ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 546 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
52672 แจ้งเวียน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ต่อคณะรัฐมนตรี ทุกกอง/หน่วยงาน ไม่ระบุ นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ 11/11/2562 08:42:23
52671 แบบรายงานการดำเนินงาน (กองตรวจราชการ) ผู้ที่เกี่ยวข้อง กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 07/11/2562 07:44:41
52670 คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.กองทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 06/11/2562 09:36:31
52669 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ กลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวชนกนันท์ ธรรมา 01/11/2562 08:08:55
52668 ฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 31/10/2562 07:53:28
52667 แบบฟอร์มตารางข้อมูลการฝึกอบรม ผอ.ทุุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 30/10/2562 10:21:18
52666 ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการสำคัญของ ผส. ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวง พม. สคส. สศส. กบท. กพร. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวอริสา พิศโสระ 28/10/2562 09:54:45
52665 ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูล สค. สศส. และสคส. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวอริสา พิศโสระ 28/10/2562 07:18:02
52664 เอกสารประกอบการจัดจ้างพนักงานราชการ (ศูนย์ฯ บ้านบางละมุง) ศูนย์ฯ บ้านบางละมุง ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 21/10/2562 07:37:59
52663 คู่มือการใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 10/10/2562 06:19:41
52662 การจัดทำ แผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 07/10/2562 05:08:40
52661 แบบรายงานผลโครงการส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ศพส. 12 แห่ง กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นายวีรศักดิ์ แจ่มกระจ่าง 07/10/2562 03:07:07
52660 แบบคำขอคัดสำเนา ก.พ. 7 ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 03/10/2562 03:15:38
52659 แบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผอ.กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 01/10/2562 02:22:12
52658 แบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ผอ.กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ/ผอ.กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 30/09/2562 08:32:42
52657 แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผอ.กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 30/09/2562 08:30:08
52656 แจ้งเวียนนังสือกรมบัญชีกลาง ทุกกอง/หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ 28/09/2562 10:27:28
52655 การขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการ ปี 63 ภายใต้ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 ผอ.ทุุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 26/09/2562 08:46:53
52654 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมแจ้งหน่วยเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี2563 และการรับเงินปันผล ศพส.12 ศูนย์และ ศูนย์การเรียนรู้ฯ สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวเกษราภรณ์ ไกรนรา 26/09/2562 07:31:41
52653 เอกสารประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้าราชการบรรจุใหม่(ผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 25/09/2562 09:39:56
52652 แบบฟอร์ม ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) ข้าราชการบรรจุใหม่ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 25/09/2562 06:29:54
52651 แจ้งเวียนนังสือกระทรวงการคลัง และ สำนักงบประมาณ ทุกกอง/หน่วยงาน ไม่ระบุ นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ 20/09/2562 03:16:55
52650 แบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในปีงบประมาณ 2562 กอง/กลุ่ม/ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมานพ สุวรรณโร 20/09/2562 01:28:53
52649 แบบฟอร์มส่งมอบงานผู้บริหาร กอง ไม่ระบุ นายมงคล ยะภักดี 19/09/2562 07:18:10
52648 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผอ.กองทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 18/09/2562 03:27:25
52647 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 13/09/2562 04:37:03
52646 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 13/09/2562 04:35:10
52645 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ 2 สำนัก/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 13/09/2562 04:32:56
52644 แผนการจัดงานมหกรรม (Events) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผอ.ทุกกอง ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 13/09/2562 00:40:54
52643 ข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมชี้แจง งปม. ปี 63 ผอ.ทุุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 10/09/2562 01:47:44
52642 แบบฟอร์ม ปค.5 และ ปค.5 ปีก่อน ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 05/09/2562 02:49:58
52641 การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 04/09/2562 07:58:32
52640 การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 04/09/2562 07:58:31
52639 ใบสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ หลักสูตร 48 ชั่วโมง ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 02/09/2562 02:48:52
52638 แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ ไม่ระบุ นางสาวสุปราณี มอญดะ 29/08/2562 09:12:01
52637 แบบฟอร์ม หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิตและผู้รับบำเหน็จตกทอด ข้าราชการทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 29/08/2562 04:49:31
52636 ด่วนที่สุด ที่่ สลก/ว 5147 ลว 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2562 กอง/กลุ่ม/ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 27/08/2562 09:30:36
52635 ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการภายในส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 26/08/2562 06:34:50
52634 การพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 23/08/2562 04:42:58
52633 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ฯ ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 22/08/2562 03:19:10
52632 ข้อมูลการสำรวจนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการผู้สูงอายุ 16 สิงหาคม 2562 กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นายมงคล ยะภักดี 21/08/2562 11:04:02
52631 ใบสมัครเข้าร่วมการสอบ case review วันที่ 7 กันยายน 2562 นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ไม่ระบุ นายมงคล ยะภักดี 21/08/2562 09:58:14
52630 แบบคำขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ไม่ระบุ นายมงคล ยะภักดี 21/08/2562 08:33:12
52629 แจ้งเวียนนังสือสำนักงานปลัดดระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกกอง/หน่วยงาน ไม่ระบุ นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ 21/08/2562 08:10:08
52628 แจ้งเวียนนังสือกรมบัญชีกลาง และ กระทรวงการคลัง ทุกกอง/หน่วยงาน ไม่ระบุ นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ 19/08/2562 07:48:45
52627 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการโดยการให้ไปปฎิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 19/08/2562 07:33:55
52626 แจ้งเวียนนังสือกรมบัญชีกลาง และ กระทรวงการคลัง ทุกกอง/หน่วยงาน ไม่ระบุ นางสาวศิริรัตน์ จุ๊ยจรูญ 16/08/2562 07:39:29
52625 ขอทำความตกลงเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปอบรมเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 07/08/2562 10:24:46
52622 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ ปพม. ในการประชุม CIO เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผอ.กองทุกกอง ไม่ระบุ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 31/07/2562 05:08:07
52621 แบบรายงานผลการดำเนินงาน การประเมินส่วนราชการฯ ม.44 และการประเมิน อผส. ผอ.กองทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 24/07/2562 07:01:46

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่