ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   09/03/2564
เลขที่หนังสือ :   คส. 107-108/2564
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ) และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่มเตรียมความพร้อมฯ สศส.)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   107-2564_09032564.PDF
108-2564_09032564.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่บันทึก :   09/03/2564