ห้องประชุม
  เลขทะเบียน ชื่อห้อง
R001 ห้องประชุม ผส. ชั้น 10
R002 ห้องประชุม ผส. ชั้น 21
จองระบบประชุมออนไลน์ (Host) จองห้องประชุมออนไลน์ (Host)