ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   22/02/2564
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 82/2564 ลงวันที่ 19 ก
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   22/02/2564