ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   16/04/2564
เลขที่หนังสือ :   ศปค.ผส./ว.003
ประเภท :   มติ/ข้อสั่งการ
เรื่อง :   มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 1-5
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   แจ้งเวียน มตราการ ฉบับที่ 1 2 3.pdf
แจ้งเวียนมาตรการ ฉบับที่ 4.pdf
แจ้งเวียนมาตรการ ฉบับที่ 5.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่บันทึก :   16/04/2564