ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   23/08/2564
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดการวัน เวลา สถานที่ การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   23/08/2564