ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลักดันทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

อ้างอิงจาก แผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ บทที่ ๓ หน้าที่ ๓๕ หัวข้อประเด็นยุทธศาสตร์