ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 991 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
53136 สรุปประเด็นข้อตรวจพบการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ไม่ระบุ นางสาวชนกนันท์ ธรรมา 18/10/2564 07:58:55
53135 แบบฟอร์มวันลาพักผ่อนสะสม ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี 11/10/2564 09:46:19
53134 พิจารณาการขอรับจัดสรรทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนของภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department-Based) ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ไม่ระบุ นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 14/09/2564 06:52:40
53133 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครึ่งปีหลัง (เลื่อน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 10/09/2564 09:23:10
53132 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสุพัตน์ตรา รัตนเพชร 07/09/2564 06:22:58
53131 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.กองทุกกอง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 07/09/2564 04:07:44
53130 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ รอบ 1 ต.ค. 2564 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 02/09/2564 09:19:47
53129 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ รอบ 1 ต.ค. 2564 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 02/09/2564 07:07:49
53128 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบ 1 ต.ค. 2564 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 02/09/2564 07:03:45
53127 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 24/08/2564 08:03:46
53126 คู่มือตรวจสอบการบริหารรถราชการ ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี กลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวชนกนันท์ ธรรมา 18/08/2564 05:26:25
53125 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารออมสิน ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 17/08/2564 06:26:46
53124 แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (สำหรับการลาในระบบอินทราเน็ต) ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ศูนย์การเรียนรู้ฯ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 16/08/2564 08:54:19
53123 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.บางแค/ศพส.ปทุมธานี ไม่ระบุ นางสาวปวีร์ธิดา ยอดแก้ว 26/07/2564 09:49:00
53122 แจ้งทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสมทบภายใต้โครงการ S-TOP หลักสูตร “2nd Online Training on Policy on Long-Term Care and Living-Support for Older Adults ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 16/07/2564 05:53:46
53121 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (รอบ 9 เดือน)) กบท./สศส./สคส. ไม่ระบุ นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 13/07/2564 06:33:10
53120 ประชาสัมพันธ์การรับทุนการศึกษาภาษาจีน (ออนไลน์) ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 09/07/2564 06:27:59
53119 การจัดประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย IC3 Digital Literacy เพื่อคัดเลือกข้าราาชการพลเรือนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) รุ่นที่ 17 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 09/07/2564 03:12:13
53118 ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 05/07/2564 04:11:14
53117 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื่องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 01/07/2564 07:05:47
53116 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ๑๒ ศูนย์/ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. ไม่ระบุ นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 24/06/2564 03:10:32
53115 ระเบียบวาระการประชุม PMQA ครั้งที่ 2/2564 ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 18/06/2564 09:10:40
53114 แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.พม. สคส. สศส. ไม่ระบุ นางสาวกัลย์วิตา อินสมพันธุ์ 17/06/2564 08:40:18
53113 มติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 14/06/2564 06:31:33
53112 แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบใหม่ประจำปี 2564 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 09/06/2564 04:42:48
53111 ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.กองทุกกอง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 28/05/2564 05:04:38
53110 แจ้งเวียนประกาศตามหาทายาทของผู้เสียชีวิต ผอ. ศพส. 12 แห่ง ไม่ระบุ นางสาวชนกนันท์ ธรรมา 28/05/2564 02:20:05
53109 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ๑๒ ศูนย์/ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก. ไม่ระบุ นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 27/05/2564 03:49:02
53108 เเจ้งการติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอกจำนวน 8 หน่วยงาน ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรง/ผอ. ศพส. 12 แห่ง สำนักงานเลขานุการกรม นายถาวร อรัญภูมิ 24/05/2564 08:53:43
53107 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งมีสถาบันการศึกษา/สถาบันอบรม/หน่วยราชการในต่างประเทศตอบรับแล้ว) ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 24/05/2564 07:14:26
53106 แบบฟอร์มสรุปรายงานวิจัยของกรม ต่าง ๆ ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวบัณฑิตา พรรณขาม 18/05/2564 09:17:54
53105 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)) ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 18/05/2564 08:12:26
53104 แบบลงนามและแบบรายงานนโยบายการกำกับองค์การที่ดี 2564 ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์/ศร.ผส. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 05/05/2564 07:39:09
53103 แบบรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯเรียนรู้ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 22/04/2564 02:26:36
53102 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ รอบ 1 เม.ย. 2564 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 19/04/2564 09:04:31
53101 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ รอบ 1 เม.ย. 2564 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 19/04/2564 09:03:46
53100 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบ 1 เม.ย. 2564 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 19/04/2564 08:58:52
53099 (ธรรมปกรณ์,สงขลา)เอกสารประกอบการจัดจ้างพนักงานราชการ ธรรมปกรณ์,สงขลา ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 19/04/2564 08:34:05
53098 มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ 5 ทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 16/04/2564 10:49:31
53097 มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ 1-4 ทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 16/04/2564 10:48:48
53096 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๑๐ เรื่อง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวปนัดดา แซ่เบ๊ 07/04/2564 03:56:36
53095 แบบรายงานข้อมูลโครงการสำคัญที่มีผลกระทบในวงกว้าง และส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนภาค ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 02/04/2564 04:08:56
53094 ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.กองทุกกอง ไม่ระบุ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 01/04/2564 04:36:50
53093 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 30/03/2564 04:23:26
53092 ควบคุมภายใน แบบ ปค. 5 สศส สคส กบท ไม่ระบุ นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 26/03/2564 08:20:22
53091 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวกัลย์วิตา อินสมพันธุ์ 23/03/2564 09:30:08
53090 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้ชื่อ Australia Awards ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 19/03/2564 03:19:45
53089 ข้อสั่งการ รมว.พม. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 17/03/2564 06:52:23
53088 ขอส่งสรุปประเด็นมติคณะรัฐมนตรี และ สำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 17/03/2564 04:10:00
53087 แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุกกอง/สำนักเลขานุการกรม/กลุ่มเทียบเท่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 11/03/2564 04:16:34

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่