ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 742 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
52878 กรมการขนส่งทางราง(ขร.)มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด ขร. ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 01/06/2563 04:25:33
52877 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2563 ผอ.กอง/สำนัก/กลุ่มฝ่ายขึ้นตรง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวพิมลัดดา บุญศรี 28/05/2563 03:59:12
52876 รายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปียุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562 ผอ.กอง/สำนัก/กลุ่มฝ่ายขึ้นตรง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวพิมลัดดา บุญศรี 28/05/2563 03:58:02
52875 สรุปผลประชุมปรับค่าเป้าหมาย และติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563) ทุกกอง/กลุ่ม ไม่ระบุ นางอริสา อ่วมคง 27/05/2563 09:50:11
52874 รับสมัครงาน ตำแหน่ง Cheif Finance Officer ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิกาแม่น้ำโขง ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 22/05/2563 09:55:19
52873 สถาบันพระปกเกล้าจะจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปศส.)รุ่นที่ 19 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 22/05/2563 08:49:21
52872 แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงและประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 22/05/2563 07:16:49
52871 การเลือกผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว(กสจ.)ชุดที่ 12 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 21/05/2563 02:41:39
52870 (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงาน ส่ง สป.พม. ทุกสำนัก/กอง/กลุ่มงาน ไม่ระบุ นางสาวบัณฑิตา พรรณขาม 20/05/2563 08:41:58
52869 แบบรายงานการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563 กอง/กลุ่มงานขึ้นตรง/ศูนย์ฯ ไม่ระบุ นายมานพ สุวรรณโร 14/05/2563 02:06:37
52868 ผลการดำเนินงานการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผอ.กองทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 13/05/2563 01:09:05
52867 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 08/05/2563 08:46:33
52866 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 07/05/2563 09:58:21
52865 ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานคุ้มครองฯหญิง ปทุมธานี) ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 05/05/2563 09:32:39
52864 แบบสอบถามข้อมูลในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเพื่อประกอบการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่ระบุ นางสาวชนกนันท์ ธรรมา 01/05/2563 07:33:50
52863 ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ผอ.กยผ. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 01/05/2563 06:59:04
52862 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ผอ.กยผ. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 01/05/2563 04:12:14
52861 สำนักงาน ป.ป.ส. ขอความร่วมมือนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 27/04/2563 02:48:18
52860 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 24/04/2563 07:47:57
52859 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 23/04/2563 09:50:00
52858 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ปี 2564 (one page) ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 22/04/2563 08:38:24
52857 แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 22/04/2563 08:35:10
52856 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563 บุคลากรทุกท่าน ไม่ระบุ นายมงคล ยะภักดี 22/04/2563 03:28:00
52855 เอกสารประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ข้าราชการบรรจุใหม่) ข้าราชการบรรจุใหม่(ผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 22/04/2563 02:02:53
52854 ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 21/04/2563 04:52:28
52853 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563 บุคลากรทุกท่าน ไม่ระบุ นายมงคล ยะภักดี 20/04/2563 05:11:58
52852 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2563 บุคลากรทุกท่าน ไม่ระบุ นายมงคล ยะภักดี 20/04/2563 05:10:46
52851 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ 1/2563 บุคลากรทุกท่าน ไม่ระบุ นายมงคล ยะภักดี 20/04/2563 05:08:52
52850 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศพส.12แห่ง/ศร.ผส. ไม่ระบุ นางสาวนัชชานันท์ คำจิตตะ 20/04/2563 03:11:03
52849 การติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอกในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศพส.12แห่ง/ศร.ผส. ไม่ระบุ นางสาวนัชชานันท์ คำจิตตะ 20/04/2563 02:12:33
52848 การปรับลด งปม. ปี 64 (Pre-Ceiling) ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 19/04/2563 05:30:05
52846 การขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแจ้งข้อกฎหมาย ตามพระราชัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มข้นตรงต่อผู้บริหาร ไม่ระบุ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 17/04/2563 08:42:29
52845 แนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อน ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มข้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 17/04/2563 08:40:00
52844 ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงพ.ศ. 2563 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 17/04/2563 04:20:47
52843 ขั้นตอนการลงทะเบียนของข้าราชการของสำนักงาน ก.พ. ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 17/04/2563 04:04:11
52842 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 17/04/2563 03:52:01
52841 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 17/04/2563 03:26:31
52840 รายละเอียดงบประมาณ 64 + กรอบงบลงทุน ทุกกลุ่ม กอง ไม่ระบุ นายศักดิ์ดา จันทครู 16/04/2563 10:06:25
52839 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรง/ผอ.กลุ่มในสังกัด สลก./ผอ.ศพส.12 แห่ง/ผอ.ศร.ผส. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวจิราภรณ์ รุ่งเรือง 16/04/2563 02:44:27
52838 เรื่อง สรุปประเด็นข้อเสนอจากเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มาเพื่อโปรดดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงาน ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มข้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 14/04/2563 08:23:32
52836 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศพส.12แห่ง/ศร.ผส. ไม่ระบุ นางสาวนัชชานันท์ คำจิตตะ 14/04/2563 04:23:22
52835 องค์กร CIRDAP เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ของศูนย์ CIRDAP ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึนตรงต่อผู้บริหาร/ศพส.12แห่ง/ศร.ผส. ไม่ระบุ นางสาวนัชชานันท์ คำจิตตะ 14/04/2563 04:21:32
52834 มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรทุกท่าน ไม่ระบุ นายมงคล ยะภักดี 10/04/2563 06:03:53
52833 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังการชี้แจง"โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจรสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ" ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 10/04/2563 03:27:25
52832 การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 10/04/2563 02:55:44
52831 ขอประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศพส.12 แห่ง/ผอ.ศร.ผส. สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวจิราภรณ์ รุ่งเรือง 08/04/2563 07:30:44
52830 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ปี 2563 และแบบฟอร์มขอปรับค่าเป้าหมาย ที่คาดว่าถูกผลกระทบจากวิกฤตของโรคโควิด 19 ผอ.กองทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 08/04/2563 02:23:25
52829 การรายงานตัวพนักงานราชการ ตน.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของศพส.บุรีรัมย์ ศพส.บุรีรัมย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 07/04/2563 12:07:25
52828 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ WFH บุคลากรทุกท่าน ไม่ระบุ นายมงคล ยะภักดี 07/04/2563 06:53:55
52827 การปรับลดงบประมาณและค่าเป้าหมาย ตามมาตรการด้านการงบประมาณ ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 03/04/2563 10:29:38

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่