ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   13/09/2564
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 297/2564 ลงวันที่ 13
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ,ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ,ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   13/09/2564