ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2022-11-28 06:16:45
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ :   ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ / ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ / ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม
Files Attach :  
Attach Files :