ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   01/06/2565
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 218/2565 ลงวันที่ 31
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสาวชนภัทร พ่วงเภตรา , นายพีรพล สอนไข่)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งเลื่อน..pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   01/06/2565