ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-02-05 09:12:36
สำนัก/กอง :   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เรื่อง :   แบบฟอร์มรายงานตามข้อสั่งการ รมว.พม. เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ
ผู้รับ :   สศส สคส กยผ สลก
Files Attach :  
Attach Files :