ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 505 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
52626 แจ้งเวียนนังสือกรมบัญชีกลาง และ กระทรวงการคลัง ทุกกอง/หน่วยงาน ไม่ระบุ นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ 16/08/2562 07:39:29
52625 ขอทำความตกลงเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปอบรมเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 07/08/2562 10:24:46
52624 เอกสารประกอบการจัดจ้างพนักงานราชการ (ศูนย์ฯ ปทุมธานี) เจ้าหน้าที่ศพส.ปทมธานี กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 06/08/2562 03:00:32
52623 เอกสารประกอบการจัดจ้างพนักงานราชการ (ศูนย์ฯ ธรรมปกรณ์) เจ้าหน้าที่ศพส.ธรรมปกรณ์ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 06/08/2562 03:00:02
52622 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ ปพม. ในการประชุม CIO เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผอ.กองทุกกอง ไม่ระบุ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 31/07/2562 05:08:07
52621 แบบรายงานผลการดำเนินงาน การประเมินส่วนราชการฯ ม.44 และการประเมิน อผส. ผอ.กองทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 24/07/2562 07:01:46
52620 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง สำนัก/กอง/กลุ่ม ไม่ระบุ นางอัมพร ฤชาอุดม 23/07/2562 01:33:27
52619 สัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป (นายคณินทร์ ทับสายทอง) ศพส. วาสนะเวศม์ฯ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 09/07/2562 07:23:12
52618 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.กองทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 09/07/2562 03:23:04
52617 7 8 ไม่ระบุ นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 03/07/2562 12:23:56
52616 5 6 ไม่ระบุ นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 03/07/2562 12:23:26
52615 รายชื่อ พมจ ทุก จ คุณกนิษฐา ไม่ระบุ นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 03/07/2562 10:11:54
52614 Q&A พิชามณม์ สำนักงานเลขานุการกรม นายเฉลิมชัย ครองข้าวนาสาร 28/06/2562 09:30:12
52612 เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการภายใต้แผนแม่บทยุทธชาติ ทุกกลุ่ม/กอง ไม่ระบุ นายศักดิ์ดา จันทครู 19/06/2562 02:28:43
52611 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม ผอ.ทุุกกอง ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 07/06/2562 04:47:48
52610 ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 06/06/2562 04:12:19
52609 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดการวัน เวลา สถานที่ การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 06/06/2562 04:10:17
52608 การถวายพระเกียรติยศ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระปรมาภิไธย กอง/ กลุ่ม/ ศูนย์ 12 แห่ง/ ศูนย์เรียนรู้ฯ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา 05/06/2562 02:26:15
52607 รายงานการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่4/2562 กอง/ กลุ่ม/ ศูนย์ 12 แห่ง/ ศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่ระบุ นางสาวนัชชานันท์ คำจิตตะ 04/06/2562 03:39:24
52606 แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลางและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนัก/กอง/กลุ่ม ไม่ระบุ นางอัมพร ฤชาอุดม 28/05/2562 07:13:11
52605 แบบฟอร์มประกอบการขออุทธรณ์ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662 ผอ.กองทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 17/05/2562 02:06:05
52604 แบบแจ้งข้อมูลการจ้างงานผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และแบบแจ้งตำแหน่งงานว่างผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้บริหาร ศพส. 12 แห่ง ไม่ระบุ นายวีรศักดิ์ แจ่มกระจ่าง 13/05/2562 07:03:46
52603 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ กอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.กองทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 07/05/2562 06:23:05
52602 สื่อภาพเผยแพร่การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วงบ่ายวันที่ 4 พ.ค. 62 เป็นต้นไป ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายพีรพล สอนไข่ 03/05/2562 09:01:22
52601 สื่อภาพเผยแพร่การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 พ.ค. 62 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายพีรพล สอนไข่ 03/05/2562 08:59:54
52600 แบบฟอร์มข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงโครงสร้าง กบท. ไม่ระบุ นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 03/05/2562 07:53:50
52599 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ (ข้าราชการบรรจุใหม่) ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 30/04/2562 10:09:06
52598 แบบฟอร์มแผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) และแบบคำขอรับการจัดสรรทุนสนับสนุนนวัตกรรมของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 29/04/2562 09:41:12
52597 แบบฟอร์มการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 - 4 (แก้ไข) สำนัก/กอง/กลุ่ม ไม่ระบุ นายสกล ไทยวุฒิวงค์ 24/04/2562 04:28:09
52596 รายงานการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่3/2562 กอง/ กลุ่ม/ ศูนย์ 12 แห่ง/ ศูนย์เรียนรู้ฯ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวนัชชานันท์ คำจิตตะ 24/04/2562 02:26:52
52595 แบบฟอร์มการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 - 4 สำนัก/กอง ไม่ระบุ นายสกล ไทยวุฒิวงค์ 23/04/2562 10:22:43
52594 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.พม. สำนัก/กอง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวพรพิมล นิสสิริ 23/04/2562 08:57:01
52593 แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และติดตามผลของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 สคส. ไม่ระบุ นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 22/04/2562 04:20:54
52592 แบบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะของบุคคล ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 22/04/2562 03:13:52
52591 แบบสำรวจความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุในส่วนราชการ ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 19/04/2562 05:06:15
52590 คู่มือการใช้งาน : ระบบงานงบประมาณ สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 09/04/2562 03:08:12
52589 แบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัดที่1.1,5.1 ผอ.กอง/กลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวเธียรธิดา สุขปัญ 05/04/2562 03:19:04
52588 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ 02/04/2562 01:59:58
52587 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 25/03/2562 02:49:44
52586 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 25/03/2562 02:48:32
52585 การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ รอบที่ 1 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 25/03/2562 02:47:05
52584 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติระเบียบการเงินการคลังตามข้อเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมกิจการสูงอายุ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ 20/03/2562 01:27:57
52583 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผอ.ศพศ.ภูเก็ต ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 19/03/2562 03:44:06
52582 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนัก/กอง/กลุ่ม ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 15/03/2562 06:23:28
52581 คำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.สศส./ผอ.สคส./ผอ.กยผ. ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 12/03/2562 09:59:45
52580 สลก/966 แนวทางปฏิบัติลูกหนี้เงินยืมงบประมาณของ กรม ผส. - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี 25/02/2562 01:09:54
52579 แจ้งเวียนแบบฟอร์มทักท้วงหลักฐาน กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหารและศพส.บางแค สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี 22/02/2562 04:53:19
52578 แผนปฏิบัติการปฏิรูปองค์การ พ.ศ.2562 - 2564 ผอ.กองทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 22/02/2562 03:27:42
52577 รายละเอียดภารกิจของแต่ละกอง ผอ.ทุกกอง ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 20/02/2562 02:58:15
52576 รายละเอียดเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา AI&LoT Summit 2019 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 14/02/2562 07:28:12

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่