ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   01/09/2565
เลขที่หนังสือ :   ประกาศ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น บัญชีของกรมกิจการผู้สูงอายุ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองประเภทอำนวยการ.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   01/09/2565