ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
พันธกิจและเป้าประสงค์

พันธกิจ

๑. พัฒนาแผนงาน มาตรการ กลไก นวัตกรรม และบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสนับสนุน คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้มีความอยู่ดีมีสุข

๒. การเตรียมความพร้อมสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

๓. คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๔. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ

๕. พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหารงาน และองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

อ้างอิงจาก แผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ บทที่ ๓ หน้าที่ ๓๕ หัวข้อพันธกิจ

เป้าประสงค์

๑. มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมและมีบูรณาการในทุกระดับ

๒. ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

๓. ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ

๔. องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบา

อ้างอิงจาก แผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ บทที่ ๓ หน้าที่ ๓๖ หัวข้อเป้าประสงค์