ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   10/09/2564
เลขที่หนังสือ :   สลก./ว 4311-4313
ประเภท :   ระเบียบ
เรื่อง :   การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครึ่งปีหลัง (เลื่อน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
รายละเอียด :   สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้ในระบบอินทราเน็ต หัวข้อเวทีแชร์ไฟล์ หมายเลข 53128-53130
ไฟล์ :   เวียนแจ้งประเมินเงินเดือน ขรก ลจป พรก_1ตค64-สลก-ว4311-4313.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   10/09/2564