ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่มีมติ :   07/07/2564
เลขที่หนังสือ :   สลก./3294
ประเภท :   สิทธิประโยชน์
เรื่อง :   การรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านบริการพร้อมเพย์ (สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคม)
รายละเอียด :   บัญชีรายชื่อผู้รับสิทธิเดิม และประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 ของประกันสังคม
ไฟล์ :   หนังสือแจ้งรับสิทธิสงเคราะห์บุตร ผ่านพร้อมเพย์-ประกันสังคม.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   07/07/2564