ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต



 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2022-06-01 08:08:29
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   แบบสำรวจความต้องการปฏิบัติราชการต่างพื้นที่ ต่างลักษณะงาน หรือต่างสายงาน
ผู้รับ :   ข้าราชการในสังกัด
Files Attach :  
Attach Files :