ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 458 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
52576 รายละเอียดเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา AI&LoT Summit 2019 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 14/02/2562 07:28:12
52575 แนวทางการดำเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 13/02/2562 02:55:34
52574 แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้อำนวยการกอง หน.กลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ ศูนย์ ไม่ระบุ นายวิทยา มูลเงิน 12/02/2562 02:50:14
52573 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) /แบบรายงานผล KM ผอ.กอง/กลุ่ม/ศูนย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวเธียรธิดา สุขปัญ 11/02/2562 09:37:29
52572 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC กบท./สคส. ไม่ระบุ นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 11/02/2562 05:37:00
52571 รายงานการจัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 2/2562 ผอ.กองทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 11/02/2562 03:38:50
52570 แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.สศส./ผอ.สคส./ผอ.กยผ. ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 11/02/2562 02:34:27
52569 รายชื่อประชุม 11 ก.พ.62 กพร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายชนกชนม์ โศจิพลกุล 06/02/2562 03:01:27
52568 รายชื่อ จนท กองทุนผส เพชร เลขานุการกรม กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ นายชนกชนม์ โศจิพลกุล 06/02/2562 02:55:17
52567 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ กอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศุูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 04/02/2562 06:12:39
52566 ข้อเสนอโครงการฯ นร 1003/32 สำนักงาน ก.พ. ผู้อำนวยการกองทุกกอง/เลขานุการกรม/หัวหน้ากลุ่มเทียบเท่ากอง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 31/01/2562 08:54:25
52565 แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 24/01/2562 03:34:08
52564 รายงานการจัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 1/2562 ผอ.กองทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/กลุ่มคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 22/01/2562 03:16:41
52563 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เลขานุการกรม/ผอ.ทุกศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 21/01/2562 08:08:56
52562 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการกอง หน.กลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายวิทยา มูลเงิน 18/01/2562 08:43:39
52561 แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสป.พม. ผู้อำนวยการกอง หน.กลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายวิทยา มูลเงิน 17/01/2562 03:41:23
52560 แบบรายงานการประเมินส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.กองทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 15/01/2562 02:29:57
52559 แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2562 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 09/01/2562 23:50:51
52558 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Strategies to Promote Active Ageing ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 03/01/2562 10:36:52
52557 รายงานการจัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 8/2561 ผอ.กองทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 25/12/2561 08:48:45
52556 ใบสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ผอ.กอง/กลุ่ม/ศูนย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวเธียรธิดา สุขปัญ 25/12/2561 07:41:34
52555 เอกสารแนบ หนังสือ กบข.6010/ว8390/2561 ทุกหน่วยงาน ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 19/12/2561 02:49:05
52554 แบบฟอร์มการแยกงานส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ ผอ.ทุกกอง ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 14/12/2561 02:36:43
52553 ประเด็นการประเมินผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 13/12/2561 03:11:31
52552 เอกสารประกอบ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่) ข้าราชการบรรจุใหม่ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 11/12/2561 11:21:23
52551 แบบฟอร์ม ERM 1 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 03/12/2561 08:22:03
52550 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งบริหาร ระดับต้น และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สัมภาษณ์ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 29/11/2561 08:21:51
52549 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 29/11/2561 04:29:59
52548 การประเมินส่วนราชการ ปี งปม. 2562 + การประเมิน อผส. ปี 2562 + คำรับรองการปฏิบัติราชการกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ปี งปม.2562 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 29/11/2561 04:03:09
52547 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 28/11/2561 04:33:51
52546 การจัดทำแผนงานโครงการ 63 สำนัก กอง กลุ่ม ไม่ระบุ นายศักดิ์ดา จันทครู 27/11/2561 06:49:49
52545 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 21/11/2561 07:40:49
52544 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 61 ผอ.สคส./ผอ.สศส. ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 16/11/2561 06:59:35
52543 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ผอ.สศส./ผอ.สคส. ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 16/11/2561 06:36:07
52542 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2562 ผู้ที่เกี่ยวข้อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวพรพิมล นิสสิริ 15/11/2561 07:04:22
52541 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 14/11/2561 03:51:17
52540 บันทึกข้อตกลงกับธนาคาร บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 14/11/2561 01:43:49
52539 แบบฟอร์มการรับ - จ่ายเงินแก่ประชาชน / คณะกรรมการของรัฐ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผอ.ทุกกอง ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 13/11/2561 08:32:13
52538 กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 13/11/2561 07:45:20
52537 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการ สูง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 07/11/2561 06:39:41
52536 แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การรอบ 12เดือน ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 02/11/2561 08:12:47
52535 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เลขานุการกรม ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 30/10/2561 03:19:41
52534 Zero Copy สคส. / กบท. ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 29/10/2561 02:54:59
52533 ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูล เพื่อพิจารณาประกอบการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.สศส./ผอ.สคส. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 22/10/2561 03:25:17
52532 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งอำนวยการ ระดับสูง ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 22/10/2561 02:54:43
52531 รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 17/10/2561 09:46:33
52530 ตารางปฏิทินการแถลงข่าวของผู้บริหาร กรมกิจการผู้สูงอายุ ผอ.กองทุกกอง/ หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงผู้บริหาร สำนักงานเลขานุการกรม นายณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ 16/10/2561 07:15:01
52529 แบบฟอร์มโครงการ ปี 62 ใหม่ ทุกกลุ่ม/กอง ไม่ระบุ นายศักดิ์ดา จันทครู 27/09/2561 07:20:07
52528 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ผอ.กอง หัวหน้ากลุ่มงาน และผอ.ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 18/09/2561 07:23:38
52527 รายงานผล MOU ร่วมกับ ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล ผอ.ทุก ศพส. ไม่ระบุ 15/09/2561 12:48:00

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่