ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   23/09/2565
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง โดยวิธีการสัมภาษณ์
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น.exe
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   23/09/2565