ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   16/09/2565
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งรักษาการในตำแหน่ง.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   16/09/2565