ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   20/11/2562
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   แก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เฉพาะราย)
รายละเอียด :   แก้ไขประกาศฯ เฉพาะราย
ไฟล์ :   แก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุฯ (เฉพาะราย).PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   20/11/2562