ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   13/09/2564
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 296/2564 ลงวันที่ 13
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   13/09/2564