ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2022-11-28 04:52:48
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   แจ้งเวียนการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 6.0
ผู้รับ :   ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.12ศูนย์/ผอ.ศูนย์การเรียนรู้
Files Attach :  
Attach Files :