ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ประวัติความเป็นมาของ ผส.

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้กำหนดให้กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานหลัก มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กรมกิจการผู้สูงอายุได้กำหนดแนวทางและพัฒนามาตรการ กลไก โดยเน้นดำเนินการในการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ และการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งพันธกรณีและปฏิญญาต่าง ๆ ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลักเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

อ้างอิงจาก แผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ บทที่ ๒ หน้าที่ ๙ หัวข้อภารกิจตามกฏหมาย