ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ค้นหาผู้รับไฟล์
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  ค้นหาจากชื่อเรื่อง/ชื่อผู้รับ/ผู้ส่ง หรือหมายเลข
 
ค้นพบทั้งหมด 892 ไฟล์ แสดงตามสำนัก/กอง
หมายเลข เรื่อง ผู้รับ สำนัก/กอง ผู้ส่ง วันที่
53031 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี 03/12/2563 02:20:32
53030 แบบรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.ชลบุร สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวเกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี 03/12/2563 02:19:02
53029 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลภาครัฐ/เอกชน/บุคคลทั่วไป และ/หรือองค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศประจำปี 2564 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 26/11/2563 08:19:07
53028 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 23/11/2563 07:00:53
53027 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S. - ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 17/11/2563 07:17:11
53026 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 ประเภททุน ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 16/11/2563 08:15:12
53025 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 10/11/2563 06:37:13
53024 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาและเบิกจ่ายได้ตามแผน รุ่นที่ 4 - 5 , หลักสูตร นักพัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 และหลักสูตร งานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 09/11/2563 08:02:26
53023 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรง/ผอ. ศพส. 12 แห่ง/ ผอ.กลุ่มในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม นายถาวร อรัญภูมิ 09/11/2563 02:59:22
53022 ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (สืบพยานเด็ก) หลักสูตรใหม่ ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 05/11/2563 03:51:26
53021 รายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 8 , 9 และ 10 ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 03/11/2563 03:37:19
53020 วารสารสถานการณ์ด้านแรงงานำตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน - มิถุนายน) ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 02/11/2563 07:14:36
53019 แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ปี 2565 สำนัก/กอง/กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 02/11/2563 03:44:42
53018 กฎบัตร กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ กลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวชนกนันท์ ธรรมา 30/10/2563 04:58:14
53017 กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ กลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวชนกนันท์ ธรรมา 30/10/2563 04:56:31
53016 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ผอ.กอง/หน.กลุ่มงานขึนตรงต่อผู้บริหาร/ผอ.ศูนย์ฯ12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวสิริพร พิทักษ์วงศ์ 27/10/2563 08:14:13
53015 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น 8 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 27/10/2563 04:00:37
53014 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 26/10/2563 09:20:08
53013 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัยญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 26/10/2563 09:09:34
53012 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 26/10/2563 08:18:48
53011 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 26/10/2563 06:34:18
53010 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 26/10/2563 04:33:11
53009 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2563 ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 22/10/2563 05:55:03
53008 แบบฟอร์ม Action Plan ผอ.ทุุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 21/10/2563 07:21:34
53007 แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ และตัวชี้วัด พมจ. ปี 2564 ผอ.สศส./ผอ.สคส./ผอ.กบท. ไม่ระบุ นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 20/10/2563 06:52:48
53006 แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานตามข้อสังเกตของ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งปม.ปี 64 สคส./สศส./กบท. ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 16/10/2563 13:23:23
53005 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาโครงการ Privacy&Security Summit 2020 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 16/10/2563 03:08:30
53004 แจ้งการขอใช้ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และห้องประชุมอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 7 ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรง สำนักงานเลขานุการกรม นายถาวร อรัญภูมิ 15/10/2563 04:52:43
53003 แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2564 KPI template64 ผอ.กองทุกกอง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวอุมารินทร์ อินทร์รักษา 14/10/2563 07:45:25
53002 แบบฟอร์มการวิเคราะห์กระบวนการหลัก ,กระบวนการสนับสนุน ทุกกอง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวจรัญญา นิลเภตรา 14/10/2563 06:03:18
53000 แบบฟอร์ม แผนการปฏฺิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผอ.ทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า ไม่ระบุ นางสาววรรณา อรัญกุล 13/10/2563 00:43:54
52999 สรุปโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในโลกการเปลี่ยนแปลง และเปิดตัวหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 12/10/2563 09:25:57
52998 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 12/10/2563 08:58:05
52997 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการบริหารสัญญา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 12/10/2563 06:56:25
52996 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 12/10/2563 04:42:04
52995 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 12/10/2563 03:41:48
52994 ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร ไม่ระบุ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา อุสาพรม 06/10/2563 09:55:52
52993 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (เลื่อน 1 ตค 2563) ข้าราชการ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 06/10/2563 07:10:11
52992 แบบขอลาออกจากราชการ บุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ ไม่ระบุ นางสาววีระนันท์ วงศ์รัตนาศิริ 02/10/2563 09:09:32
52991 ขอแจ้งอัปเดทงบประมาณ 2563 พลาง และกรอบงบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกกลุ่ม/กอง ไม่ระบุ นายศักดิ์ดา จันทครู 02/10/2563 07:41:16
52990 แบบฟอร์ม 1-2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ระบุ นางสาวพรพิมล นิสสิริ 02/10/2563 06:59:19
52989 แจ้งเวียน หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละ การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ข้าราชการ ไม่ระบุ นายมงคล ยะภักดี 01/10/2563 09:13:47
52988 แบบรายงานนโยบายการกำกับองค์การที่ดี ทุกกอง ไม่ระบุ นางสาวมณีรินทร์ อ่อนโชติ 01/10/2563 08:45:16
52987 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 01/10/2563 06:43:38
52986 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP " รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 01/10/2563 06:30:41
52985 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2563 บุคลากรทุกท่าน สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 01/10/2563 04:19:41
52984 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2563 บุคลากรทุกท่าน สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 01/10/2563 04:18:13
52983 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ 2/2563 บุคลากรทุกท่าน สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 01/10/2563 04:16:25
52982 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 01/10/2563 03:53:35
52981 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 5 (DEVELOPMENT ADMINISTRATOR IN DIGITAL ERA 5 - DAD5) ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี สำนักงานเลขานุการกรม นายมงคล ยะภักดี 01/10/2563 02:20:37

ข้อมูลเดิม  แสดงผลหน้าที่