ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   18/04/2564
เลขที่หนังสือ :   แบบฟอร์ม
ประเภท :   แบบรายงาน
เรื่อง :   แบบฟอร์มการปฏิบัติงานอกสถานที่ทำการ WFH COVID- 19 พร้อมมาตรการ ผส.
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ.doc
แจ้งเวียน มตราการ ฉบับที่ 1 2 3.pdf
แจ้งเวียนมาตรการ ฉบับที่ 4.pdf
แจ้งเวียนมาตรการ ฉบับที่ 5.pdf
แบบบันทึกการรายงานสถานที่ปฏิบัติงานประจำวัน.docx
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน.docx
แบบลงเวลาปฏิบัติราชการ.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่บันทึก :   18/04/2564