ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   17/11/2560
เลขที่หนังสือ :   นร.๑๒๐๐/ว๒๗
ประเภท :   มติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง :   แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
รายละเอียด :   แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
ไฟล์ :   แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วันที่บันทึก :   17/11/2560