ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   07/07/2564
เลขที่หนังสือ :   สลก./3297
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ฯจังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   หนังสือแจ้งคำสั่งรักษาการในตำแหน่ง ผอศูนย์ ปทุมธานี.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   07/07/2564