ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ข้อมูลหน่วยงาน

การแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ
ดังต่อไปนี้
กลุ่มตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
การดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หน้าที่หลักในการพัฒนา
การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอำนาจหน้าที่ 
ด้งต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ดำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผลและวัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) 
ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ 
และหน่วยงานภายในกรม
(๔) 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานเลขานุการกรม 
มีอำนาจหน้าที่ ด้งต่อไปนี้
(๑) 
ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการผู้บริหาร 
งานประสานราชการ และงานสารบรรณของกรม
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบคุณธรรม และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม
(๔) 
ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(๕) 
ดำเนินการเกี่ยวกับการประซาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน กิจกรรม
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม
(๖) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ แผนปฏิบัติราชการของกรม และแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกรม
(๓) 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรม
(๔) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรม
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
(๖) 
ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การพัฒนา และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) 
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์กร และเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
(๒) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(๓) พัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน และล่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
(๔) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
(๔) 
บริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติกำหนด
(๖) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
และกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
(๗) 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุ
(๓) 
พัฒนาศักยภาพและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม การจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน 
และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงสิทธิและบริการสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
(๕) 
สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้สูงอายุในภาวะยากสำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามมาตรฐานที่กำหนด
(๖) เป็นศูนย์กลางในการประสานการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสิทธิของผู้สูงอายุ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
(๗) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
และกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย


ที่มา : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พ.ศ. ๒๔๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙