ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2020-03-23 04:49:03
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR)การจัดทำราคากลางของทางราชการและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"รุ่นที่1-รุ่นที่4
ผู้รับ :   ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์
Files Attach :  
Attach Files :