ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   17/06/2564
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 222/2564 ลงวันที่ 16
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี))
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่่ราชการ.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   17/06/2564