ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   28/06/2564
เลขที่หนังสือ :   สลก./ว 3094
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   แจ้งผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (เลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2564)
รายละเอียด :   สามารถดูผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ทางระบบ DPIS http://203.21.42.54:8082/
ไฟล์ :   หนังสือแจ้งเข้าระบบDPISดูผลเลื่อนเงินเดือน1เมย64.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   28/06/2564