศูนย์เรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 08/01/2564 07:59:36
53049 เอกสารประกอบการรับสมัครสอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564 ศูนย์เปิดสอบ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 08/01/2564 06:28:46
53048 สำนำหนังสือสำนักเลขาธิการคณธรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 07/01/2564 03:10:29
53047 สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 05/01/2564 04:22:59
53046 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี 04/01/2564 07:37:52
53045 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ) ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 29/12/2563 08:03:16

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่