ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ตค้นหา :

  • ITA 2563 - เชิญชวนบุคลกร ผส. ศึกษารายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมเอกสารประกอบ ได้ที่เวทีแชร์ไฟล์หมายเลข 52740 (04/02/2563 )
  • ขอเชิญชวนบุคลากร ผส. ศึกษาประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2552) อันเป็นหลักปฏิบัติที่ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือนต้องถือปฏิบัติ การฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนีถือเป็นความผิดวินัยด้วย รายละเอียดที่หนังสือแจ้งเวียน (19/12/2562 )
  • ITA 2562 - เชิญชวนบุคลากรทุกท่าน ร่วมเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2562 ได้ที่หนังสือแจ้งเวียน หัวข้อ "ITA 2562" (17/12/2562 )
  • เจ้าหน้าที่ ผส. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเผยแพร่ Infographics / Onepage ในระบบสารสนเทศภายใน ผส. (Intranet)ได้ที่เวทีแชร์ไฟล์หมายเลข 52235 (28/11/2559 )
  • บุคลากร ผส. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้ทีเวทีแชร์ไฟล์หมายเลข 52177 (27/04/2559 )
  • บุคลากร ผส. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซค์กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ทีเวทีแชร์ไฟล์หมายเลข 52178 (27/04/2559 )
  • ขอความร่วมมือบุคลากร ผส. ใช้งานอีเมล์ MailGoThai(www.mail.go.th) ในการรับ-ส่ง E-mail ภาครัฐ ท่านที่ยังไม่มี username/password สามารถขอได้ที่ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี โทร 306 (16/11/2558 )
  • ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สามารถดูสถิติการลา และข้อมูลเวลาเข้า - ออก ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านได้แล้วนะคะ (13/11/2558 )