ผู้ใช้ :     สังกัด: ผู้บริหาร
สถิติการลาประจำปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
ลาป่วย ลากิจ ลาเพื่อรักษาตัว
(โดยมีใบรับรองแพทย์)
ลาพักผ่อน วันลาสะสม
(ทั้งปีงบประมาณ)
สาย
0 0 0 0 0 0
สถิติการลาประจำปีงบประมาณ 1 เมษายน 2565- 30 กันยายน 2565
ลาป่วย ลากิจ ลาเพื่อรักษาตัว
(โดยมีใบรับรองแพทย์)
ลาพักผ่อน วันลาสะสม
(ทั้งปีงบประมาณ)
สาย
0 0 0 0 0 0

รายการขออนุมัติการลา
เรียกดูรายการปีงบประมาณ พ.ศ. :
ลบ / ดู
(แก้ไขได้กรณีรอการอนุมัติ)
เลขที่
ประเภท
วันที่ขออนุมัติ
วันที่(ลา) - วันที่(สิ้นสุด)
สถานะ