ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-07-01 07:05:47
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื่องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ผู้รับ :   ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่ม
Files Attach :  
Attach Files :