ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   27/01/2564
เลขที่หนังสือ :   ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 64
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศ กรม ผส ที่ ดีเด่น ดีมาก ของข้าราขการ 1.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่บันทึก :   27/01/2564