ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 479 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
52597 แบบฟอร์มการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 - 4 (แก้ไข) สำนัก/กอง/กลุ่ม ไม่ระบุ นายสกล ไทยวุฒิวงค์ 24/04/2562 04:28:09
52596 รายงานการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่3/2562 กอง/ กลุ่ม/ ศูนย์ 12 แห่ง/ ศูนย์เรียนรู้ฯ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวนัชชานันท์ คำจิตตะ 24/04/2562 02:26:52
52595 แบบฟอร์มการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 - 4 สำนัก/กอง ไม่ระบุ นายสกล ไทยวุฒิวงค์ 23/04/2562 10:22:43
52594 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.พม. สำนัก/กอง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวพรพิมล นิสสิริ 23/04/2562 08:57:01
52593 แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และติดตามผลของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 สคส. ไม่ระบุ นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 22/04/2562 04:20:54
52592 แบบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะของบุคคล ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 22/04/2562 03:13:52
52591 แบบสำรวจความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุในส่วนราชการ ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 19/04/2562 05:06:15
52590 คู่มือการใช้งาน : ระบบงานงบประมาณ สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 09/04/2562 03:08:12
52589 แบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัดที่1.1,5.1 ผอ.กอง/กลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวเธียรธิดา สุขปัญ 05/04/2562 03:19:04
52588 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ 02/04/2562 01:59:58
52587 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 25/03/2562 02:49:44
52586 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 25/03/2562 02:48:32
52585 การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ รอบที่ 1 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 25/03/2562 02:47:05
52584 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติระเบียบการเงินการคลังตามข้อเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมกิจการสูงอายุ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ 20/03/2562 01:27:57
52583 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผอ.ศพศ.ภูเก็ต ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 19/03/2562 03:44:06
52582 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนัก/กอง/กลุ่ม ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 15/03/2562 06:23:28
52581 คำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.สศส./ผอ.สคส./ผอ.กยผ. ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 12/03/2562 09:59:45
52580 สลก/966 แนวทางปฏิบัติลูกหนี้เงินยืมงบประมาณของ กรม ผส. - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี 25/02/2562 01:09:54
52579 แจ้งเวียนแบบฟอร์มทักท้วงหลักฐาน กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหารและศพส.บางแค สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี 22/02/2562 04:53:19
52578 แผนปฏิบัติการปฏิรูปองค์การ พ.ศ.2562 - 2564 ผอ.กองทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 22/02/2562 03:27:42
52577 รายละเอียดภารกิจของแต่ละกอง ผอ.ทุกกอง ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 20/02/2562 02:58:15
52576 รายละเอียดเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา AI&LoT Summit 2019 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 14/02/2562 07:28:12
52575 แนวทางการดำเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 13/02/2562 02:55:34
52574 แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้อำนวยการกอง หน.กลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ ศูนย์ ไม่ระบุ นายวิทยา มูลเงิน 12/02/2562 02:50:14
52573 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) /แบบรายงานผล KM ผอ.กอง/กลุ่ม/ศูนย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวเธียรธิดา สุขปัญ 11/02/2562 09:37:29
52572 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC กบท./สคส. ไม่ระบุ นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 11/02/2562 05:37:00
52571 รายงานการจัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 2/2562 ผอ.กองทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 11/02/2562 03:38:50
52570 แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.สศส./ผอ.สคส./ผอ.กยผ. ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 11/02/2562 02:34:27
52569 รายชื่อประชุม 11 ก.พ.62 กพร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายชนกชนม์ โศจิพลกุล 06/02/2562 03:01:27
52568 รายชื่อ จนท กองทุนผส เพชร เลขานุการกรม กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ นายชนกชนม์ โศจิพลกุล 06/02/2562 02:55:17
52567 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ กอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศุูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 04/02/2562 06:12:39
52566 ข้อเสนอโครงการฯ นร 1003/32 สำนักงาน ก.พ. ผู้อำนวยการกองทุกกอง/เลขานุการกรม/หัวหน้ากลุ่มเทียบเท่ากอง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 31/01/2562 08:54:25
52565 แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 24/01/2562 03:34:08
52564 รายงานการจัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 1/2562 ผอ.กองทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/กลุ่มคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 22/01/2562 03:16:41
52563 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เลขานุการกรม/ผอ.ทุกศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 21/01/2562 08:08:56
52562 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการกอง หน.กลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายวิทยา มูลเงิน 18/01/2562 08:43:39
52561 แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสป.พม. ผู้อำนวยการกอง หน.กลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้บริหาร และ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายวิทยา มูลเงิน 17/01/2562 03:41:23
52560 แบบรายงานการประเมินส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.กองทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 15/01/2562 02:29:57
52559 แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2562 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 09/01/2562 23:50:51
52558 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Strategies to Promote Active Ageing ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 03/01/2562 10:36:52
52557 รายงานการจัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 8/2561 ผอ.กองทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 25/12/2561 08:48:45
52556 ใบสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ผอ.กอง/กลุ่ม/ศูนย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวเธียรธิดา สุขปัญ 25/12/2561 07:41:34
52555 เอกสารแนบ หนังสือ กบข.6010/ว8390/2561 ทุกหน่วยงาน ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 19/12/2561 02:49:05
52554 แบบฟอร์มการแยกงานส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ ผอ.ทุกกอง ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 14/12/2561 02:36:43
52553 ประเด็นการประเมินผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 13/12/2561 03:11:31
52552 เอกสารประกอบ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่) ข้าราชการบรรจุใหม่ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 11/12/2561 11:21:23
52551 แบบฟอร์ม ERM 1 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 03/12/2561 08:22:03
52550 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งบริหาร ระดับต้น และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สัมภาษณ์ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 29/11/2561 08:21:51
52549 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ข้าราชการทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 29/11/2561 04:29:59
52548 การประเมินส่วนราชการ ปี งปม. 2562 + การประเมิน อผส. ปี 2562 + คำรับรองการปฏิบัติราชการกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ปี งปม.2562 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 29/11/2561 04:03:09

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่