ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   15/06/2564
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 209/2564 ลงวันที่ 10
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายธนกฤต วรินทรเวช)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งเลื่อนนายธนกฤต.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   15/06/2564