ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   25/03/2564
เลขที่หนังสือ :   สลก./ 1433 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง.PDF
ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.PDF
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง.PDF
หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006ว 17 ลงวันที่ 28 กรกรฎาคม 2558 (2).pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่บันทึก :   25/03/2564