ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   15/06/2565
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 236/2565 ลงวันที่ 14
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (นางสาวโสภา สหุนาลุ,นางสาวพัชนี ตันติสิทธิกร,นางสาวส่องศรี สุวรรณวงษ์,นางทัศนีญา เยาว์ดำ))
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งเลื่อนระดับชำนาญงาน..pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   15/06/2565