ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   12/03/2563
เลขที่หนังสือ :   อ.ก.พ.กรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ (12 มีนาคม 2563)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ (12 มีนาคม 2563).PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   12/03/2563