ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   03/09/2563
เลขที่หนังสือ :   ด่วนที่สุด ที่ สลก./ว 4396 ลว 3 ก.ย. 2563
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.PDF
ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 26 มิ.ย. 2563.pdf
ร่างแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน do and dont.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   03/09/2563